Merking av kjemiske produkter etter CLP-forskriften

Du er ansvarlig for å sikre riktig merking av dine kjemiske produkter

Mange kjemiske produkter som selges i dag har farlige egenskaper som brukeren av produktet må kjenne til. Derfor må du som plasserer kjemiske produkter på markedet informere brukere om farene, og hvordan de best kan beskytte seg selv og miljøet.

Uavhengig om du er produsent, importør, nedstrømsbruker eller distributør, så er du ansvarlig for å sikre riktig merking av dine kjemiske produkter. Men det kan være vanskelig å vite nøyaktig hvilken informasjon som skal stå på fareetiketten og hvordan den skal utformes.

For å bidra til at alt blir riktig fra start, tilbyr vi hjelp fra våre konsulenter som har lang erfaring med å jobbe med sikkerhetsdatablad og merking av kjemiske produkter. Vi kan hjelpe deg med gjennomgang, oversetting og å sette sammen sikkerhetsdatablader, og med gjennomgå merkingen av dine kjemiske produkter.

Du er alltid velkommen til å avtale et møte med en av våre erfarne HMS-konsulenter hos oss på Intersolia.

Innhold

Hvorfor skal vi merke våre kjemiske produkter?

Sentralt i arbeidet med håndtering av kjemiske produkter står riktig dokumentasjon, informasjon og instrukser for at kjemikalene håndteres trygt. REACH (felles EU-lovgivning for kjemikalier) krever at operatører må ha sikkerhetsdatablad som er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter for alle kjemiske produkter som brukes i deres virksomhet.

Derfor må brukere av produktene informeres om risikoen og hvordan de kan beskytte seg selv og miljøet, hvis du slipper produkter som inneholder kjemikaler på markedet. Denne informasjonen må være synlig på fareetiketten på emballasjen. Hvordan denne fareetiketten skal utformes er regulert av CLP-forskriften (EF) 12/72/2008. Alle leverandører, produsenter, importører, distributører og forhandlere er ansvarlige for at den kjemiske produktmerkingen er riktig med tanke på innhold og utseende.

Hvilke kjemiske produkter skal merkes?

All emballasje, beholdere og rørledninger som inneholder kjemiske stoffer skal merkes med riktig informasjon. Brukeren av produktet skal kunne identifisere både innholdet og farer i forbindelse med bruk og oppbevaring av det kjemiske produktet.
Merking av kjemiske produkter etter CLP-forskriften

Hva skal inkluderes i merkingen?

Informasjonen på fareetiketten er der for å beskytte sluttbrukeren, og må tydelig informere om hva produktet inneholder, hvilke risikoer produktet har og hvordan brukeren bør beskytte seg. Etiketten bør også informere om hvem brukeren skal kontakte hvis det skjer en ulykke. Derfor må den som håndterer produktet alltid kunne lese og forstå det som står på fareetiketten.

Merking av kjemiske produkter må oppfylle disse tre retningslinjene:

  • Språket skal stemme overens med språket som snakkes der produktet skal brukes
  • Merkingen skal være adskilt annen tekst
  • Teksten skal være lettlest og tydelig

Hvilken informasjon skal det kjemiske produktet merkes med?

Merkingen på fareetiketten bør inneholde standardiserte symboler og setninger som informerer kunden om produktets farlige egenskaper og hvordan man håndterer produktet på en sikker måte. Hovedregelen er at merkingen av produktet samsvarer med informasjonen i sikkerhetsbladet under avsnittet «merkingsinformasjon».

Merkingsinformasjon kan inkludere farepiktogrammer, signalord og fare- og sikkerhetserklæringer. Avhengig av bruksområdet produktet er ment for, kan det imidlertid også være nødvendig med ytterligere merkingsinformasjon.

Som regel kreves følgende informasjon ved merking av kjemiske produkter:

  • Produktets navn eller kode
  • Fare- og sikkerhetserklæringer (tekst som beskriver risikoer og beskyttelsestiltak)
  • Signalord, farepiktogram og forklarende tekst i henhold til CLP-forskriften
  • Ytterligere informasjon dersom noen av de kjemiske stoffene kan være kreftfremkallende, forårsake allergier, skade genomet eller forstyrre reproduksjon
  • Kontaktinformasjon til leverandøren, importøren eller distributøren
  • Et EC-nummer, hvis produktet består av kun ett kjemisk stoff

Hvis du ønsker ytterligere avklaringer, tilbyr ECHA (Det europeiske kjemikaliebyrået) mer informasjon på nettsiden deres om merking og emballasje etter CLP-forskriften, både når det gjelder design og innhold.

Advarsler og farepiktogrammer

Kjemiske produkter som er vurdert som farlige skal merkes med et faresymbol (farepiktogram), samt fare- og sikkerhetsangivelser. Fareetiketten skal informere brukerne om risikoen som er involvert ved bruk av produktet. Farepiktogrammene og indikasjonene må derfor følge de tre retningslinjene som er nevnt tidligere. Informasjonen skal presenteres på brukerens språk og være tydelig og lett å lese.

Faresymbolene som brukes i dag er som følger. Du har ikke lov til å vise symbolene i svart og hvitt, da den røde rammen må være fremtredende.

Merking av kjemiske produkter etter CLP-forskriften

Unntak fra retningslinjene

Hvilken informasjon som er inkludert på fareetiketten til et kjemisk produkt, avhenger av det kjemiske stoffet og produktets klassifisering. Derfor er det flere unntak og produkter som krever både mer og mindre inngående informasjon.

Kjemiske produkter berørt av tilleggsmerkingslovgivning

For produkter i visse produktgrupper (som biocider og vaskemidler) er CLP-forskriften ledsaget av ytterligere retningslinjer fra annen lovgivning. For eksempel er denne typen produkter omfattet av (avhengig av stoffet) EU-parlamentets og rådets forordning (EU) nr. 528/2012 om tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av biocidprodukter.

Merking av kjemisk produkt med liten emballasje

Hvis emballasjen til det kjemiske produktet er svært liten, kan du enten bruke en utvidbar etikett eller i noen tilfeller kan du utelate deler av informasjonen fra inneremballasjen og i stedet la den fullstendige informasjonen stå på ytteremballasjen. Det er også andre unntak fra merkekravene i CLP-forskriften. For eksempel kan du i noen tilfeller se bort fra fare- og sikkerhetsangivelsene ved merking av mindre pakker (vanligvis pakker mindre enn 125 milliliter).

Hvilke kjemiske produkter krever ikke merking i henhold til CLP?

I tilfeller hvor det kjemiske produktet ikke er klassifisert som farlig og ikke dekkes av ytterligere fareangivelser, kreves vanligvis ingen merking i henhold til CLP. Det kjemiske produktet kan imidlertid fortsatt være omfattet av andre regler, noe som betyr at produktet skal merkes uansett.
kemiska produkter

Hvilke lover og forskrifter regulerer merking av kjemiske produkter?

Som produsent, importør, distributør og leverandør er du ansvarlig for å klassifisere, merke og pakke de kjemiske produktene riktig før de markedsføres. CLP-forskriften (Classification, Labeling, and Packaging) inneholder reglene for klassifisering, merking og pakking av produktene innenfor EU. For profesjonelle brukere skal det også gis utdypende informasjon i sikkerhetsdatabladet. Retningslinjer angående sikkerhetsdatablad finnes i REACH-forskriften.

I tillegg til å overholde CLP-forskriften, må du kanskje også rapportere informasjon om klassifisering og merking av kjemikaliene dine til ECHA (Det europeiske kjemikaliebyrået) og deklarere kjemikaliene til Produktregisteret for å gi myndighetene en oversikt over hvilke fareklassifiserte kjemiske produkter som finnes på det norske markedet. Rapporteringen av de kjemiske stoffene du ønsker å slippe på markedet skal gjøres senest én måned før planlagt produktutgivelse.

Som nevnt under en av overskriftene ovenfor, kan ytterligere merkelovgivning også påvirke kjemiske produkter. Derfor bør du alltid finne ut hva som gjelder for ditt spesifikke stoff/blanding.

Fortsatt veiledning og støtte angående merking av kjemiske produkter

Som sagt kan merking av kjemiske produkter være vanskelig. Og for å hjelpe deg med å starte riktig, tilbyr vi støtte via våre HMS-konsulenter som har lang erfaring med arbeid med sikkerhetsdatablad og merking av kjemikalier. Vi kan hjelpe deg med arbeidet med sikkerhetsdatabladet, og kan gjennomgå merkingen av dine kjemiske produkter. Vi sørger alltid for at produktene dine overholder gjeldende lover og regler, og du er alltid velkommen til å bestille et møte med våre profesjonelle HMS-konsulenter dersom du trenger ytterligere veiledning.

Ønsker du å grave dypere i mer informasjon, har du noen lenker under til mer utdypende materiale:

Merking av kjemiske produkter etter CLP-forskriften

Ofte stilte spørsmål

1. Er det greit å oppgi merkingsinformasjonen på et løst pakningsvedlegg?

Nei, i henhold til CLP-forskriften skal merkeinformasjonen festes på emballasjen til det kjemiske produktet.

2. Hvilken skrifttype og skriftstørrelse skal jeg bruke på teksten på fareetiketten til mitt kjemiske produkt?

Dette er opp til leverandøren, det er ingen forskrifter som regulerer tekstens skrifttype eller størrelse. Det som er viktig er at teksten er tydelig og lett å lese.

3. Hva gjør jeg hvis merkingsinformasjonen ikke passer på produktemballasjen min?

Hvis emballasjen til det kjemiske produktet er svært liten, kan du bruke en utvidbar etikett, eller i noen tilfeller kan du utelate deler av informasjonen på inneremballasjen og i stedet la informasjonen stå på ytteremballasjen.

4. Er det noe jeg ikke har lov til å si på etiketten til mitt kjemiske produkt?

Ja, det må ikke være motstridende påstander. Hvis for eksempel informasjonen på etiketten indikerer at produktet er skadelig for reproduksjonen, kan ikke uttrykk som «ufarlig» og «kan brukes av gravide» brukes.

5. Kan jeg ha engelsk tekst på fareetikettene til alle kjemiske produkter for alle markeder?

Informasjonen på fareetikettene til kjemiske produkter skal gis på det språket som snakkes der produktet skal brukes. Dermed må etiketter på for eksempel kjemiske produkter beregnet på det norske markedet oversettes til norsk.

Merking av kjemiske produkter etter CLP-forskriften

Har du spørsmål om merking av kjemikalier? Vi kan hjelpe deg!

For spørsmål, bekymringer eller bestilling av en konsultasjon – kontakt oss via lenken nedenfor. Vi hjelper deg med både klassifisering og merking av dine kjemiske stoffer og produkter, samt registrering i klassifiserings- og merkeregisteret.

Del