Nytt från omvärlden – April 2020

Kemikalieinspektionen accepterar tillfälliga undantag pga Covid19-utbrottet

På grund av den rådande pandemin och det stora behovet av tillgång av handsprit och desinfektionsmedel till framförallt hälso- och sjukvården i landet har Kemikalieinspektionen beslutat att under en kortare period acceptera flera undantag från rådande biocidlagstiftning. Undantagen gäller enbart för hand- och ytdesinfektion som ska användas inom sjukvård eller annan yrkesmässig verksamhet och gäller inte för konsumentprodukter.

  • Fram till den 30:e april accepterar Kemikalieinspektionen att säkerhetsdatablad och märkning på etiketter för hand- och ytdesinfektionsmedel kan vara skrivna på Engelska, Danska eller Norska.
  • För ämnen som inte har godkänts men är under utredning för godkännande som aktiva biocidämnen, såsom Etanol, beslutade KemI att företag inte behöver anmäla sig till ECHA:s Artikel 95-lista fram till 30:e juni.
  • Kemi accepterar också dispensansökningar från biocidproduktansökningar avseende flera redan godkända biocidämnen såsom 1-propanol och 2-propanol, väteperoxid och aktivt klor frisatt från exempelvis natriumhypoklorit eller genererat genom elektrolys av koksalt. Inkomna och accepterade dispenser kommer gälla fram till mitten av september.

Undantagen och dispenserna innebär att det blir lättare för företag att under en kortare period stödja leverantörskedjorna av desinfektionsmedel med råv

Även undantag för skyddsutrustningsregler inom sjukvården

Även arbetsmiljöverket ser över om reglerna för personlig skyddsutrustning tillfälligt kan undantas från vissa regler. Detta avser skyddsutrustning inom hälso- och sjukvården som inte är CE-märkt och saknar teknisk dokumentation på att den uppfyller rätt säkerhetsnormer eftersom det även här råder stor brist på personlig skyddsutrustning för vårdpersonal i landet. Även om sanktionsavgifter inte kommer utdelas till arbetsgivare som tillhandahåller icke CE-märkt utrustning kommer ansvaret fortfarande ligga på arbetsgivarna att se till att utrustningen är säker att använda.

Undantaget gör det möjligt för myndigheter att upphandla icke CE-märkt personlig skyddsutrustning och kommer gälla fram till 31:a december 2020.

Sju nya ämnen föreslagna begränsas enligt Bilaga XIV

ECHA har lämnat förslag på att lägga till sju nya SVHC-ämnen till den så kallade tillståndslistan, mer känd som Bilaga XIV. De sju ämnena är:

  • Metylcyklosiloxanerna D4, D5 och D6
  • Dicyklohexylftalat (DCHP)
  • Di-natrium-oktaborat
  • Hydrogenerad terfenyl
  • Benzen-1,2,4-trikarboxylsyra- 1,2-anhydrid

Ämnena är antingen PBT- och vPvB-ämnen, reproduktionstoxiska eller sensibiliserande vid inandning och förekommer bland annat som tillsatsämnen i elektronik, polymerer, färger och olika typer av lim. Förslaget är ute på konsultationsrunda hos företag och allmänhet fram till 5:e Juni och den slutliga rekommendationen för hur tillståndsreglerna ska tillämpas för de olika ämnena förväntas beslutas under våren 2021.

Tillståndslistan består i nuläget av 54 ämnen och ämnesgrupper.

SVHC-ämnen kan inkluderas i Ecodesign-direktivet

Som en del av EU-kommissionens nya strategi att hantera SVHC-ämnen i återanvänt material för att underlätta övergången till den s.k. cirkulära ekonomin presenterar kommissionen en ny plan för att bl.a. hjälpa industrin med att utveckla nya metoder för att minska utpekade ämnen i återanvända material som ingår i olika varor.

Kommissionen lovar också att samarbeta med industrier för att utveckla system som kan spåra och identifiera SVHC-ämnen i olika material och avfallsflöden samt förbättra klassificeringsrutinerna av farligt avfall som kan ingå i nya produkter.

Enligt den nya planen ska kommissionen se över om det s.k. Ecodesign-direktivet kan utökas till att även omfatta farliga ämnen som ingår i material. Detta kommer innebära att direktivet inte längre enbart kommer reglera energianvändande produkter såsom kylskåp, värmepumpar och TV-apparater utan även börja omfatta ett mycket bredare omfång av varor såsom plast, textilier och annan elektronik.
Det kommer med andra ord att bli än mer viktigt att som varutillverkare ha koll på sina material-innehåll från både egen och underleverantörers produktion.

covid-19Användarträff