🎥 Webinarer

CSRD & ESRS pt. 2: Nye krav til rapportering om bæredygtighed

EHS-konsulenter klar til at hjælpe

Vores erfarne konsulenter kan hurtigt hjælpe med alt vedrørende jeres arbejde med kemikalier. Vi yder både rådgivning og hjælp til løsning af konkete opgaver, som f.eks. til udarbejdelse af sikkerhedsdatablade. Vores rådgivning og hjælp tilpasses jeres behov og ønsker, så den bliver så relevant og praktisk anvendelig som muligt.

Tjenester
INTERSOLIA - ANVENDT AF VIRKSOMHEDER I ALLE STØRRELSER OG I ALLE BRANCHER
Intersolia customers

Vores konsulenter hjælper, når og hvor der er behov for det.

Vores EHS-konsulenter kan hjælpe med at gøre jer til fremtiden ved at yde generel EHS-service i overensstemmelse med international og EU lovgivning i REACH, CLP og GHS.
Consulting
OVERBLIK

Eksempler på vores services

Indkøb

Vi kan hjælpe med at udarbejde procesbeskrivelser for indkøb af kemikalier, så der allerede ved indkøbet kan træffes de bedste valg i forhold til miljø, sundhed og sikkerhed. Det betyder også, at produktsortimentet ofte kan begrænses, at administrationen af kemikalier reduceres og at omkostningerne til affaldshåndtering minimeres.

Affald/opbevaring

Vi vil hjælpe dig med at sikre, at dine produkter håndteres i overensstemmelse med gældende regler, lige fra indkøb til bortskaffelse. Vi kortlægger opbevaring af dine kemikalier og hjælper til med at sikre, at de opbevares uden risiko for utilsigtede reaktioner.

Vi udarbejder også en procesbeskrivelse til håndtering af affald, som sikrer korrekt sortering og opbevaring. Sikkerheden for alle medarbejdere højnes takket være den fulde kontrol over opbevaring af kemikalier og farligt affald, ligesom omkostningerne i forbindelse med håndteringen reduceres.

Fysisk lagerbeholdning

Vi kortlægger dine kemikalier for at skabe et godt overblik og for at forenkle udfasningen af produkter, der ikke længere er brug for. Efter kortlægningen sørger vi for at indhente, vedligeholde og tilgængeligøre al relevant dokumentation for den aktive kemikalieportefølje.

Substitution

På dette område kan vi hjælpe med alt fra udarbejdelse af processer til at støtte hele substitutionsarbejdet i virksomheden. På den måde kan virksomheden hurtigt begynde at anvende kemikalier, som er bedre alternativer ud fra et miljømæssigt og sundhedsmæssigt synspunkt.

Arbejdspladsvurderingen

Som grundlag for virksomhedens arbejdsmiljø skal der udarbejdes en arbejdspladsvurdering (APV). Hvis arbejdet kræver brug af kemikalier, skal APV’en indeholde et afsnit, der beskriver risici og forebyggende foranstaltninger ved dette arbejde. Der er specifikke krav til, hvad en APV for kemikaliebrug skal indeholde, og hvordan medarbejderne skal instrueres.

Hvis din virksomhed anvender risikovurderingen i iChemistry, bliver det let og overskueligt at udarbejde jeres APV på kemikalieområdet, og der er sikkerhed for at I overholder alle lovkrav. Hvis din virksomhed ikke anvender et kemikaliestyringssystem, kan vi sagtens hjælpe dig med at lave risikovurderinger for jeres processer. Kontakt os for at høre nærmere.

Overholdelse af love og regler

Det kan være svært at forstå og fortolke de mange regler og love mv., der gælder for jeres virksomhed. Vi kan hjælpe med at vurdere og skabe klarhed over, hvordan din virksomhed påvirkes af lovkrav på kemikalieområdet og holde dig opdateret med hensyn til ændringer.

Vi hjælper også med at udarbejde rapporter og stiller ekspertise til rådighed for at imødekomme både leverandørers og kunders krav og forventninger til virksomhedens håndtering af kemikalier. Vi kan hjælpe dig med at opdatere processer og udarbejde handlingsplaner for at sikre, at virksomheden vedbliver med at være en troværdig aktør og dermed en foretrukken leverandør.

Risikovurdering

Vi hjælper med at identificere risici i virksomhedens drift og med at udarbejde processer til at minimere effekten af dem. Med vores system kan du håndtere virksomhedens risici og let kommunikere farer og forholdsregler videre til alle relevante medarbejdere.

Eksterne kontroller

Vi hjælper med at udarbejde reporter og med rådgivning til opfyldelse og dokumentation af jeres kemikaliehåndtering i forhold til leverandører og kunder. Vi kan også hjælpe med at udarbejde handlingsplaner for, hvordan virksomheden kan fortsætte med at være en troværdig aktør og dermed den foretrukne leverandør.

Information

Har I alle procedurer og processer på plads, så relevant information når ud til de rigtige så effektivitet som muligt?

Hvis ikke, kan vores systemer sørge for, at informationen er let at tilgå og alle medarbejdere hurtigt kan finde konkrete oplysninger om, f.eks. hvordan et kemikalie skal håndteres, sikkerhedsudstyr og hvordan der skal forholdes i tilfælde af en ulykke. Dette gælder både on- og off-line, via vores APP eller via PC.

Ledelsessystemer

Ønsker din virksomhed at have en stærk miljø- og/eller arbejdsmiljøprofil, hjælper vi også med at kortlægge din virksomhed og gøre den klar til ISO14001 og ISO45001 certificering. Vi ruster dig til myndighedsbesøg og certificeringsaudit samt skaber systematik og overblik i miljø- og arbejdsledelsen. Hele forløbet tilpasses jeres behov.