🎥 Webinarer

CSRD & ESRS pt. 2: Nye krav til rapportering om bæredygtighed

Ordliste

De Europæiske giftcentre

Hvad er de europæiske giftcentre?

I Danmark har vi længe haft adgang til giftlinjen på Bispebjerg hospital med det efterhånden velkendte telefonummer 82121212. I marts 2017 blev bilag VIII til CLP-forordningen imidlertid vedtaget. Den fastsætter harmoniserede krav til indrapporting til giftinformationscentrene indenfor EU, herunder krav til indberetning af kemiske data i kemiprodukter også kaldet PCN – Poison Center Notification.

De registerede informationer skal bruges af giftcentrene, så de kan rådgive sundhedspersonale og almindelige borgere i nødsituationer. Oprettelsen af de europæiske giftcentre skyldes, at det i 40 % af opkaldende til de nationale giftcentre var problematisk at identificere de kemiske stoffer som der blev ringet ind om.

Hvem skal anmelde?

I henhold til CLP-forordningen skal importører og downstreambrugere, der markedsfører blandinger der er behæftet med sundheds- eller fysiske risici i EU, indberette oplysninger til giftcentrene i de respektive lande.

Hvad er et UFI nummer?

I forbindelse med registreringen (PCN) skal hvert produkt have en unik formelidentifikator (UFI-kode). UFI koden skal angives på etiketten og er linket mellem selve produktet borgeren står med og oplysninger i PCN databasen. UFI koden har et fast format og består af 16 cifre.

Reglerne om PCN registrering og UFI koder er fastsat i Europa-parlamentets og rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger, Bilag VIII.

Se mere om reglerne og om du er omfattet i vores webinar:

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at PCN registrere dine produkter.

Kontakt os på consulting.dk@intersolia.com eller tlf. +45 88532453, hvis du har spørgsmål eller behov for rådgivning.

Intersolia team