ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNINGER FORVENTES AT UDGÅ

Arbejdstilsynet har sendt to ændringsbekendtgørelser i høring, og det forventes at kravet om arbejdspladsbrugsanvisning (APB) udgår.

Bekendtgørelserne ændres fordi kravet om skriftlige APB ikke længere er tidssvarende. Med ændringerne vil kravet om APB udgå, og der vil i stedet blive fokuseret på kemisk arbejdspladsvurdering (APV), det vil sige en risikovurdering foretaget på arbejdet med kemikalier. Derudover vil der blive sat yderligere fokus på oplæring og instruktion, fordi det i mange tilfælde er arbejdsgiverens manglende instruktion af medarbejdere i konkrete arbejdssituationer, der medfører at arbejdsmiljøregler ikke overholdes. Ved særligt komplicerede arbejdsprocesser og forhold vil en skriftlig instruktion stadigt være påkrævet.

Ændringerne til kemikalie bekendtgørelserne forventes at blive udstedt i første kvartal af 2019, men forventes først at træde i kraft 1. juli 2019 eller 1. januar 2020.

For den enkelte virksomheds arbejde med kemikaliestyring vil det betyde, at det ikke længere er krav om APB for det enkelte kemikalie. I stedet skal fokus lægges på den kemiske APV, og der skal risikovurderes for de aktiviteter virksomheden anvender kemikalier til.

I iChemistry er modulet Risikovurdering allerede en essentiel del af systemet, og her kan du udarbejde vurderinger, både med udgangspunkt i de enkelte kemikalier eller grupper af kemikalier som indgår i dine arbejdsprocesser. Kontakt os for mere information eller træning i systemet.

De berørte bekendtgørelser er:

  • Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om stoffer og materialer
  • Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.