Nytt från omvärlden – December 2019

Hållbar kemi på grön kvist i EU

I EU-kommissionens nylanserade gröna giv utlovas en ny Kemikaliestrategi för hållbarhet till nästa sommar. Det lovas bli en uppdatering av den nuvarande strategin för miljömålet En giftfri miljö, vilket Europeiska Miljöbyrån EEA förövrigt nyligen rapporterade inte kommer uppnås till delmålsåret 2020. Som viktiga delar i den kommande strategin utlovas det mer fokus på innovation och grön kemi samt att få med sig industrin för utveckling av bättre alternativ.

Samtidigt poängteras att noll-visionen om föroreningar och utsläpp av skadliga ämnen ligger kvar och att en ny handlingsplan kommer att läggas fram under 2021. Enligt kommissionen behövs det också snabbare agerande utifrån de vetenskapliga bevis på hormonstörande ämnens egenskaper, att kombinationseffekter beaktas i riskvärderingar och att mer fokus ska ges till ämnen som är mycket persistenta.

Kemikalier i varor ska också lyftas fram mer. Här signaleras att kommissionen ska arbeta för elektroniska produktpass vilka kommer bli en förutsättning för att uppnå den cirkulära ekonomi som är prioriterad från kommissionens sida. Det kunde varit tydligare uttryckt att det är en förutsättning för övergång till med cirkulära flöden att materialen först kan behöva avgiftas och att produktpassen måste ha en tillräcklig transparens när det gäller ämnesinnehållet. Hur som helst ser vi på Intersolia att behoven av att hantera frågor om innehåll av kemiska ämnen i varor och material kommer att öka i många verksamheter och branscher under kommande år.

Vidare vill Kommissionen både förenkla och stärka kemikalielagstiftningen. Hur detta ska kunna uppnås kommer bli spännande att följa eftersom området är komplext och kunskapsintensivt. Det är svårt att se hur man kan förenkla om man samtidigt vill uppnå höga ambitioner. För alla oss som arbetar praktiskt med frågan skulle det vara ett lyft med ett förtydligande i lagstiftningen och genom tydligare myndighetsutövande gällande vilka arbetsinsatser som faktiskt behövs i verksamheter för att bättra kemikaliesäkerheten.

Substitution för en Giftfri miljö

Sitter du på din kammare och funderar på hur ditt företag ska kunna byta ut farliga kemiska produkter och fasa ut farliga ämnen i material och varor?

Behöver du mer kunskap och inspiration för detta? Boka då in den 26 mars då Kemikalieinspektionen ordnar en heldagskonferens på området Substitution. Behöver ditt företag sedan mer hjälp och stöd i arbetet på plats hos er så rekommenderar vi att du tar kontakt med oss på consulting@intersolia.com

ECHA:s kemiska universum

Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA har börjat kartlägga samtliga 21 000 kemiska ämnen som registrerats enligt REACH. Måste vara ett himla jobb eftersom man kallar det att man kartlägger ett helt kemiskt universum. Arbetet syftar till att identifiera de ämnen som kan behöva mer uppmärksamhet och striktare regler utefter ämnenas olika egenskaper och inneboende risker.
Alla ämnen har delats in i fem olika grupper:

  1. Riskhantering genom lagstiftning redan idag
  2. Överväger riskhantering genom lagstiftning
  3. Mer information och data behövs för att avgöra regleringsåtgärder
  4. Inga ytterligare åtgärder för närvarande föreslagna
  5. Ännu ej tilldelad en grupp

Arbetet kommer i första hand fokuseras på de ämnen som registrerats i höga volymer (över 100 ton) vilka ska ha utvärderats klart till år 2023. Först efter 2027 beräknas samtliga registrerade ämnen ha kartlagts färdigt. I takt med att mer kunskap kommer fram lär en del ämnen flytta på sig mellan de olika grupperna. Arbetet ska sedan lägga grunden för prioritering av det fortsatta arbetet hos Europas myndigheter för att uppnå en säker kemikalieanvändning framöver. Hur prioriterar ert företag arbetet för att uppnå en säker kemikaliehantering?

SIN-list uppdaterad med nya ämnen

I november tillkom flera ämnen på ChemSec:s “Substitute It Now”-lista, i folkmun känd som SIN-listan. SIN-listan pekar ut vilka ämnen och egenskaper som det är troligt att lagstiftarna kommer att sätta in åtgärder för inom sinom tid. Av de 991 ämnen som idag finns på SIN-listan borde enligt ChemSec alla vara med på Kandidatlistan som enbart rymmer runt 200 ämnen idag. Om man som företag har koll på SIN-listan (som i iChemistry finns tillgänglig som restriktionslista) kan man enklare vara proaktiv inför kommande framtida begränsningar och ämneskrav.

Men vilka ämnen var det som då lades till på listan? Förstås var det flera högfluorerade ämnen, eller PFAS, som alltid är högaktuella och oroväckande många. Man vet inte alltid om de är Toxiska, men eftersom de är mycket Persistenta och dessutom Mobila så sprids de effektivt över jorden och förorenar vår livsmiljö långtifrån utsläppskällorna. Så kallade PMT-egenskaper är något som ChemSec och andra aktörer nu har börjat oroa sig för och uppmärksamma mer och mer.

Nanomaterial är också ett område som växer. Detta område har fantastisk potential att lösa många problem i vårt samhälle, men kunskapsbristen om eventuella toxiska effekter är oroande varför man nu har lagt till kol-nanorör till SIN-listan.

Fler ämnen har även tillkommit p.g.a. deras officiella CMR-klassificering (genom ECHAs arbete) och några fler ämnen med PBT-kriterier (som beter sig som miljögifter) har även lagts till.

På ChemSec:s hemsida går det nu även att se om det finns föreslagna alternativ till de utpekade SIN-list-ämnena i den nya databasen Marketplace. Skulle det inte finnas, och du behöver hjälp med att hitta ett lämpligt alternativ, så kan du själv annonsera om ditt behov i Marketplace. Lite som en ”datingsite” för substitution.

Nytt från omvärldenfrukostseminarium