🎥 Webinarer

CSRD & ESRS pt. 2: Nye krav til rapportering om bæredygtighed

Ordliste

Farepiktogrammer (faresymboler/faremærker)

De rød-sorte farepiktogrammer, tidligere kaldet faresymboler eller faremærker, giver en overordnet indikation på et kemikalies farlige egenskaber. Piktogrammerne har til formål hurtigt at kommunikere umiddelbare risici direkte til brugeren af et fareklassificeret kemikalie.

Märkning av kemiska produkter enligt clp-förordningen Farosymboler Faropiktogram

Der er ni forskellige piktogrammer, der enten angiver fysiske, sundheds- eller miljømæssige farer. Et kemikalie kan have flere piktogrammer og herved være klassificeret for flere farer.

Hvad er kravene for farepiktogrammer?

Faremærkningen for et kemikalie indeholder både farepiktogrammerne og en tilhørende tekst der indeholder oplysninger om konkrete risici og om hvordan man beskytter sig imod påvirkninger, reagerer i tilfælde af påvirkninger og hvordan man bortskaffer kemikaliet. De obligatoriske informationer i faremærkningen er et resultat af kemikaliets klassificering.

Reglerne om farepiktogrammer og mærkning er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering, kendt som CLP-forordningen.