🎥 Webinarer

CSRD & ESRS pt. 2: Nye krav til rapportering om bæredygtighed

Ordliste

Kandidatlisten

Hvad er Kandidatlisten?

Kandidatlisten er en liste der for nuværende indeholder 200 særligt problematiske stoffer (såkaldte SVHC stoffer). Listen er en del af REACH – den europæiske kemikalielovgivning som du kan læse mere om her. Et stof kan komme på kandidatlisten hvis en medlemsstat eller ECHA foreslår, at et stof udpeges som et SVHC-stof.

Et stof kan aldrig tages af listen igen. Er man leverandør af et kemikalie med mere end 0,1% SVHC stof medfører det særlige forpligtelser, såsom:

 • at udlevere sikkerhedsdatablad for de kemikalier der indeholder SVHC-stoffer
 • at formidle information om sikker anvendelse
 • at besvare forespørgsler fra forbrugerne efter senest 45 dage og
 • at underrette ECHA, hvis der fremstilles artikler, der indeholder SVHC-stoffer i mængder på over én ton pr. producent/importør om året, og hvis stoffet er til stede i sådanne artikler i koncentrationer på over 0,1 vægtprocent (w/w).
  Siden januar 2021 har der endvidere været et krav om at anmelde sådanne artikler til SCIP-databasen.

Kemiske stoffer på Kandidatlisten kandiderer til at komme på REACH Godkendelseslisten, bilag XIV, hvilket medføre at producenten eller importøren i EU- og EØS skal have en særlig godkendelse for at markedsføre og anvende det kemiske stof. Det er forbundet med betragtelige omkostninger at få en sådan godkendelse.

Se hvordan du kan undersøge om dine kemikalier indeholder stoffer, som er omfattet af kravene, i vores webinar.

Hvilke egenskaber vurderes som særligt problematiske?

Problematiske egenskaber omfatter:

 • kræftfremkaldende
 • skadeligt for genomet (arvemassen)
 • reproduktionsforstyrrende
 • persistente, bioakkumulerende og giftige (såkaldte PBT-stoffer)
 • meget persistente og meget bioakkumulerende (såkaldte vPvB-stoffer)
 • samt andre særligt farlige egenskaber, der anses for at være lige så alvorlige som ovennævnte

Hvornår bliver kandidatlisten opdateret?

Listen opdateres normalt to gange årligt med nye stoffer – oftest i januar og juli.

Se den opdaterede kandidatliste på ECHAs hjemmeside.

Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl om der er nogle af dine produkter der indeholder stoffer på kandidatlisten.