🎥 Webinarer

CSRD & ESRS pt. 2: Nye krav til rapportering om bæredygtighed

Mærkning af kemiske stoffer i henhold til CLP-forordningen

Märkning av kemiska produkter enligt clp-förordningen

Virksomheden er ansvarlig for at anvendte kemiske stoffer og blandinger er mærket korrekt

Mærkningen på kemiske stoffer og blanding skal sikre at brugeren ved hvilken fare produktet udgør. Derfor er alle led i leverandørkæden ansvarlige for at brugerne hurtigt kan se på et produkt, om det kan være farligt, hvordan de skal håndtere produktet forsvarligt og minimere påvirkningen af miljøet.

Uanset om din virksomhed er producent, importør, distributør eller slutbruger er den ansvarlig for at sikre at mærkningen på kemikaliet er korrekt. Men det kan være en udfordring at sammensætte etiketten korrekt – med de korrekte oplysninger og i det korrekte format.

Hvis der er tvivl om hvordan en specifik etiket skal sammensættes kan vores konsulentteam hjælpe dig med at komme rigtigt fra start. Vi har mange års erfaring i at arbejde med sikkerhedsdatablade og etiketter til kemiske stoffer og blandinger og kan hjælpe med udarbejdelse, oversættelser og tilpasninger til forskellige markeder.

Intersolia sikrer, at din etiket opfylder gældende love og forordninger. Kontakt os gerne for mere information og rådgivning.

Indhold

Hvorfor behøver mit kemikalie en etiket?

Udgangspunktet for god kemikaliestyring er at have den korrekte dokumentation, information og instruktion tilgængelig for at sikre, at kemikalierne håndteres sikkert. Både Arbejdstilsynet bekendtgørelse om stoffer og materialer (nr. 1793/2015 med senere) og REACH ((EF) 1907/2006 -EU’s fælles forordning om kemiske stoffer og materialer) kræver at brugere på alle niveauer i leverandørkæden har sikkerhedsdatablade der overholder gældende lovgivning for samtlige kemiske stoffer og blandinger tilgængelige på virksomheden.

Hvis din virksomhed placerer kemikalier på markedet, er det virksomhedens ansvar, at informere slutbrugeren om de kemiske risici og hvordan de skal håndtere kemikaliet forsvarligt og minimere påvirkningen af miljøet. Denne information skal være tilgængelig på etiketten placeret på emballagen og leve op til gældende formatkrav der reguleres af CLP-forordningen (EF) 1272/2008.

Alle producenter, importører, distributører, leverandører og detailhandlere er ansvarlige for at sikre at mærkningen på markedsførte kemiske stoffer og materialer er korrekt både i henhold til etikettens indhold og format.

Hvilke kemikalier skal opmærkes?

Emballage, beholdere og rørføringer der indeholder kemiske stoffer og blandinger skal være opmærket. Det skal være muligt for slutbrugeren at identificere indholdet og de farer der er forbundet med håndtering og opbevaring af kemikaliet.

Hvis det kemiske stof eller blanding er klassificeret som sundhedsskadeligt, farligt for miljøet, brandfarligt eller eksplosivt, skal opmærkningen også indeholde de relevante farepiktogrammer.

Mærkning af kemiske stoffer i henhold til CLP-forordningen

Hvad skal etiketten indeholde?

Informationen på etiketten er til for at beskytte slutbrugeren. Det skal være synligt hvad produktet indeholder, hvilke kemiske risici det medfører og hvordan slutbrugeren beskytter sig selv. Etiketten skal også indeholde oplysninger om hvem slutbrugeren skal kontakte i tilfælde af uheld. Derfor er det et krav i CLP-forordningen at etiketten skal være klar og let at læse.

Mærkning af kemiske stoffer og blandinger skal opfylde følgende tre krav:

 • Sproget skal være det der anvendes hvor kemikaliet skal anvendes/markedsføres
 • Etiketten skal skal holdes adskilt fra anden tekst på emballagen
 • Teksten skal være klar og let at læse.

Hvilken information skal etiketten indeholde?

For at informere slutbrugeren om kemikaliets fareegenskaber og hvordan kemikaliet skal håndteres forsvarligt, skal etiketten indeholde de standardiserede farepiktogrammer og -sætninger. Oftest vil mærkningen på kemikaliet svare til fareoplysningerne tilgængelige i sikkerhedsdatabladets punkt 2 om fareidentifikation.

Etiketten kan indeholde farepiktogrammer, signalord og fare- og sikkerhedssætninger. Afhængigt af den definerede anvendelse, kan der være krav om yderligere mærkningsoplysninger.

Krav til informationer på etiketten:

 • Stoffets eller blandingens betegnelse eller handelsnavn samt yderligere ”produktindikatorer”
 • Leverandørens navn, firmaadresse og telefonnummer
 • Mærkning med signalord, fare- og sikkerhedssætninger
 • Et eller flere farepiktogrammer, der angiver den/de relevante fare(r)
 • EC-nummer, hvis kemikaliet er et enkelt stof
 • Supplerende mærkningsoplysninger hvis kemikaliet f.eks. indeholder et kemisk stof der kan forårsage kræft, allergi, beskadige genomet eller forstyrre reproduktionen
 • UFI-koden, hvis den er tilgængelig
 • PR-nr, hvis nødvendigt
 • MAL-kode, hvis nødvendigt

Hvis du ønsker uddybning af de ovenstående krav, så kan de findes på ECHAs (det europæiske kemikalie agentur) hjemmeside, i danske bekendtgørelser eller du kan kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dit specifikke kemikalie.

Faremærkning og farepiktogrammer

Kemikalier der udgør en fare for sundhed, sikkerhed og/eller miljø, skal mærkes med et farepiktogram samt fare-og sikkerhedssætninger. Etiketten skal informere slutbrugeren om den risiko, der er forbundet med brug af kemikaliet. Farepiktogrammerne og -sætningerne skal derfor følge de tre førnævnte krav og oplysningerne skal præsenteres på slutbrugerens sprog samt være synlige og let læselige.

De farepiktogrammer, der anvendes i dag, er som fremgår af nedenstående figur. Piktogrammerne skal printes i farve, da den røde kant skal være fremtrædende.

Faropiktogram enligt CLP

Undtagelser fra mærkningsreglerne

Oplysningerne på etiketten afhænger af de stoffer, der indgår i produktet, og af den samlede klassificering for blandingen. Der er dog en række undtagelser – både for produkter, der kræver mere eller mindre detaljerede oplysninger.

Kemikalier, der er omfattet af anden lovgivning

For nogle kemiske produktgrupper skal CLP-forordningen suppleres med yderligere oplysninger fra anden lovgivning, f.eks. produktgrupper som biocider og vaske- og rengøringsmidler. Disse typer produkter er også omfattet (afhængigt af stoffets indhold) af f.eks. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter. Jf.

Bekendtgørelse 1794/2015 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer, kan det også være nødvendigt at anmelde produktet til det danske Produktregister og her indrapportere den fulde sammensætning samt forventede import- eller produktionsmængder.

Mærkning af kemikalier i småemballager

Hvis emballagen til det kemiske produkt er meget lille, kan der enten anvendes en etiket, der kan foldes ud. I nogle tilfælde kan man udelade en del af oplysningerne fra den indre emballage og lade de fuldstændige oplysninger stå på den ydre emballage.

Der er også andre undtagelser fra CLP-forordningens mærkningskrav. I nogle tilfælde kan f.eks. visse fare- og sikkerhedssætninger udelades fra mærkningen af mindre emballager (emballager på under 125 ml).

Hvilke kemikalier skal ikke mærkes i henhold til CLP?

Hvis kemikaliet ikke er klassificeret som farligt og ikke er omfattet af de supplerende faresætninger, er CLP-mærkning normalt ikke påkrævet. Det kemiske produkt kan dog være omfattet af andre bestemmelser, hvilket betyder, at produktet stadig skal mærkes.

kemiska produkter

Hvilke love og bestemmelser gælder for mærkning af kemiske produkter?

Som producent, importør, distributør og leverandør er enhver virksomhed ansvarlig for at klassificere, mærke og emballere kemikalier korrekt, før de markedsføres. CLP-forordningen (Classification, Labeling, and Packaging) fastsætter reglerne for, hvordan der skal klassificeres, mærkes og emballeres kemiprodukter i Danmark og i EU. For professionelle brugere skal der også gives mere detaljerede oplysninger i sikkerhedsdatabladet. Reglerne om sikkerhedsdatablade findes i REACH-forordningen.

Ud over at overholde CLP-forordningen kan virksomheden også være forpligtet til at indberette oplysninger om klassificering og mærkning af stoffer til Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA). ECHA indsamler oplysningerne i en database med fortegnelser over klassificeringer og mærkninger. De kemiske stoffer og blandinger, som du ønsker at markedsføre, skal anmeldes mindst en måned før den planlagte markedsføring af produktet.

Som nævnt under overskriften “Kemikalier, der er omfattet af anden lovgivning”, kan mærkningen af kemiske stoffer og blandinger også berøres af yderligere lovgivning. Derfor bør du altid finde ud af, hvad der gælder for det specifikke stof/den specifikke blanding du arbejder med.

Vejledning og støtte til korrekt mærkning af dine kemikalier

Som tidligere anført, kan det være svært at mærke kemikalier korrekt. Hvis du selv er i tvivl tilbyder Intersolia hjælp fra vores EHS-konsulenter, der har stor erfaring med at arbejde med sikkerhedsdatablade og mærkning af kemikalier, så du kommer rigtigt fra start. Vi kan hjælpe og guide dig i arbejdet med at fremstille og oversætte sikkerhedsdatablade og tilhørende kemiske etiketter.

Intersolia sikrer, at kemikalierne i din virksomhed overholder de gældende love og forordninger. Lav en aftale med en af vores erfarne EHS-konsulenter i dag.

Herunder kan du finde links til mere dybdegående oplysninger:

Mærkning af kemiske stoffer i henhold til CLP-forordningen

Ofte stillede spørgsmål

1. Kan mærkningsoplysningerne leveres på en løs indlægsseddel?

Nej. I henhold til CLP-forordningen skal oplysningerne printes eller påklistres direkte på kemikaliets emballage.

2. Hvilken skrifttype og skriftstørrelse skal jeg bruge på etiketten af mit kemiske produkt?

Der er ingen specifikke regler for tekstens skrifttype eller størrelse. Det eneste vigtige er, at teksten er klar og let at læse.

3. Hvad gør jeg, hvis alle mærkningsoplysningerne ikke kan være på min emballage?

Hvis emballagen er meget lille, kan du f.eks. bruge en udfoldelig etiket, eller i nogle tilfælde kan du udelade dele af oplysningerne på den indre emballage og i stedet lade oplysningerne stå på den ydre emballage.

4. Er der noget, jeg ikke må skrive på kemikalieetiketten?

Ja. Der må ikke være modstridende krav. Hvis der f.eks. på etiketten står, at produktet er skadeligt for det ufødte barn, kan udtryk som “uskadeligt” og “kan anvendes af gravide kvinder” ikke anvendes. Herudover må du ikke anvende etiketten til anprisende omtale af produktet.

5. Kan jeg anvende engelsk tekst på etiketterne for de kemikalier jeg markedsfører i Danmark?

Nej. Oplysningerne på etiketten skal skrevet på det sprog, der tales på det sted, hvor produktet skal anvendes. Derfor skal etiketten til det danske marked være på dansk.

Intersolia team

Har du spørgsmål om mærkning af kemikalier? Vi kan hjælpe dig!

Har du spørgsmål eller udfordringer med klassificering og mærkning af kemiske stoffer og blandinger samt med anmeldelsen til produktregistreret eller ECHA’s fortegnelse kan vi hjælpe dig! Brug linket herunder.

Del