⭐ Nyhet

Chemical Management Report 2024

Ordlista

Kandidatförteckningen

Vad är kandidatförteckningen?

Kandidatförteckningen är en lista med drygt 200 särskilt farliga ämnen. Den är en del av REACH, den europeiska kemikalielagstiftningen.

Den som tillverkar, importerar eller distribuerar kemiska produkter eller varor inom EU och ESS måste ha koll på om produkterna innehåller något ämne på kandidatförteckningen, eftersom det kan innebära  särskilda krav. 

För varor som innehåller 0,1 vikt-% eller mer av ett ämne på kandidatförteckningen ska alla leverantörer lämna information till mottagaren om hur varan används på ett säkert sätt. Sedan januari 2021 är det också krav på att anmäla dessa varor till SCIP-databasen.

Den som tillverkar eller importerar en vara som innehåller 0,1 vikt-% eller mer av ett ämne på kandidatförteckningen ska anmäla varan till ECHA om ämnet tillverkas eller importeras i en mängd om mer än ett ton på år.

Om en kemisk produkt innehåller ett ämne på kandidatförteckningen så kan tillstånd behövas för att sätta produkten på marknaden samt för att använda den. Ämnen på förteckningen är kandidater till att hamna på REACH tillståndslista, bilaga XIV.

Vilka särskilt farliga ämnen innehåller kandidatförteckningen?

De ämnen som finns på kandidatförteckningen har egenskaper som kan orsaka allvarliga och permanenta effekter på människors hälsa och på miljön.

Exempel på egenskaper som dessa ämnen har är:

  • Cancerframkallande
  • Skadar arvsmassan
  • Stör fortplantningsförmågan
  • Långlivade, bioackumulerande och toxiska (s.k. PBT-ämnen)
  • Mycket långlivade och mycket bioackumulerande (s.k. vPvB-ämnen)

 

Andra särskilt farliga egenskaper som anses vara lika allvarliga som ovan

När uppdateras kandidatförteckningen?

Uppdateringen sker två gånger per år, oftast i januari och i juli, och då adderas nya ämnen.

Läs mer om kandidatförteckningen på Kemikalieinspektionen.