Nyheter – Augusti 2019

Kommande utbildningstillfällen

Nu finns höstens kommande utbildningar tillgängliga att anmäla sig till på vår hemsida. Under september kommer vi erbjuda öppna utbildningar inom iChemistry och Riskbedömningar av kemiska arbetsmiljörisker i Stockholm, Göteborg och Umeå.

Håll även ögonen öppna för lanserandet av höstens datum för de mycket populära Microwebbinarierna.

Hygieniska gränsvärden

Behöver ni hjälp med att tillse att era arbetstagare har en säker arbetsmiljö och inte utsätts för skadliga risker såsom luftföroreningar av exempelvis flyktiga kemikalier och kvartsdamm i arbetet?

Vi hjälper er att säkerställa att ni uppfyller kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) som reglerar just luftföroreningar i arbetsmiljön. Vi kan bl.a. stötta er i arbetet att beräkna och mäta hygieniska gränsvärden, utvärdera resultaten, planera vilka åtgärder som behöver genomföras samt dokumentera utredningarna.

strategitjänster
lagstiftning

REACH-tjänster

Behöver ni hjälp med REACH såsom att tolka ditt företags ansvar och roller i leverantörskedjan, söka tillstånd om att använda ett Bilaga XIV-ämne eller registrera ett ämne som ni tillverkar eller importerar?

Som företag är det inte alltid enkelt att förstå hur Kemikalielagstiftningen REACH påverkar ens verksamhet. Intersolias erfarna konsultteam hjälper er med detta och erbjuder flera tjänster för att underlätta för er i arbetet som berörs av denna europeiska kemikalieförordning.

Kontakta våra konsulter för att se vad vi kan hjälpa er med.

Byggvarutjänster

Inom byggbranschen ställs allt högre krav på giftfria byggvaror, och att vara säker på att ens produkter uppfyller dessa krav kan vara svårt när kompetensen saknas inom företaget. Intersolia hjälper leverantörer och tillverkare inom byggbranschen med att sammanställa och granska byggvarudeklarationer och underlag inför registrering och utvärdering av byggvaror i Byggvarubedömningen, Sunda Hus och BASTA.

Vi erbjuder även hjälp med att undersöka era produkter som redan är bedömda med underkända resultat för att hjälpa er att korrigera dessa så att ni kan få dessa korrekt ombedömda.

strategitjänster
Plausibility check