Käyttöturvallisuustiedotteet (KTT)- kaikki mitä sinun tulisi tietää

Vähennä riskejä työpaikalla ja vältä sakkoja

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat olennainen osa turvallisuustyötä, jota vaaditaan suojellaksesi itseäsi ja työntekijöitäsi työskennellessäsi kemiallisten tuotteiden parissa. Sinun, joka myyt kemiallisia tuotteita, jotka on luokiteltu vaarallisiksi, on siten lain mukaan toimitettava käyttöturvallisuustiedotteet jälleenmyyjille ja ammattikäyttäjille.

Käyttöturvallisuustiedotteella pyritään vähentämään riskejä kuvailemalla sopivia suojavarusteita ja toimintatapoja onnettomuustilanteissa. Turvallisuustiedotteen tiedot tulee olla ajan tasalla ja toimitettava markkinoiden virallisella kielellä, joissa kemiallista tuotetta myydään.

Kuitenkin kaikkien turvallisuustiedotteiden oikeiden ja ajantasalla olevien tietojen ylläpitäminen voi olla haastavaa, koska se vaatii perusteellisen rutiinin ja erityisesti sopeutetut työprosessit. Ja jos sinulta puuttuu oikeaa turvallisuustietoa, hallitus voi määrätä sakkoja ja peruuttaa luvat.

Mutta auttaaksesi sinua, on kemikaalinhallintajärjestelmiä varmistamaan, että käyttöturvallisuustiedotteidesi tiedot ovat päivitettyjä ja oikeita. Näiden järjestelmien avulla voit pitää kirjaa kaikista yrityksesi kemikaaleista ja helposti saada päivitettyjä turvallisuustiedotteita eri kielillä.

Sisällysluettelo

Mikä on käyttöturvallisuustiedote (KTT)?

Käyttöturvallisuustiedote on digitaalinen tai fyysinen asiakirja, joka on sidottu tiettyyn kemikaalituotteeseen ja sisältää olennaista tietoa ihmisten ja ympäristön vahinkojen estämiseksi. Asiakirjan on täytettävä sekä kansalliset että eurooppalaiset säädökset.

Kaikkien ammattikäyttäjien ja jälleenmyyjien on pystyttävä lain mukaan nopeasti ja helposti saamaan esille käyttöturvallisuustiedote. Sekä toimittajat että EU:n maahantuojat ovat vastuussa turvallisuustiedotteiden luomisesta, ja heidän on pidettävä ne ajan tasalla uusimmilla tiedoilla. Milloin turvallisuustiedote on annettava, määritellään REACH-asetuksessa (1907/2006).

Kuinka käännetään ja päivitetään käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedotteita on aina pidettävä ajan tasalla, noudattaen viimeisimpiä määräyksiä. Tämä tarkoittaa sitä, että turvallisuustiedotetta on tarkistettava ja päivitettävä heti, kun uutta asiaankuuluvaa tietoa julkaistaan.

Yritysten, jotka myyvät kemiallisia aineita tai seoksia, on toimitettava uusi turvallisuustiedote aiemmille asiakkaille, jos päivitys tehdään 12 kuukauden sisällä ostosta. On myös olennaista säilyttää kaikki saamasi tai luomasi turvallisuustiedotteet vähintään kymmenen vuoden ajan, koska niitä saatetaan tarvita tarkastuksissa.

REACH-asetuksen mukaan turvallisuustiedote on käännettävä myös markkinoilla puhuttavaan kieleen, joilla kemiallista tuotetta myydään. Esimerkiksi, jos tuot kemiallisia tuotteita Ruotsin markkinoille, sinun on toimitettava niihin liittyvä turvallisuustiedote ruotsiksi.

Milloin käyttöturvallisuustiedote vaaditaan?

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat osa strategista työkalupakkia ja ne signaloivat laatua ostajille sekä luovat turvallisuutta toimittajille. Kaikkien yritysten, jotka jakavat vaarallisen kemikaalituotteen markkinoille, on esitettävä käyttöturvallisuustiedote.

Kuitenkaan kaikki kemialliset tuotteet eivät vaadi KTT:ta. Esimerkkejä näistä ovat lääkkeet, elintarvikkeet ja kosmeettiset tuotteet, jotka on tarkoitettu loppukäyttäjille. Turvallisuustiedotteita ei myöskään vaadita vaarallisille kemiallisille tuotteille, jotka on suunniteltu yksityiskäyttöön.

Sinun ei tarvitse tuottaa käyttöturvallisuustiedotetta, jos tuote ei ole luokiteltu vaaralliseksi eikä sisällä raportoitavia kemikaaleja. Kuitenkin turvallisuustiedotteen luominen voi olla erinomainen tapa osoittaa käyttäjille, miten kemiallista tuotetta käytetään turvallisesti, vaikka asiakirja ei olisikaan pakollinen.

Päivitetyt käyttöturvallisuustiedotteet vaaditaan:

  • Aineille/seoksille, jotka on luokiteltu vaarallisiksi (esim. helposti syttyvät, hapettavat, räjähtävät, terveydelle haitalliset tai ympäristölle haitalliset) asetuksen 1272/2008 mukaisesti.
  • Pitkäikäisille, biokertyville ja myrkyllisille (PBT) aineille/seoksille, jotka eivät ole luokiteltu vaarallisiksi, mutta sisältävät pieniä määriä allergiaa aiheuttavia aineita.
  • Aineille, jotka sisältyvät REACH-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan mukaiseen lupaa vaativien aineiden ehdokasluetteloon.

Kuka on vastuussa?

Käuttöturvallisuustiedotteen toimittaja on vastuussa tiedotteen sisällöstä, oli valmistaja kuka tahansa. Siksi toimitusketjussa oleva roolisi määrittelee velvollisuutesi; nämä velvollisuudet määritellään REACH-asetuksen 31 artiklassa.

Toimittajan tiedot on määritettävä käyttöturvallisuustiedotteessa, oli kyseessä sitten valmistaja tai jakelija. Siksi turvallisuustiedote on päivitettävä ennen sen lähettämistä, ja siihen on sisällytettävä täydellinen osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Kemikaalituotteiden jakelijana sinun on myös varmistettava, että jakamasi käyttöturvallisuustiedotteet ovat oikein. Tästä syystä saattaa olla tarpeen päivittää tai kääntää turvallisuustiedotteen tiedot ennen niiden jakamista.

Työnantajana on sitten sinun vastuullasi varmistaa, että KTT tavoittaa työntekijät, jotka käsittelevät kemiallista tuotetta. Sinun on myös huolehdittava siitä, että kyseisen henkilöstön on mahdollista lukea ja ymmärtää esitetyt tiedot.

Kuinka ja milloin lähetän käyttöturvallisuustiedotteita?

Lain mukaan käyttöturvallisuustiedotteet on jaettava maksutta, joko digitaalisesti tai paperilla, kaikille ammattikäyttäjille. Toimittajien on toimitettava turvallisuustiedote viimeistään samana päivänä, kun he ensimmäistä kertaa toimittavat kemiallisen tuotteen asiakkaalle.

Fyysiset käyttöturvallisuustiedotteet on helppo ja nopea löytää, kun säilytät ne esimerkiksi kansiossa tilassa, jossa tuotteita käytetään. Jos haluat tallentaa turvallisuustiedotteet digitaalisesti, helpoin tapa on käyttää kemikaalienhallintajärjestelmää. Järjestelmän avulla voit helposti hallita kemikaalejasi, varmistaa noudattamisen ja minimoida mahdolliset työympäristön riskit.

Käyttöturvallisuustiedotteet

Kuinka lukea käyttöturvallisuustiedotetta?

Turvallisuustiedotteessa on tietoa terveys- ja ympäristöriskeistä, jotka voivat ilmetä kemiallisen tuotteen käsittelyn yhteydessä. Se myös neuvoo, miten voit suojautua, samoin kuin työtoverisi ja ympäristö. Hyvä edellytys tämän tiedon saamiseen on osata lukea ja tulkita turvallisuustiedote oikein.

Turvallisuustiedote jaetaan 16 numeroituun osioon, jotka jaetaan alaotsikoihin REACH-asetuksen (liite II) mukaan. Joitakin osioita suunnataan pääasiassa asiantuntijoille – mutta useat osiot ovat tärkeitä kaikille, jotka käsittelevät tuotetta.

Helpottaaksemme turvallisuustiedotteen lukemista olemme korostaneet osioita, jotka sinun, joka käsittelet kemiallista tuotetta, tulisi tietää. Onko sinuun vaikuttavia lisäosioita riippuu tuotteesta ja roolistasi käsittelyprosessissa.

Mitä turvallisuustiedote sisältää?

Turvallisuustiedotteessa on 16 osiota, joiden otsikot, alaotsikot ja järjestys ovat pakollisia. Turvallisuustiedotteen on oltava selvä, helppolukuinen ja oikeassa kielessä

Käyttöturvallisuustiedotteen 16 osiota

1. Aineen/seoksen ja yrityksen tunnistetiedot

Osiossa 1 löydät aineen/seoksen nimen ja asiaankuuluvat tunnistetut käyttökohteet. Löydät myös toimittajan nimen ja yhteystiedot sekä hätänumeron.

Jos aineella on rekisteröintinumero, se mainitaan myös tässä.

2. Vaarojen tunnistaminen

Osiossa 2 voit löytää tuotteen luokituksen ja merkinnät yhdessä muiden vaarallisten ominaisuuksien kanssa.

3. Koostumus ja tiedot aineosista

Osiossa 3 esitetään aine tai seoksen komponentit yhdessä tietojen kanssa pitoisuudesta (koskee vain seoksen komponentteja), luokituksesta ja kemiallisista tunnisteista.

4. Ensiaputoimenpiteet

Osassa 4 annetaan ensiapuohjeet tärkeimmistä oireista ja vaikutuksista – sekä viivästyneistä että akuuteista.

On tärkeää, että henkilöt, joilla ei ole lääketieteellistä koulutusta, ymmärtävät kuinka suorittaa asianmukaiset hoidot ja tarvitseeko jatkohoitoa.

5. Palontorjuntatoimenpiteet

Osiossa 5 kerrotaan, mitä tarvitaan tulipalon sammuttamiseksi – mukaan lukien sopivat ja sopimattomat sammutusaineet (sekä ne, jotka eivät vaikuta ja ne, jotka voivat pahentaa tilannetta esimerkiksi reagoimalla tuotteen kanssa).

Lisäksi löydät tietoa siitä, tarvitseeko palomiehistö erityisiä suojavarusteita ja voiko tulipalo aiheuttaa odottamattomia vaaroja, kuten myrkyllisen häkäkaasun muodostumisen.

6. Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

Osiossa 6 esitetään suosituksia toimista vuodon, vuotamisen tai purkautumisen tapahtuessa – ja miten estää tai minimoida haitalliset vaikutukset ihmisiin, omaisuuteen ja ympäristöön.

Lisäksi löydät tietoa henkilökohtaisesta suojautumisesta, suojavarusteista ja hätätoimenpiteistä.

Viittaus osiin 8 ja 13 tarvittaessa.

7. Käsittely ja varastointi

Osiossa 7 kuvataan, miten kemiallista tuotetta käsitellään turvallisesti, korostaen suojatoimenpiteitä sekä osiossa 1.2 mainittujen tilanteiden että aineen/seoksen erityisten ominaisuuksien kannalta.

Täältä löydät ohjeita kemiallisen tuotteen varastoinnista turvallisimmalla mahdollisella tavalla ottaen huomioon esimerkiksi korroosio, lämpötila, auringonvalo ja ilmanvaihto. Varastointineuvot perustuvat osiossa 9 kuvattuihin tuotteen ominaisuuksiin.

8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

Osassa 8 kerrotaan sovellettavista raja-arvoista ja siitä, miten altistumista aineelle/seokselle työpaikalla voidaan rajoittaa. Tähän sisältyy kuvaus henkilökohtaisista suojavarusteista, kuten silmien suojaimista, suojavaatteista, käsineistä ja hengityssuojaimista – sekä tietoa siitä, milloin niitä käytetään.

9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Osiossa 9 kuvataan asiaankuuluvia fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia, kuten tuotteen väri, haju, viskositeetti, pH, syttymispiste ja jäätymispiste. Luokittelut ”korroosiivinen” voi myös olla asiaankuuluva mainita tässä osiossa, jos aine/seos on voimakkaasti happamia tai emäksisiä (pH≤2 tai pH≥11,5).

Fysikaaliset vaaraluokat, jotka eivät johtaneet luokitteluun, voivat myös olla asianmukaisia ​​mainita tässä, kuten räjähteet, helposti syttyvät kaasut ja itsestään reagoivat aineet/seokset.

10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus

Osiossa 10 mainitaan tuotteen stabiilisuus ja vaara vaarallisista reaktioista tietyissä käyttöolosuhteissa, samoin kuin ympäristöpäästöt. Voit esimerkiksi löytää tietoa kemiallisesta stabiilisuudesta, tilanteista, joita tulee välttää, ja yhteensopimattomista materiaaleista.

11. Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

Osiossa 11 on tarkoitettu tietoja lääketieteelliselle henkilöstölle, työterveysalan ammattilaisille ja toksikologeille. Tässä on lyhyt mutta täydellinen kuvaus myrkyllisistä vaikutuksista yhdessä lähdeviitteiden kanssa.

Tämä osio sisältää tietoa vaaraluokista, jotka vaikuttavat ihmisten terveyteen, ja tietoa vaikutuksista ja oireista, jotka saattavat ilmetä todennäköisten altistumistapojen yhteydessä. Tähän sisältyvät sekä viivästyneet että välittömät vaikutukset sekä lyhytaikaisen että pitkäaikaisen altistumisen krooniset vaikutukset.

12. Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

Osiossa 12 kuvataan kemiallisia ominaisuuksia, jotka saattavat vaikuttaa ympäristöön purkautuessaan, yhdessä tietojen kanssa, jotka liittyvät myrkyllisyyteen, pysyvyyteen, hajoavuuteen ja bioakkumulaatioon.

13. Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Osiossa 13 luetellaan sopivat jätehuollon vaihtoehdot sekä kemialliselle aineelle/seokselle että mahdollisille pakkausmateriaaleille. Tähän sisältyy menetelmiä kuten esimerkiksi polttaminen, materiaalin kierrätys ja kaatopaikka.

Tässä myös ilmoitetaan, luokitellaanko jäljelle jäänyt tuote vaaralliseksi jätteeksi.

14. Kuljetustiedot

Osiossa 14 annetaan luokittelutiedot kuljetusta varten tiellä, raiteilla, merellä, sisävesillä ja ilmalla. Tarvittaessa on myös ilmoitettava kuljetusluokitus seuraavien säädösten mukaisesti kullekin kuljetustyypille:

– ADR (tieliikenne)

– RID (rautatie)

– IMDG (meriliikenne)

– ICAO / IATA (lentoliikenne)

Tässä osiossa annettavat tiedot sisältävät YK-numeron, kuljetusluokan, virallisen kuljetusnimen ja pakkausryhmän. Merikuljetusten tapauksessa, joissa IMDG-koodi koskee kuljetettuja tavaroita, on myös annettava tekninen nimi.

15. Lainsäädäntöä koskevat tiedot

Osiossa 15 ilmoitetaan, onko tuote alttiina lisä-EU-säädöksille tai kansalliselle lainsäädännölle. Siinä myös mainitaan, onko toimittaja suorittanut kemiallisen turvallisuusarvioinnin aineelle/seokselle.

16. Muut tiedot

Osiossa 16 on tietoja, joita ei ole määritelty osioissa 1-15. Esimerkiksi aikaisemmat muutokset turvallisuustiedotteessa, käsitteiden selitykset, lähdeviitteet ja selitetyt lyhenteet (elleivät ne ole esillä osioissa 2-15).

Käyttöturvallisuustiedote

Kuinka ja milloin käyttää käyttöturvallisuustiedotetta?

Sinun tulisi aina tarkastella käyttöturvallisuustietoja ennen kemiallisen tuotteen käsittelyä ensimmäistä kertaa. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat kuitenkin usein hyvin kattavia, ja monissa työhön liittyvissä tapauksissa käytetäänkin turvallisuusasiakirjoja käyttöturvallisuustiedotteen sijaan.

Osa käyttöturvallisuustiedotteen tiedoista saattaa olla todennäköisesti merkityksettömiä liiketoiminnallesi; siksi turvallisuusasiakirja voi tarjota sinulle yksinkertaistettua ja paremmin räätälöityä tietoa. Kaikkien työntekijöiden on kuitenkin voitava käyttää koko KTT:ta – vaikka he eivät olisikaan lukeneet sitä (niin kauan kuin tiedot ovat saatavilla).

Turvallisuustiedot ovat olemassa suojellakseen sinua ja ympäristöä. Siksi kaikkien, jotka käsittelevät tuotetta, tulisi saada säännöllisesti päivityksiä viimeisimmistä tiedoista pysyäkseen ajan tasalla nykyisistä riskeistä ja suojeluohjeista.

Kuinka säilyttää käyttöturvallisuustiedote?

Käyttöturvallisuustiedotteen on oltava helposti saatavilla kaikille, jotka käsittelevät kemiallista tuotetta. Tämä voidaan tehdä joko digitaalisesti tai fyysisesti. Digitaalisen käyttöturvallisuustiedotteen säilyttämisen etuna on, että olet yhteydessä toimittajaan ja sinulla on aina pääsy päivitettyihin käyttöturvallisuustiedotteisiin.

Lainsäädäntö ja säädökset

Käyttöturvallisuustiedotteiden tulee noudattaa CLP- ja REACH-säädöksiä (EY). Näissä säädöksissä määritellään luokituksen vaatimukset ja käyttöturvallisuustiedotteen sisältö.

Lisäksi EU:n lainsäädännön lisäksi usein asetetaan kansallisia vaatimuksia käyttöturvallisuustiedotteille.

REACH-asetus

REACH on lyhenne sanoista ”Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals”. REACH-asetuksen mukaan vaarallisten kemiallisten aineiden on aina liityttävä käyttöturvallisuustiedotteeseen. REACH-asetuksen liite II sisältää myös selkeät ohjeet käyttöturvallisuustiedotteiden luomiseen ja niiden osioiden ja otsikoiden laatimiseen.

CLP-asetus

CLP-asetus sisältää vaatimukset kemiallisten tuotteiden luokittelulle, merkinnälle ja pakkaamiselle. Yksi CLP-asetuksen keskeisistä tarkoituksista on varmistaa, että vaaralliset kemialliset aineet/seokset luokitellaan oikein, mikä on erittäin tärkeää sekä ihmisten terveyden että ympäristön suojelemiseksi.

Käyttöturvallisuustiedotteet (KTT)- kaikki mitä sinun tulisi tietää

Usein kysytyt kysymykset

Mille tuotteille ei tarvita käyttöturvallisuustiedotteita?

Sinun ei tarvitse luoda käyttöturvallisuustiedotteita, jos tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi eikä se sisällä raportoitavia kemikaaleja. Jotkin loppukäyttäjien tuotteet eivät vaadi käyttöturvallisuustiedotteita, kuten lääkkeet, elintarvikkeet ja kosmetiikka.

Käyttöturvallisuustiedotteen on tavoitettava kaikki ammattikäyttäjät. Siksi sinun on aina liitettävä käyttöturvallisuustiedote toimitettaessa tai myytäessä kemikaaleja tai muita kemikaalituotteita. Käyttöturvallisuustiedotteen on tavoitettava vastaanottaja viimeistään samana päivänä kuin tuotteen ensimmäinen toimitus.

Vähittäismyyjien on myös voitava toimittaa ammattikäyttäjille käyttöturvallisuustiedote pyynnöstä.

Nykyiset määräykset eivät määrittele, kuinka vanha käyttöturvallisuustiedote voi olla. Kuitenkin käyttöturvallisuustiedotetta tulisi tarkistaa ja päivittää säännöllisesti, koska kemiallisten tuotteiden ohjeet lainsäädännössä ja säädöksissä muuttuvat jatkuvasti.

Käyttöturvallisuustiedotteen on seurattava kemiallista tuotetta valmistuksesta loppukäyttäjälle (lukuun ottamatta vähittäismyyntiä ja yksityisiä kuluttajia) ja sen on oltava saatavilla pyynnöstä vähintään 10 vuoden ajan.

Me yksinkertaistamme työtäsi käyttöturvallisuustiedotteiden kanssa

Asiantuntijamme ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioissa (EHS) omaavat laajan kokemuksen käyttöturvallisuustiedotteiden parissa työskentelystä ja ovat iloisia voidessaan auttaa sinua tarkistamaan, kääntämään ja luomaan uusia käyttöturvallisuustiedotteita kemiallisille tuotteillesi.

Jos haluat tehostaa ja yksinkertaistaa käyttöturvallisuustiedotteidesi käyttöä, ota suoraan yhteyttä meihin, niin räätälöimme sinulle ratkaisun. Lähetä sähköpostia osoitteeseen consulting@intersolia.com

Käyttöturvallisuustiedotteet (KTT)- kaikki mitä sinun tulisi tietää
Jaa