Kemiallisten riskien arvioinnit turvallisen työympäristön takaamiseksi

Suojaa työntekijöitäsi tunnistamalla kemialliset vaarat työympäristössä

Jokaisen, joka käsittelee kemikaaleja, tulisi olla tietoinen niihin liittyvistä riskeistä. Varmistaaksesi turvallisen työympäristön työntekijöille, heidän on saatava riittävästi tietoa kemikaaleista ja siitä, miten suojautua. Tämä vaatii riskinarvioinnin.

Ilman aktiivista riskinarviointityötä sairaudet ja tapaturmat voivat aiheuttaa vakavia seurauksia yritykselle tuotannon menetyksen, poissaolevan työvoiman ja vaurioituneen kaluston muodossa. Siksi on erittäin tärkeää ja laillinen vaatimus suorittaa riskinarvioinnit säännöllisesti ja järjestelmällisesti.

Viallinen tai huomiotta jätetty riskinarviointi voi johtaa tarpeettomaan kemialliseen altistumiseen, joka voi aiheuttaa allergioita, syöpää ja muita vakavia terveysongelmia.

Sisällysluettelo

Mikä on riskinarviointi?

”Riski” tarkoittaa sairauksien tai onnettomuuksien tapahtumisen todennäköisyyttä ja niiden seuraamuksia. Riski riippuu yleensä siitä, miten asiat on järjestetty yhdistettynä inhimillisiin ja teknisiin tekijöihin. Riskinarvioinnit liittyvät ennakointiin, tapa ehkäistä onnettomuuksia, jotka eivät ole vielä tapahtuneet.

Riskinarvioinnin avulla kartoitat työympäristösi ja tarkastelet erilaisia riskitilanteita. Riskinarviointi suoritetaan, dokumentoidaan ja siihen liittyy toimintasuunnitelma.

Riskinarvioinnit ovat erinomainen työkalu päivittäiseen työhön lisäksi ne ovat välttämättömiä näytettäväksi valvontaviranomaisten tarkastuksissa.

Riskiarvioinnit kemikaaleja käsiteltäessä

Riskiarvioinnit tehdään kaikilla aloilla, ja useat niistä sisältävät kemikaalihallinnan. Mutta riskien kartoittamiseen kemiallisten tuotteiden kanssa työskennellessä liittyy erilaisia vaatimuksia, ja REACH-asetus (EU) ja muut asiaankuuluvat kansalliset lait asettavat usein erilaisia vaatimuksia.

Siksi se, mitä riskejä sinun pitäisi arvioida kemiallisten tuotteiden kanssa työskennellessäsi, riippuu sekä altistumisskenaariosta että kemiallisista ominaisuuksista.

On useita tapoja pitää kemikaaleja käsittelevät henkilöt ajan tasalla, esimerkiksi tuotteen turvallisuustiedotteen tai etiketin avulla. Mutta kumpikaan näistä ei sisällä riskejä, jotka voivat syntyä tiettyjen työtilanteiden yhteydessä. Siksi tarvitset riskiarvioinnin varmistaaksesi turvallisen työympäristön.

Riskiarvioinnin tarkoituksena on varmistaa, että toteutetut suojatoimenpiteet ovat riittäviä – tai onko tarvetta lisätoimiin. Arvio sisältää, miten, milloin, missä ja kuinka kauan altistuminen kemialliselle aineelle tapahtuu. Mutta se tarkastelee myös muun muassa ilmanvaihtoa, ensiapuvälineitä ja jätteiden käsittelyä.

Milloin ja kuinka usein tulisi suorittaa riskinarviointi?

Kun liiketoimintasi riskejä pidetään vakavina, riskinarvioinnit on suoritettava ja dokumentoitava. Kuitenkin perussääntö on suorittaa riskinarviointi, kun työtilanteessa on altistumista riskeille – liiketoiminnan koosta tai vakavuudesta riippumatta.

Uusia riskinarviointeja tulisi suorittaa aina, kun jotain muuttuu yrityksessä tai kemikaalin hallinnassa. Tällainen muutos voi sisältää esimerkiksi:

  • Muutos työmenetelmissä tai työtunneissa
  • Uusi tai päivitetty työväline
  • Tuotteen tai kemikaalin korvaaminen
  • Korjaukset tai uudet rakennukset

 

Riskinarviointi ei ole jotain, mitä suoritetaan vain kerran, vaan jatkuvaa työtä, jossa palataan vuosittain (tai niin usein kuin tietty tilanne vaatii) nähdäkseen, tarvitaanko lisätoimenpiteitä – vai ovatko nykyiset toimenpiteet tarpeettomia.

Kemiallisten riskien arvioinnit turvallisen työympäristön takaamiseksi

Kuinka suorittaa riskinarviointi

Joten miten suoritat riskinarvioinnin? Useita osatekijöitä on välttämättömiä, jotta riskinarviointi suoritetaan oikein. Tässä luvussa käsitellään sitä, kuka on vastuussa, mitä kemikaaleja ja skenaarioita tulisi arvioida, sekä mitä riskiarvioinnin itsensä tulisi sisältää.

Kuka suorittaa riskinarvioinnin - ja kuka on vastuussa?

Työnantaja on vastuussa siitä, että riskiarvioinnit tehdään oikein. Työnantajan ei kuitenkaan tarvitse suorittaa riskiarviointeja itse, koska hän voi siirtää tämän tehtävän muulle henkilöstölle.

On kuitenkin tärkeää, että tämä uusi henkilö ymmärtää ja hyväksyy vastuun sekä sen, mitä se pitää sisällään.

Suosittelemme, että luot riskiarvioinnit yhteistyössä niiden työntekijöiden kanssa, jotka käsittelevät kemiallista tuotetta, koska he voivat parhaiten kuvata menetelmiä, joita käytetään työskenneltäessä tuotteen kanssa. Se helpottaa myös arviointityötä ja vahvistaa, noudatetaanko nykyisiä suojatoimenpiteitä ja miten hyvin ne toimivat.

Tarvittaessa työpaikan turvallisuusedustaja voi myös osallistua riskinarviointityöhön yhdessä asiantuntijakonsultin kanssa, jos esimerkiksi tarvitaan tiettyjä mittauksia.

Mikä tulisi ottaa huomioon riskiarvioinnissa?

Sinun tulisi suorittaa riskiarvioinnit kaikista vaarallisista kemikaalituotteista. Voit kuitenkin suorittaa riskiarvioinnin myös luokittelemattomille (näennäisen vaarattomille) tuotteille varmistaaksesi, ettei riskejä ole ja että tuotteet ovat todellisuudessa vaarattomia.

Ei kuitenkaan ole vain kemikaaleja, jotka voidaan arvioida. Riskiarvioinnit tulisi sisältää myös tilanteet, joissa muita riskejä esiintyy, vaikka vaarallinen komponentti ei olisikaan kemiallinen.

Esimerkkejä näistä tilanteista voivat olla:

  • Nesteen lämmittäminen
  • Purkutyöt
  • Kemialliset reaktiot
  • Hitsaaminen ja juottaminen
  • Liukkaat pinnat

 

Kemikaalia käytetään ja käsitellään riippuen riskit voivat liittyä esimerkiksi kaasuihin tai pölyyn. Siksi sinun on oltava perusteellinen riskiarviointityössäsi, jotta et jätä väliin odottamattomia skenaarioita.

Viimeiseksi, älä suorita riskiarvioita kunkin kemikaalituotteen perusteella, vaan toiminnan perusteella. Sinun on tehtävä erilliset riskiarvioinnit samasta kemikaalista, jos käytät sitä useissa eri altistumisskenaarioissa, joissa hallinta tai ympäristö eroaa.

Mitä kemiallinen riskiarviointi tulisi sisältää?

Kemikaalien käsittelyä koskeva riskinarviointi tulisi sisältää tiedot: mahdollisista riskeistä (tutkitaan), löydetyt riskit järjestettyinä vakavuuden mukaan (riskinarviointi), toimenpidesuunnitelman asianmukaisista toimenpiteistä (toiminta), toteutettujen toimenpiteiden valvonta ja niiden toimivuuden arviointi (vahvistus).

Älä unohda, että riskinarviointi on voimassa vain, kun se on allekirjoitettu vastuuhenkilön toimesta. On myös tärkeää, että riskinarviointiasiakirjaan on selvästi kirjoitettu, kuka arvioinnin teki. Sinun tulisi säilyttää tiedot niiden tiloissa, joihin ne liittyvät.

Kemiallisten riskien arvioinnit turvallisen työympäristön takaamiseksi

Laadun tarkistaminen riskinarvioinnistasi - oliko se riittävän hyvä?

Voit suorittaa riskinarvion useilla eri tavoilla. Voit joko tehdä sen itse yhdessä työntekijöiden kanssa tai yhteistyössä asiantuntijan kanssa. Ainoa tärkeä asia on, että keräät oleellista tietoa kemikaalinhallintaskenaariosta ja parhaista tavoista käsitellä riskejä.

Mutta kun olet suorittanut riskinarviosi, miten tiedät, oliko se riittävän hyvä?

Tarkistuslista: Arvioi riskinarviosi

1. Onko riskinarvio ajan tasalla?

Riskinarvio on relevantti, jos käytät edelleen samaa kemikaalituotetta ja hallitset sitä samalla tavalla.

2. Onko iholle joutumisen tai suun kautta tapahtuvan altistumisen riskejä?

Sisältäen esimerkiksi tupakoinnin tai syömisen ilman käsiensä pesemistä.

3. Onko höyryn hengittämisen riskiä?

Jos kyllä, mittaa ilman saastumista varmistaaksesi, ettet ylitä raja-arvoja.

4. Oletko sisällyttänyt tietoa aiemmista onnettomuuksista, työtapaturmista tai muista tapahtumista?

Älä unohda sisällyttää tätä tietoa riskinarviointiin.

5. Onko työntekijöitä, jotka käsittelevät kemikaalituotteita, otettu mukaan riskinarviointiin?

Henkilökunta, joka käsittelee kemikaalituotetta, omistaa keskeistä tietoa todellisesta hallinnasta ja mahdollisista odottamattomista riskeistä.

6. Onko asianmukaisia toimenpiteitä suunniteltu tai otettu käyttöön?

Riskiarvioinnin seurauksena todennäköisesti on tullut useita toimenpiteitä. On äärimmäisen tärkeää, että nämä suunnitellaan, toteutetaan ja niihin tehdään seuranta.

7. Onko riskiarvio allekirjoitettu ja dokumentoitu oikein?

Sinun on dokumentoitava riskiarvio, ja siinä on selkeästi ilmoitettava, kuka on allekirjoittanut ja hyväksynyt sen.

Kemiallisten riskien arvioinnit turvallisen työympäristön takaamiseksi

Mitä tapahtuu, kun riskinarviointi on valmis?

Kun riskinarviointi on dokumentoitu ja allekirjoitettu, sen tulisi olla säilytettynä siinä paikassa, missä riski sijaitsee. Riskinarvioinnin on oltava helposti saatavilla kaikille asiaan liittyville työntekijöille.

Riskinarvioinnin tuloksesta riippuen sinun on toteutettava asianmukaiset turvatoimet. Tähän voi sisältyä uusien suojavarusteiden käyttöönotto, ilmanvaihdon parantaminen ja vaarallisten kemikaalituotteiden korvaaminen.

Riskitilanteesta riippuen sinun on tarkistettava riskinarvio ja päätetyt toimenpiteet sopivalla väliajalla. Mutta sinun tulisi tehdä se vähintään kerran vuodessa.

Tarkistaessaan riskinarviota sinun tulisi tarkistaa kaikki yllä olevassa tarkistuslistassa olevat kohdat. Jos et voi merkitä kohtia listalta, sinun tulisi suorittaa uusi riskinarviointi.

Lait ja säädökset, jotka koskevat kemiallisia riskiarvioita

Säännökset, jotka säätelevät riskinarviointeja, jakautuvat useisiin lakeihin. Nämä lait voivat olla sekä kansallisia että eurooppalaisia. Esimerkki tästä on REACH, jota on noudatettava kemiallisten tuotteiden hallinnassa.

REACH-liite II

Käyttöturvallisuustiedotteet: Vaaran tunnistaminen, Ensiapu, Hallinta ja varastointi – sekä Altistumisskenaariot/henkilökohtainen suojavarustus

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on ero riskiarvioinnin ja riskianalyysin välillä?

Riskianalyysi on osa riskiarviota. Riskianalyysi sisältää riskien tunnistamisen. Kun riskianalyysi on suoritettu, seuraa arvioinnit yhdessä toimenpiteiden ja toimintasuunnitelman kanssa.

Kyllä, riskinarvioinnin vastuussa oleva henkilö on ainoa, joka voi allekirjoittaa riskinarviointia.

Ei, mutta turvallisuusvaltuutettu voi varmistaa, että työnantaja suorittaa asianmukaisia riskinarviointeja työpaikalla.

Kaikki osapuolet, jotka omistavat asiaankuuluvaa tietoa riskin lähteestä (esimerkiksi ne, jotka työskentelevät kemiallisen tuotteen parissa), vastuussa oleva henkilöstö ja tarvittaessa asiantuntija.

Autamme sinua kemiallisten riskiarvioidesi kanssa.

Tietävät EHS-konsulttimme tarjoavat henkilökohtaista konsultointia ja tukea sinulle riskiarviointityössäsi. Konsulttimme voivat auttaa sinua sekä riskiarvioinnin suorittamisessa että antaa neuvoja siitä, miten suoritat sen parhaiten itse.

Mikäli olet kiinnostunut, lähetä sähköpostia osoitteeseen consulting@intersolia.com

Kemiallisten riskien arvioinnit turvallisen työympäristön takaamiseksi

Opi lisää:

risk assessment substitution

Webinar

Webinaari on englanniksi.

Jaa