Alt du trenger å vite om sikkerhetsdatablad

Reduser risikoen på arbeidsplassen og unngå å få bøter ved tilsyn

Sikkerhetsdatablad er en vesentlig del av det nødvendige sikkerhetsarbeidet for å beskytte deg selv og dine ansatte når du arbeider med kjemiske produkter. Du som selger kjemiske produkter klassifisert som farlige må i henhold til loven levere sikkerhetsdatablad til forhandlere og profesjonelle brukere.

Sikkerhetsdatabladet er til for å redusere risikoer som kan oppstå ved å informere om egnet verneutstyr og hvordan man skal opptre ved en ulykke. Informasjonen på sikkerhetsdatabladet må være oppdatert og leveres på det offisielle språket på markedet der det kjemiske produktet selges.

Men å ha korrekt og oppdatert informasjon på alle sikkerhetsdatabladene kan være utfordrende, og krever en grundig rutine og spesialtilpassede arbeidsprosesser. Hvis du mangler korrekt sikkerhetsinformasjon, kan myndighetene gi bøter og trekke tilbake tillatelser.

For å hjelpe deg finnes det kjemiske styringssystemer for å sikre at sikkerhetsdatabladets informasjon er oppdatert og korrekt. Med slike systemer kan du holde oversikt over alle kjemikaliene i virksomheten din og enkelt få tilgang til oppdaterte sikkerhetsdatablader på forskjellige språk.

Innhold

Hva er et sikkerhetsdatablad?

Et sikkerhetsdatablad er et digitalt eller fysisk dokument koblet til ett bestemt kjemisk produkt, som inneholder viktig informasjon for å forhindre skade på mennesker og miljø. Dokumentet må være i samsvar med både nasjonale og europeiske forskrifter.

Alle profesjonelle brukere og forhandlere skal i henhold til loven ha tilgang til sikkerhetsdatabladet raskt og enkelt. Både leverandører og EU-importører er ansvarlige for å lage sikkerhetsdatablad, som de deretter skal holde oppdatert med siste informasjon. Krav for når et sikkerhetsdatablad skal leveres er fastsatt i artikkel 31 i REACH (forordning (EF) nr. 1907/2006).

Hvordan oversette og oppdatere et sikkerhetsdatablad

Sikkerhetsdatablader skal alltid holdes oppdatert i henhold til forskriftene. Dette betyr at ditt sikkerhetsdatablad bør gjennomgås og oppdateres så snart ny relevant informasjon er publisert.

Bedrifter som selger kjemikalier må gi tidligere kunder et nytt sikkerhetsdatablad dersom det gjøres en oppdatering innen 12 måneder etter kjøp. Det er også viktig å lagre alle datablad du mottar eller oppretter i minst ti år, da du kan trenge disse under en inspeksjon.

I henhold til REACH-forordningen skal sikkerhetsdatabladet også oversettes til det språket som snakkes på markedet der det kjemiske produktet selges. Hvis du for eksempel importerer kjemiske produkter til det norske markedet, må du levere det tilhørende sikkerhetsdatabladet på norsk.

Vil du ha mer informasjon om hvordan vårt kjemikaliestyringssystem iChemistry kan effektivisere kjemikaliehåndteringen din? Bestill en gratis demonstrasjon i dag.

Når er et sikkerhetsdatablad påkrevd?

Sikkerhetsdatablad er en del av den strategiske verktøykassen og signaliserer kvalitet til kjøpere samt skaper trygghet for leverandørene. Alle virksomheter som markedsfører et farlig kjemisk produkt, skal fremvise et sikkerhetsdatablad.

Imidlertid krever ikke alle kjemiske produkter et sikkerhetsdatablad. Eksempler på disse er medisiner, matvarer og kosmetiske produkter beregnet på sluttbrukere. Sikkerhetsdatablad er heller ikke påkrevd for farlige kjemiske produkter designet for privat bruk.

Du trenger ikke produsere sikkerhetsdatablad dersom produktet ikke er klassifisert som farlig og ikke inneholder rapporteringspliktige kjemikalier. Men å lage et sikkerhetsdatablad kan være en fin måte å vise brukere hvordan de skal håndtere det kjemiske produktet på en sikker måte, selv om dokumentet ikke er obligatorisk.

Oppdaterte sikkerhetsdatablad er påkrevd for:

  • Stoffer/blandinger klassifisert som farlige (f.eks. brannfarlige, oksiderende, eksplosive, helsefarlige eller miljøfarlige) i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.
  • Persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) stoffer/blandinger som ikke er klassifisert som farlige, men som inneholder lave nivåer av allergifremkallende stoffer.
  • Stoffer som er inkludert på kandidatlisten over stoffer som det kan kreves godkjenning for i henhold til artikkel 59 (1) i REACH.

 

Sikkerhetsdatablad må leveres på forespørsel for:

  • Blandinger som ikke er klassifisert som farlige, men inneholder mer enn 1 % av helse- eller miljøfarlige stoffer. Hvis produktet er en gass, er grensen 0,2 %.
  • Blandinger som ikke er klassifisert som farlige, men som inneholder minst ett stoff med en yrkeseksponeringsgrense på EU-nivå.
  • Blandinger som ikke er klassifisert som farlige, men som inneholder mer enn 0,1 % spesielt farlige stoffer (for ikke-gassformige blandinger), inkludert kreftfremkallende, reproduksjonstoksiske, mutagene og sensibiliserende stoffer.

Hvem er ansvarlig?

Personen som leverer sikkerhetsdatabladet er ansvarlig for arkets innhold, uansett hvem produsenten er. Derfor avgjør din rolle i forsyningskjeden hvilke forpliktelser du har; disse forpliktelsene er regulert av artikkel 31 i REACH-forordningen.

Leverandørinformasjonen skal spesifiseres på sikkerhetsdatabladet, uavhengig av om du er produsent eller distributør. Derfor må sikkerhetsdatabladet oppdateres med fullstendig adresse, telefonnummer og e-postadresse før utsendelse.

Som distributør av kjemiske produkter må du også sørge for at sikkerhetsdatabladene du distribuerer er korrekte. Dermed kan det hende du må oppdatere eller oversette informasjonen på sikkerhetsbladet før den sendes ut.

Som arbeidsgiver er det ditt ansvar å sørge for at sikkerhetsinformasjonen når frem til de ansatte som håndterer det kjemiske produktet. Det er også ditt ansvar at de ansatte kan lese og forstå informasjonen som presenteres.

Hvordan og når sender jeg ut sikkerhetsdatablad?

Ifølge loven skal sikkerhetsdatablad distribueres gratis, enten digitalt eller på papir, til alle profesjonelle brukere. Leverandører plikter å levere sikkerhetsdatabladet senest den dagen de leverer det kjemiske produktet til kunden for første gang.

For å finne de fysiske sikkerhetsdatabladene dine raskt og enkelt, kan du oppbevare dem i for eksempel en perm i rommet hvor produktene brukes. Hvis du ønsker å lagre sikkerhetsdatabladene dine digitalt, er det enklest å bruke et kjemikaliestyringssystem. Ved hjelp av systemet kan du enkelt administrere kjemikaliene dine, sikre overholdelse av lovkrav og minimere potensielle arbeidsmiljørisikoer.

Käyttöturvallisuustiedotteet

Hvordan lese et sikkerhetsdatablad?

Et sikkerhetsdatablad inneholder informasjon om helse- og miljørisikoer som kan oppstå ved håndtering av det kjemiske produktet. Den informerer deg også om hvordan du kan beskytte deg selv, medarbeiderene dine og miljøet. En god forutsetning for å få tilgang til denne informasjonen er å vite hvordan man best leser og tolker sikkerhetsdatabladet.

Sikkerhetsdatabladet er delt inn i 16 nummererte deler, som igjen er delt inn i underoverskrifter etablert i henhold til REACH-forordningen (vedlegg II). Noen seksjoner har informasjon primært rettet mot eksperter – men flere seksjoner er viktige for alle som håndterer produktet.

For å gjøre det enklere for deg å lese sikkerhetsdatabladet har vi fremhevet de avsnittene du som forvalter det kjemiske produktet bør kjenne til. Hvorvidt du blir berørt av flere seksjoner avhenger av det spesifikke produktet og din rolle i håndteringsprosessen.

Hva inneholder et sikkerhetsdatablad?

Sikkerhetsdatabladet har 16 seksjoner med obligatoriske overskrifter, underoverskrifter og rekkefølge. Sikkerhetsdatabladet må være tydelig, lett å lese og på riktig språk.

DE 16 DELENE I ET SIKKERHETSDATABLAD

1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og leverandøren

I avsnitt 1 finner du navnet på stoffet/stoffblandingen og relevante identifiserte bruksområder. Du finner også leverandørens navn og kontaktinformasjon sammen med et telefonnummer for nødstilfeller. Hvis et stoff har et registreringsnummer, oppgis det også her.

2. Fareidentifikasjon

I seksjon 2 kan du finne produktets klassifisering og merking kombinert med andre farlige egenskaper, som for eksempel «støvfare».

3. Sammensetning/informasjon om bestanddeler

I avsnitt 3 presenteres stoffet eller komponentene i blandingen sammen med informasjon om konsentrasjon (refererer kun til blandingens komponenter), klassifisering og kjemiske identiteter.

4. Førstehjelpstiltak

Avsnitt 4 gir førstehjelpsinstruksjoner for de viktigste symptomene og effektene – både forsinkede og akutte.

Det er viktig at de som ikke har medisinsk opplæring forstår hvordan de skal utføre passende behandlinger og om ytterligere medisinsk behandling er nødvendig.

5. Brannslokkingstiltak

Avsnitt 5 informerer deg om hva som skal til for å bekjempe en brann – inkludert både egnede og uegnede slokkemidler (både de som ikke har effekt og de som kan forverre situasjonen ved for eksempel å reagere med produktet).

Du kan også finne informasjon om brannslokkingspersonell trenger spesielt verneutstyr og om brannen kan risikere uventede farer, for eksempel dannelse av giftig karbonmonoksidgass.


6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

Seksjon 6 presenterer anbefalinger for tiltak ved søl, lekkasje eller utslipp – og hvordan man kan forhindre, eller minimere, de skadelige effektene på mennesker, eiendom og miljø. Du kan også finne informasjon om personlig beskyttelse, verneutstyr og nødtiltak.

You can also find information on personal protection, protective equipment, and emergency measures.

Hvis det er relevant skal det også her henvises til seksjoner 8 og 13.

7. Håndtering og lagring

Seksjon 7 beskriver hvordan man trygt håndterer det kjemiske produktet, med vekt på beskyttelsestiltak som er egnet for scenarier nevnt i avsnitt 1.2 og stoffet/blandingens spesifikke egenskaper.

Her kan du finne ut hvordan du lagrer det kjemiske produktet på en tryggest mulig måte når det gjelder for eksempel korrosjon, temperatur, sollys og ventilasjon. Oppbevaringsrådene som presenteres er basert på produktets egenskaper beskrevet i avsnitt 9.

8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

Avsnitt 8 informerer deg om gjeldende grenseverdier og hvordan du kan begrense eksponering for stoffet/blandingen på arbeidsplassen.

Dette inkluderer en beskrivelse av personlig verneutstyr som øyebeskyttelse, verneklær, hansker og åndedrettsvern – samt informasjon om når det skal brukes.

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

Seksjon 9 beskriver relevante fysiske og kjemiske egenskaper, som produktfarge, lukt, viskositet, pH, flammepunkt og frysepunkt. Klassifiseringen «etsende» kan også være aktuelt å angi i dette avsnittet dersom stoffet/blandingen er sterkt sur eller alkalisk (pH≤2 eller pH≥11,5).

Fysiske fareklasser som ikke førte til klassifisering kan også være aktuelt å gi her, som eksplosiver, brennbare gasser og selvreaktive stoffer/blandinger.


10. Stabilitet og reaktivitet

Avsnitt 10 nevner produktets stabilitet og risiko for farlige reaksjoner under spesifikke bruksforhold, samt miljøutslipp. Du kan for eksempel finne informasjon om kjemisk stabilitet, situasjoner som bør unngås og inkompatible materialer.

11. Toksikologisk informasjon

Seksjon 11 inneholder informasjon beregnet på medisinsk personell, bedriftshelsepersonell og toksikologer. Her er en kort, men fullstendig beskrivelse av de toksikologiske effektene sammen med kildehenvisninger.

Denne delen informerer om fareklasser som påvirker menneskers helse, og informasjon om effekter og symptomer som kan oppstå under sannsynlige eksponeringsveier. Dette inkluderer både forsinkede og umiddelbare effekter, samt kroniske effekter av kort- og langtidseksponering.

12. Økologisk informasjon

Avsnitt 12 beskriver kjemiske egenskaper som kan påvirke miljøet under utslipp, sammen med data knyttet til toksisitet, persistens, nedbrytbarhet og bioakkumulering.

13. Avfallshåndtering

Avsnitt 13 lister opp egnede alternativer for avfallshåndtering for både det kjemiske stoffet/blandingen og eventuell emballasje. Dette inkluderer metoder som for eksempel forbrenning, materialgjenvinning og deponering.

Her står det også om restproduktet klassifiseres som farlig avfall.

14. Transportinformasjon

Seksjon 14 gir klassifiseringsinformasjon for transport på vei, jernbane, sjø, indre vannveier og med fly. Der det er relevant, skal også transportklassifiseringer etter følgende forskrifter for hver type transport angis:

– ADR (vei)

– RID (jernbane)

– IMDG (shipping)

– ICAO/IATA (flyreiser)

Informasjonen i denne delen inkluderer UN-nummer, fareklasse for transport, offisielt transportnavn og emballasjegruppe. I sjøtransportsaker der IMDG-koden dekker det transporterte godset, skal det også oppgis teknisk navn.


15. Gjeldende forskrifter

Avsnitt 15 angir om produktet er underlagt ytterligere EU-forskrifter eller nasjonal lovgivning. Det står også om leverandøren har foretatt en kjemikaliesikkerhetsvurdering av stoffet/blandingen.


16. Annen informasjon

Avsnitt 16 har opplysninger som ikke er spesifisert i avsnittene 1-15. Dette kan for eksempel være tidligere endringer i sikkerhetsdatabladet, begrepsforklaringer, kildehenvisninger og forklarte forkortelser (med mindre de er presentert i avsnitt 2-15).

Käyttöturvallisuustiedote

Hvordan og når skal du bruke sikkerhetsdatabladet?

Du bør alltid gå gjennom sikkerhetsinformasjonen før du behandler det kjemiske produktet for første gang. Imidlertid er sikkerhetsdatablad ofte svært omfattende, og i mange arbeidsrelaterte tilfeller brukes sikkerhetsdokumenter i stedet for sikkerhetsdatabladet.

Noe av informasjonen i sikkerhetsdatabladet er sannsynligvis irrelevant for virksomheten din; sikkerhetsdokumentet kan derfor gi deg forenklet og bedre skreddersydd informasjon. Likevel må alle ansatte ha tilgang til det fullstendige sikkerhetsdatabladet – selv om de ikke trenger å ha lest det (så lenge informasjonen er gitt).

Sikkerhetsinformasjonen er til for å beskytte deg og miljøet. Derfor bør alle som håndterer produktet jevnlig bli oppdatert på den nyeste informasjonen om gjeldende risikoer og beskyttelsesrutiner.

Hvordan lagre sikkerhetsdatabladet

Sikkerhetsdatabladet skal være lett tilgjengelig for alle som håndterer det kjemiske produktet. Dette kan gjøres enten digitalt eller fysisk. En fordel med å lagre sikkerhetsdatablad digitalt, er at du er knyttet til leverandøren og alltid har tilgang til oppdatert sikkerhetsdatablad.

Lovverk og forskrifter

Sikkerhetsdatablad må opprettes i henhold til CLP- og REACH (EF)- forskriftene. Disse forskriftene angir kravene til klassifiseringen og innholdet i sikkerhetsdatabladet. I tillegg til EU-lovgivningen stilles det også ofte nasjonale krav til sikkerhetsdatablad.

REACH-forordningen

REACH er et akronym for «Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals». I henhold til REACH-forordningen skal farlige kjemiske stoffer alltid ha et tilhørende sikkerhetsdatablad. Vedlegg II i REACH inneholder også eksplisitte retningslinjer for å lage sikkerhetsdatablad og hvilke avsnitt og overskrifter det må inneholde.

CLP-forordningen

CLP-forordningen inneholder kravene til klassifisering, merking og pakking av kjemiske produkter. Et av hovedformålene med CLP-forordningen er å sikre at farlige kjemiske stoffer/blandinger klassifiseres riktig, som er svært viktig for å beskytte både helse og miljøet.
Alt du trenger å vite om sikkerhetsdatablad

Ofte stilte spørsmål

Spørsmål 1. Hvilke produkter trenger ikke sikkerhetsdatablad?

Du trenger ikke lage et sikkerhetsdatablad dersom produktet ikke er klassifisert som farlig og ikke inneholder rapporteringspliktige kjemikalier. Noen produkter for sluttbrukere krever ikke sikkerhetsdatablad, for eksempel medisiner, matvarer og kosmetikk.

Spørsmål 2. Hvem trenger du å levere sikkerhetsdatablad til?

Sikkerhetsdatabladet skal nå ut til alle profesjonelle brukere. Derfor må du alltid legge ved sikkerhetsdatablad ved levering eller salg av kjemikalier eller andre kjemiske produkter. Sikkerhetsdatabladet skal være mottaker i hende senest samme dag som første levering av produktet. Forhandlere må også kunne gi profesjonelle brukere et sikkerhetsdatablad på forespørsel.

Spørsmål 3. Hvor ofte trenger du å oppdatere sikkerhetsdatabladet?

Gjeldende regelverk spesifiserer ikke hvor gammelt et sikkerhetsdatablad kan være. Et sikkerhetsdatablad bør imidlertid gjennomgås og oppdateres jevnlig da retningslinjene for kjemiske produkter i lover og forskrifter er i stadig endring.

Spørsmål 4. Hvor lenge må sikkerhetsdatabladet være tilgjengelig for kunden?

Sikkerhetsdatabladet skal følge det kjemiske produktet fra produksjon til sluttbruker (unntatt detaljhandel og privatkunder) og skal være tilgjengelig på forespørsel i minst 10 år.

Vi forenkler arbeidet ditt med sikkerhetsdatablad

Våre HMS-konsulenter har lang erfaring med å jobbe med sikkerhetsdatablad, og hjelper deg gjerne med å gjennomgå, oversette og lage nye sikkerhetsdatablad for dine kjemiske produkter.

Ønsker du å effektivisere og forenkle bruken av sikkerhetsdatablader, kontakt oss direkte, så skreddersyr vi en løsning. Bare send oss ​​en e-post på consulting@intersolia.com

Alt du trenger å vite om sikkerhetsdatablad
Del