Nyhetsbrev – Mars 2019

Nyhet: SDB-Jämförelse

Med hjälp av vår SDB-jämförelse kan du nu enkelt i iChemistry jämföra förändringar som skett i dina säkerhetsdatablad – sektion 2 & 3

Detta tillägg kommer hjälpa er att få en tydlig överblick på de säkerhetsdatablad som har ändrats eller uppdaterats och en tydlig överblick på vilka SDB som behövs se över. Från SDB-jämförelsen får ni även en smidig övergång direkt till riskbedömningen.

Nyhet: Medicintekniska Produkter

Nu har du möjligheten att specialmarkera en medicinsk produkt i iChemistry för att tydligt få en överblick över dina medicintekniska produkter. En medicinteknisk produkt kan innebära en högre risk och kan därför behöva riskbedömas individuellt.

Tjänsten gör det möjligt att markera en produkt i iChemistry som medicinsk produkt. Har man markerat en produkt visas det i riskbedömningslistan med röd prioritet och med en M-ikon istället för nummer.

Om informationen finns tillgängligt på SDB kommer den automatiskt föras över till produkten och synliggöras i iChemistry.

medicinska_produkter
Intersolia_utbildningar

Kommande utbildningstillfällen

Under april erbjuder vi flera öppna utbildningar i bland annat riskbedömningsarbete, iChemistry samt Hygieniska gränsvärden på följande orter: Umeå, Stockholm, Halmstad, Malmö och Göteborg.

Det finns även möjlighet att komma och lyssna på våra entimmes frukostseminarier om Kemisk hållbarhet och Nyheter på kemikalielagstiftningsfronten. Glöm inte bort att anmäla er!

Vi fortsätter även med våra populära 20-minuters seminarier på webben.

Nytt om våra konsulttjänster

Visste du att Intersolia har ett 25 personer starkt konsultteam som kan hjälpa er med flertalet olika tjänster rörande kemikalie- och miljölagstiftning och marknadskrav på produkter och varor?

Intersoliakonsult numera certifierad säkerhetsrådgivare

Vår duktiga konsult Elisabeth Rall har nu genomfört MSB:s utbildning för Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods och är numera certifierad.

Behöver ert företag hjälp och vägledning med frågor avseende transporter på väg?

Nedan presenterar vi tre av våra konsulttjänster som kan vara aktuella.

Lagbevakning på ämnesnivå

Mycket händer på lagstiftningsfronten just nu, både inom EU och i resten av världen allteftersom ämnen utvärderas och dess klassificeringar omvärderas. Som företag kan det vara svårt att hålla uppsikt över vilka ämnen i ens verksamhet som berörs av förändringar på de olika marknaderna. Intersolia har därför i år infört en ny tjänst som hjälper företag med att hålla koll på dessa förändringar med vår nya lagbevakningstjänst på ämnesnivå.

Vår nya tjänst ger våra kunder en skräddarsydd bevakning över lagar och regler som berör ämnen som ingår i deras verksamhet. Kunden väljer ut vilka ämnen, regioner och produktgrupper som ska bevakas och får löpande halvårsvisa rapporter på engelska levererade innehållande information om aktuella lagförändringar och hur dessa påverkar kundens verksamhet.

Behöver ert företag bättre kolla på hur era ämnen påverkas av lagförändringar i omvärlden? Kontakta våra konsulter så hjälper vi er att komma igång.

Regulatoriska utredningar

Det finns en djungel av EU-direktiv och förordningar som reglerar produkter som tillverkas och placeras på EU-marknaden. Det kan vara svårt att känna till all lagstiftnings som berör ens verksamhet och att inte ha kunskap om vilka lagkrav som gäller för ett företags produkter kan leda till stora och onödiga kostnader.

För dig som känner dig osäker på hur er verksamhet kan beröras av lagkrav avseende miljö, hälsa och säkerhet finns våra konsulter som kan hjälpa er att genomföra fullständiga regulatoriska utredningar av vilka lagkrav som ert företag berörs av. Om ni önskar kan vi även ta fram en handlingsplan för hur ni kan arbeta för att säkerställa att ni uppfyller kraven i utredningen.

Förrevisioner av kemikalieverksamhet

Arbetsmiljöverket är just nu väldigt flitiga med att genomföra ett stort tillsynsprojekt hos företag som hanterar kemikalier i sin verksamhet. Vid tillsynen kontrollerar de hur företag arbetar med kemikaliehantering och riskbedömningar ur ett arbetsmiljöperspektiv. Även Kemikalieinspektionen genomför för tillfället flera olika tillsynsprojekt som berör kemiska produkter och bekämpningsmedel.

Intersolia kan erbjuda ert företag hjälp med förebyggande arbete inför eventuella besök från tillsynsmyndigheter. Våra erfarna konsulter kan hjälpa er med att utföra interna förrevisioner av er kemikalieverksamhet inför tillsynsbesök från Arbetsmiljöverket, Kemikalieinspektionen, länsstyrelser och kommuner. Vi hjälper även företag som redan har fått påhälsning av AV med att korrigera och släcka avvikelser inför ett återbesök av myndigheten.

Hur väl uppfyller ert företag Arbetsmiljöverkets föreskrifter och annan lagstiftning? Är ni förberedda inför besök från tillsynsmyndigheter? Kontakta oss för en förrevision.

Nytt från omvärlden

Ny varudatabas för kandidatämnesinnehåll i varor

Just nu pågår arbetet hos ECHA med att utveckla en databas där obligatoriska uppgifter måste lämnas av företag som tillverkar, importerar eller distribuerar varor innehållande mer än 0,1% av något av de XXXX kandidatämnena i enlighet med EU:s nya lagstiftning för cirkulärt återbruk ”European Waste directive”. Redan idag är företag som tillverkar, importerar eller säljer varor skyldiga att informera mottagare av varor om de innehåller kandidatämnen i halter över 0,1% enligt artikel 33 i REACH-förordningen. Det nya med det nya regelverket är att denna information nu även ska samlas in till ECHA i syfte att hjälpa avfallsmottagare med information för att underlätta deras arbete med riskbedömningar av varor som ska återvinnas. Regelverket syftar även till att underlätta för konsumenter att kunna göra mer aktiva val av vilka varor de vill köpa.

Senast under 2021 ska företag som berörs av kravet på att rapportera sina varor ha lämnat in uppgifter om berörda produkter med information om vilka ämnen och i vilka halter som dessa ingår i respektive produkt.

Arbetsmiljöverket skapa ny struktur bland sina föreskrifter

Tycker du som ansvarig för arbetsmiljö att det är snårigt och svårt att ha en bra överblick över vilka föreskrifter och vilket ansvar du har för en säker arbetsmiljö på arbetsplatsen? Det tycker även arbetsmiljöverket som nu har påbörjat ett arbete med att omstrukturera föreskrifterna och göra det enklare för arbetsgivare att hitta vilka regler som just deras arbetsplats måste följa och inte behöva läsa igenom det 70-tal föreskrifter som idag finns för att skapa säkra arbetsplatser från pärm till pärm. Resultatet av arbetet ska bli en ny webbportal som ska stå klar tidigast under 2021. Projektet syftar även till att reducera antalet föreskriftshäften betydligt men anger ingen exakt siffra idag på hur många det slutligen kommer bli.

Många företag känner inte till regler om farliga kemikalier

En ny tillsynsrapport från Kemikalieinspektionen visar att många företag inte känner till att konsumenter har rätt att få information om vissa farliga ämnen i varor.

Tillsynsprojektet har varit en del av det EU-gemensamma projektet Substances in Articles (SIA) där 15 länder deltagit. I projektet kontrollerades varor från 80 företag. Kemikalieinspektionen anmälde 18 av företagen till åklagare för misstänkta miljöbrott. Alla företagen tog bort varorna med otillåtna halter av farliga ämnen från försäljning. Konsumentvaror av mjuk plast tillhör de varugrupper där Kemikalieinspektionen oftast hittar förbjudna ämnen och ämnen på kandidatförteckningen. I detta projekt var andelen varor med brister lägre jämfört med vid tidigare liknande tillsynsprojekt.

Giftinformationscentralen: Vägledning om bilaga VIII till CLP

Från och med januari 2019 gäller nya regler för rapportering av ämnesinnehåll i kemiska blandningar till EU-ländernas respektive Giftinformationscentraler. Till 2020 ska giftinformationtionscentralerna ha hela ämnesinnehållet redovisat för samtliga klassificerade kemiska konsumentprodukter. För produkter avsedda för professionella användare börjar reglerna gälla under 2021 och för industriella blandningar 2022.

De nya reglerna är en uppdatering i bilaga VIII till CLP-förordningen och redan nu finns en vägledningen till uppdateringen tillgänglig på ECHAs webbplats för den som behöver informeras mer om de nya reglerna. Dokumentet förklarar bestämmelserna i artikel 45 och den nya bilaga VIII till CLP-förordningen och ger tullinnehavare praktiska råd om hur de ska följa sin skyldighet att lämna in uppgifter om de farliga blandningar som de släpper ut på marknaden.

no-deal brexitAnvändarträff 2019