I händelse av en No-Deal Brexit

Företag som tillverkar eller importerar kemiska ämnen till EU, antingen som enskilda ämnen ingående i blandningar eller i varor, är i dagsläget skyldiga att registrera dessa ämnen hos Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA. I augusti 2018 ansvarade brittiska företag för över 12.000 av dessa registreringar.

I händelse av en s.k. No-deal Brexit efter 29:e mars 2019 kommer dessa brittiska företag enbart kunna sälja sina produkter till EU-marknaden förutsatt att de innan utträdesdatumet har överfört sina existerande registreringar till någon EU-baserad legal entitet i något av de kvarvarande 27 EU-länderna.

Enligt artikel 8 i REACH ((EG) nr 1907/2008) kan utomeuropeiska företag utse en så kallade enda representant (förkortat OR) som agerar som ansvarig registrant åt dessa företag.

För varje enskild ny registrering tar ECHA ut en avgift på omkring 1.600 £ exklusive administrativa avgifter. Företag kommer även behöva säkerställa att uppfylla lagkrav i både Storbritannien och EU när de registrerar nya ämnen eller ansöker om tillstånd för att sälja sina produkter på bägge marknader. Detta kommer medföra dubbla registreringsavgifter och andra administrativa pålagor och dessutom tillkommer en WTO-avgift på 5%.

Mellan den 12:e och 29:e mars finns möjligheten att föra över dessa befintliga registreringar till en OR i något av EU-länderna. Intersolia Sweden AB tillhandahåller OR-tjänster åt utomeuropeiska företag med skyldighet att registrera ämnen enligt REACH.

Intersolia Sweden AB är välrenommerat som OR-tjänsteutövare. Detta är av yttersta vikt eftersom OR-tjänster kräver att konsulter hos tjänsteutövaren har en hög kunskapsnivå och lång erfarenhet avseende hanteringen av REACH-registreringar. Alla Intersolias OR-tjänster utförs enligt väldefinierade kontraktsbestämmelser för att tydligt klargöra välavgränsade ansvarsroller vilket minskar risken för juridiska tvister mellan parterna.

Kontakt:

Dr. Andreas Woldegiorgis

andreas.woldegiorgis@intersolia.com

Tel: +46-722-461190

instersolia_nyhet_februarisdb-jämförelse