Ordliste

Giftige stoffer og blandinger

Giftige og meget giftige stoffer omfatter stoffer og blandinger med følgende klassificering:

  • Acute Tox. 1, 2 eller 3 (Akut toksisk (kategori 1, 2 eller 3))
  • Specifik målorgan toksisk (kategori 1)
  • Kræftfremkaldende (kategori 1A eller 1B)
  • Mutagent (kategori 1A eller 1B)
  • Reproduktionstoksisk (kategori 1A eller 1B)

Virksomheder der fremstiller, anvender, importerer eller sælger giftige og meget giftige stoffer og blandinger til erhvervsmæssig brug, skal indsende meddelelse herom til myndighederne – en såkaldt giftmeddelelse. Herudover skal virksomheder der opbevarer giftige og meget giftige stoffer og blandinger, i en samlet mængde på over 125 ml, udpege en eller flere giftansvarlige, som sikrer korrekt og aflåst opbevaring med følgende advarselstavle på alle døre til skabe og lokaler:

Giftige stoffer

Reglerne er fastsat i den danske Klassificeringsbekendtgørelse kapitel 4 og 5 om giftige stoffer og blandinger.

Se hvordan du undersøger om dine kemikalier indeholder stoffer, som er omfattet af kravene til giftige og meget giftige stoffer og blandinger i webinaret: Grundlæggende viden om restriktionslister.