Kjemiske risikovurderinger for et trygt arbeidsmiljø

Beskytt dine ansatte ved å identifisere kjemiske farer i arbeidsmiljøet

Alle som forvalter kjemikalier bør være klar over risikoen som er involvert. For å sikre et trygt arbeidsmiljø må ansatte ha tilstrekkelig informasjon om kjemikaliene og hvordan de kan beskytte seg. For å gjøre dette trenger du risikovurderinger.

Uten aktivt risikovurderingsarbeid kan sykdommer og ulykker få store konsekvenser for virksomheten i form av tapt produksjon, fraværende arbeidskraft og skadet utstyr. Det er derfor av stor betydning, og et lovkrav, å gjennomføre risikovurderinger regelmessig og systematisk.

Dersom risikovurderingen er feilaktig eller overses, kan det føre til unødvendig kjemisk eksponering som igjen kan forårsake allergier, kreft og andre alvorlige helseproblemer.

Våre kunnskapsrike HMS-konsulenter har lang erfaring med å veilede bedrifter i risikovurderingsprosessen for å skape tryggere arbeidsmiljøer og bærekraftig drift.

Innhold

Hva er en risikovurdering?

«Risiko» betyr sannsynligheten for at sykdommer eller ulykker skjer, og konsekvensene som følger. En risiko avhenger vanligvis av hvordan ting er organisert, i kombinasjon med menneskelige og tekniske faktorer. Risikovurderinger handler om å være et skritt foran, en måte å forebygge ulykker som ikke har skjedd.

Ved hjelp av en risikovurdering kartlegger du arbeidsmiljøet ditt og gjennomgår ulike risikoscenarioer. Risikovurderingen gjennomføres, dokumenteres og følges av en handlingsplan.

I tillegg til å være et velegnet verktøy i det daglige arbeidet, er risikovurderinger vesentlige å kunne vise fram under tilsyn fra myndighetene.

Risikovurderinger ved arbeid med kjemikalier

Risikovurderinger gjennomføres i alle bransjer, og flere av dem inkluderer kjemikaliehåndtering. Men det er ulike krav til kartlegging av risiko ved arbeid med kjemiske produkter, og REACH-lovgivningen (EU) og andre relevante nasjonale lover stiller ofte ulike krav.

Hvilke risikoer du bør vurdere når du arbeider med kjemiske produkter, avhenger derfor av både eksponeringsscenario og egenskapene til det kjemiske produktet.

Det er flere måter å holde personer som håndterer kjemikalier informert på, for eksempel via produktets sikkerhetsdatablad eller fareetikett. Men ingen av disse inkluderer risikoene som kan oppstå i spesifikke arbeidssituasjoner. Derfor trenger du egne risikovurderinger for å sikre et trygt arbeidsmiljø.

Formålet med en risikovurdering er å sikre at de vernetiltak som er tatt er tilstrekkelige – eller om det er behov for ytterligere tiltak. Vurderingen inkluderer hvordan, når, hvor og hvor lenge eksponering for det kjemiske stoffet skjer. Men den ser også på blant annet ventilasjon, førstehjelpsutstyr, og avfallshåndtering.

Når og hvor ofte bør du foreta en risikovurdering?

Du bør alltid foreta nye risikovurderinger når noe endres i virksomheten eller håndteringen av kjemikaliet. Denne endringen kan for eksempel omfatte:

 • Endring i arbeidsmetoder eller arbeidstid
 • Nytt eller oppdatert arbeidsutstyr
 • Substitusjon av et produkt eller kjemikalie
 • Renovasjoner eller nybyggEn risikovurdering er ikke noe du utfører kun én gang, men et kontinuerlig arbeid som du kommer tilbake til årlig (eller så ofte som det spesifikke scenarioet krever) for å se om det er behov for ytterligere tiltak – eller om aktuelle tiltak er overflødige.

Kjemiske risikovurderinger for et trygt arbeidsmiljø

Hvordan utføre en risikovurdering

Så hvordan gjennomfører du en risikovurdering? Flere komponenter er avgjørende for at risikovurderingen skal gjøres riktig. Dette kapittelet ser på hvem som har ansvaret, hvilke kjemikalier og scenarier som bør risikovurderes, og hva selve risikovurderingen bør inneholde.

Hvem utfører risikovurderingen – og hvem er ansvarlig?

Arbeidsgiver har ansvar for at risikovurderingene blir korrekt utført. Dette betyr imidlertid ikke at arbeidsgiver må foreta risikovurderingene – oppgaven kan delegeres til andre ansatte.

Det er imidlertid avgjørende at denne nye personen forstår, og har godkjent, ansvaret og hva det innebærer.

Vi anbefaler deg å lage risikovurderingene i samarbeid med de ansatte som håndterer det kjemiske produktet – det er de som best kan beskrive metodene som brukes i arbeidet med produktet. Det letter også evalueringsarbeidet og bekrefter om gjeldende vernetiltak følges og hvor godt de fungerer.

Ved behov kan også arbeidsplassens verneombud delta i risikovurderingsarbeidet sammen med en sakkyndig konsulent – ​​hvis du for eksempel trenger konkrete målinger.

Hva burde risikovurderes?

Du bør gjennomføre risikovurderinger for alle farlige kjemiske produkter. Men du kan også gjennomføre risikovurderinger for uklassifiserte (tilsynelatende harmløse) produkter for å sikre at det ikke er noen risiko og at produktene faktisk er ufarlige.

Det er imidlertid ikke bare kjemikalier som kan risikovurderes. Risikovurderinger bør også inkludere scenarioer der andre risikoer oppstår, selv om den farlige komponenten ikke er kjemikaliet.

Eksempler på slike situasjoner kan være:

 • Oppvarming av væske
 • Rivingsarbeid
 • Kjemiske reaksjoner
 • Arbeid som sveising og lodding
 • Glatte overflater

 

Avhengig av hvordan kjemikaliet brukes og behandles, kan det også oppstå risiko med for eksempel gasser eller støv. Derfor må du være grundig i risikovurderingsarbeidet, siden du ikke vil gå glipp av noen uforutsette scenarioer.

Husk også at risikovurderinger ikke gjøres per kjemisk produkt – men per aktivitet. Du må derfor foreta separate risikovurderinger for samme kjemikalie dersom du bruker det i flere ulike eksponeringsscenarioer der ledelsen eller miljøet er ulikt.

Hva burde en kjemisk risikovurdering inneholde?

For arbeid med kjemikalier bør en risikovurdering inneholde informasjon om: Potensielle risikoer (undersøk), risikoene som er funnet sortert etter alvorlighetsgrad (risikovurdering), handlingsplan med passende tiltak (tiltak), kontroll av iverksatte tiltak og om de har virket (bekreft).

Ikke glem at risikovurderingen kun er gyldig når den er signert av den ansvarlige. Det er også avgjørende at det står tydelig skrevet på risikovurderingsdokumentet hvem som har foretatt vurderingen. Du bør da oppbevare informasjonen i lokalene vurderingen gjelder for.

Kjemiske risikovurderinger for et trygt arbeidsmiljø

Kvalitetskontrollere risikovurderingen din – var den god nok?

Du kan gjennomføre risikovurderingen din på flere forskjellige måter. Du kan enten gjøre det selv, sammen med ansatte – eller i samarbeid med en ekspert. Det viktigste er at du samler relevant informasjon om scenarioet for kjemikaliehåndtering og de beste måtene å håndtere risikoene på. Men når du har gjennomført risikovurderingen din, hvordan vet du om den var god nok?

Sjekkliste: Evaluer din risikovurdering

 1. Er risikovurderingen oppdatert? Risikovurderingen er relevant dersom du fortsatt bruker samme kjemiske produkt og håndterer det på samme måte.
 2. Er det risiko for hudkontakt eller oralt inntak? Det inkluderer, for eksempel røyking og spising uten å vaske hendene.
 3. Er det fare for innånding av damp? Mål i så fall luftforurensning for å sikre at du ikke overskrider grenseverdiene.
 4. Har du inkludert informasjon om tidligere ulykker, yrkesskader eller andre hendelser? Ikke glem å inkludere denne informasjonen i risikovurderingen.
 5. Inkluderte du de ansatte som forvalter de kjemiske produktene når du gjennomførte risikovurderingen? Personellet som håndterer det kjemiske produktet besitter avgjørende kunnskap om selve håndteringen og mulige uventede risikoer.
 6. Er hensiktsmessige tiltak planlagt eller gjennomført? Risikovurderingen har trolig resultert i flere tiltak. Det er av stor betydning at disse planlegges, gjennomføres og følges opp.
 7. Er risikovurderingen signert og dokumentert riktig? Du skal dokumentere risikovurderingen, og det skal tydelig fremgå hvem som har signert og godkjent den.
Kjemiske risikovurderinger for et trygt arbeidsmiljø

Hva skjer når du har fullført risikovurderingen?

Når risikovurderingen er dokumentert og signert, bør du oppbevare den der risikoen befinner seg. Risikovurderingen skal da være lett tilgjengelig for alle berørte arbeidstakere.

Avhengig av resultatet av risikovurderingen, må du nå utføre passende sikkerhetstiltak. Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til, nytt verneutstyr, forbedret ventilasjon og erstatning av farlige kjemiske produkter.

Avhengig av risikoscenarioet må du da kontrollere risikovurderingen og vedtatte tiltak med passende intervall. Men du bør gjøre det minst en gang i året. Ved gjennomgang av risikovurderingen bør du sjekke alt i sjekklisten ovenfor. Hvis du ikke kan kontrollere punktene på listen, bør du foreta en ny risikovurdering.

Lover og forskrifter som gjelder for kjemiske risikovurderinger

Regelverket som regulerer risikovurderinger, er fordelt på flere lover. Du finner disse lovene i både nasjonal og europeisk lovgivning. Et eksempel er REACH, som er europeisk lovgivning som du må forholde deg til når du håndterer kjemiske produkter.

REACH Vedlegg II

Sikkerhetsdatablad: Fareidentifikasjon, førstehjelp, håndtering og lagring – og eksponeringsscenarioer/personlig beskyttelse

Ofte stilte spørsmål

SPØRSMÅL 1. HVA ER FORSKJELLEN MELLOM EN RISIKOVURDERING OG EN RISIKOANALYSE?

Risikoanalysen er en del av risikovurderingen. Risikoanalysen inkluderer risikoidentifikasjon. Når risikoanalysen er gjort, følger vurderingene sammen med tiltak og handlingsplan.

SPØRSMÅL 2: KAN HVEM SOM HELST SIGNERE RISIKOVURDERINGEN?

Nei, den ansvarlige for risikovurderingen er den eneste som kan signere dokumentet.

SPØRSMÅL 3. MÅ VERNEOMBUD DELTA I RISIKOVURDERINGER?

Nei, men verneombudet kan sørge for at arbeidsgiver foretar relevante risikovurderinger på arbeidsplassen.

SPØRSMÅL 4. HVEM BØR DELTA I RISIKOVURDERINGEN?

Alle som har relevant informasjon om kilden til risiko (for eksempel de som jobber med det kjemiske produktet), ansvarlig personell, og ved behov for eksempelvis spesialundersøkelser; en ekspert.

Vi hjelper deg med kjemiske risikovurderinger

Våre kunnskapsrike HMS-konsulenter gir personlig rådgivning og støtter deg i ditt risikovurderingsarbeid. Våre konsulenter kan hjelpe deg både med å gjennomføre risikovurderingen samt gi råd om hvordan du best utfører den selv.

Hvis du er interessert, send oss ​​en e-post på consulting@intersolia.com

Kjemiske risikovurderinger for et trygt arbeidsmiljø
Del