🎥 Webinarer

CSRD & ESRS pt. 2: Nye krav til rapportering om bæredygtighed

Opdaterede regler: Kend dine rettigheder og forpligtelser før du arbejder med diisocyanater!

En enkel guide för dig som jobbar med diisocyanater

Isocyanater og epoxy er to grupper af kemiske stoffer, der hovedsageligt anvendes til fremstilling af PU-skum og plast og som indholdskomponenter i overfladebehandlingmidler, maling, fugemasser og lim. Eksponering for isocyanat- og epoxyholdige blandinger kan være allergifremkaldende og isocyanater kan ligefrem forårsage astmalignende symptomer.

I Danmark har vi siden 1978 haft krav om uddannelse ved arbejde med epoxy og isocyanater, men for nyligt har EU kommissionen indskærpet reglerne for diisocyanater.

Fra august 2023 er der således nye uddannelseskrav til arbejdstagere og ledere der arbejder med, eller overvåger, processer der omfatter brug af blandinger, som indeholder 0,1 % eller mere frie monomerer af diisocyanater.

Indhold

Hvad er diisocyanater?

Diisocyanater er organiske forbindelser, der indeholder to isocyanatgrupper. Isocyanater bruges ofte i den kemiske industri, men også på værksteder hvor emner skal sammenføjes eller gulvene skal males.

Diisocyanater bruges i store mængder til produktionen af polyuretanplast, som findes i lakker, maling, skum og klæbemidler. Da de kan forårsage alvorlige sundhedsproblemer i selv meget små mængder, er håndteringen af dem reguleret.

Automatisk sammenligning med restriktions- og forbudslister

I vores kemikaliestyringssystem iChemistry bliver virksomhedens kemikalier automatisk peget ud, hvis brugen af dem kræver uddannelse i henhold til både de danske og europæiske krav.

Danske krav til uddannelse

I Danmark har vi i dag en række krav til arbejdet med epoxy og isocyanatholdige blandinger, som beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelser om arbejde med stoffer og materialer, arbejdsmiljøfaglige uddannelser og foranstaltninger til forebyggelse af kræft.

Kravene addresserer foranstaltninger der skal foretages for at udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarligt samt hvilke kvalifikationskrav der gælder for den tilhørende uddannelse samt specifikke krav til arbejde med de isocyanater, der er kræftfremkaldende.

 

Som omtalt er de danske regler er udmøntet i 3 konkrete bekendtgørelser fra Arbejdstilsynet:

  1. Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) (381/2023) – særligt bilag 3 som omhandler arbejde med epoxy og isocyanater.
  2. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser (1978/2021 med senere) – særligt § 16, stk. 2 samt bilag 10 hvad angår uddannelsesmål og kvalifikationskrav.
  3. Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer (822/2023) – hvor isocyanatvarianterne MDI* og TDI** er omfattet.

* MDI → Diphenylmethan-N,N’-diisocyanat

**TDI → N,N-Diisocyanattoluen 

Alle isocyanater skal inddrages som en risikofaktor i arbejdet, såfremt de indgår koncentrationer på 0,1 % eller derover i produkterne.

Af bekendtgørelse 1 fremgår det, at uddannelseskravet gælder hvis der anvendes monomere isocyanater eller præpolymere isocyanater der indeholder monomere isocyanater i en koncentration på 0,1 vægt% og derover eller 0,5 vægt% og derover for øvrige præpolymerer. Er disse koncentrationer overskedet må arbejdet kun udføres af uddannede personer.

Uddannelseskravet gælder både for medarbejdere der overvåger arbejdet og medarbejdere der udfører arbejdet.

Ny EU-forordning 2020/1149 skærper kravene

De danske bekendtgørelser afspejler heldigvis kravene i EU’s REACH forordning, der senest er blevet  skærpet vedrørende arbejde med diisocyanater i ændringen 2020/1149, særligt REACH bilag XVII, for at forbedre sikkerheden på de europæiske arbejdspladser.

Også her træder uddannelseskravet i kraft fra koncentrationer af monomere og præpolymere isocyanater på blot 0,1 vægt%, hvilket er en skærpelse i forhold til den forrige danske lovgivning.

EU-forordningen indeholder 43 punkter om, hvad uddannelsen skal indeholde. Som sædvanligt er det arbejdsgiverens ansvar at sikre, at de industrielle eller professionelle brugere har gennemført uddannelsen, før de må arbejde med de omfattede kemikalier.

Hvis du tidligere har gennemført den danske uddannelse i håndtering af epoxy- og isocyanatholdige produkter, kan det være relevant at gentage uddannelsen eller tage et udvidet kursus, da de nye EU-krav har fået indflydelse på uddannelsens indhold og målgruppe. REACH kræver bl.a., at uddannelsen skal tilpasses organisationens egne kemikalier og håndteringen af disse, samt at det ikke kun er dem der arbejder direkte med isocyanater der skal uddannes, men også de medarbejdere der påvirkes sekundært ved f.eks. at fordele og overvåge arbejdet.

Uddannelsen skal gentages minimum hvert femte år.

Et par nedslag i detailregler fra forordningen:

Hvorfor er der brug for uddannelse?

Det danske uddannelseskrav om arbejde med epoxy- og isocyanatholdige kemikalier blev indført i kemibrugsbekendtgørelsen for mere end 20 år siden og har derfor længe været et nationalt krav. Det er velkendt at denne type stoffer kan irritere huden og give alvorlig eksem og allergi. Derudover kan isocyanat irritere slimhinderne og forårsage astma. Yderligere er isocyanatgrupperne MDI og TDI omfattet af reglerne for kræftfremkalende stoffer, da de er mistænkt for at fremkalde kræft.

Det er også årsagen til at personer med allergi overfor isocyanater eller epoxystoffer slet ikke må arbejde med disse kemikalierne.

Epoxystoffer og isocyanater anvendes ofte i flerkomponent sæt med en harpiks og en hærder der sammenblandes umiddelbart inden brug. Medarbejdere, der arbejder med epoxystoffer og isocyanater skal derfor uddannes i denne kemiske reaktion, så de er informeret om de medfølgende sundhedsrisici og hvordan de beskytter sig bedst.

Epoxy er ikke omfattet af EU-krav

Vær dog opmærksom på at epoxyholdige kemikalier ikke er omfattet af de skærpede EU-krav. Det forventes dog at den danske grunduddannelse i arbejde med epoxy- og isocyanatholdige kemikalier, fortsat er organiseret på et fælles grundlag.

Fokus på risikovurdering for brug af kemikalier

Udover uddannelseskravet, er det vigtigt at arbejdet tilrettelægges sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Også når der arbejdes med epoxystoffer og isocyanater.

Som en del af tilrettelæggelsen af arbejdet skal der ikke overraskende udarbejdes en risikovurdering for brug af kemikalier som inkluderer en procedure til hvordan arbejdet udføres forsvarligt lokalt på arbejdspladserne.

I tilfælde, hvor der arbejdes med isocyanat- og epoxyprodukter, skal medarbejderne instrueres og dermed tilegne sig viden om egenskaberne ved epoxy og isocyanater og at disse stoffer skal forsøges erstattet eller begrænset ved substitution. Medarbejderne skal også instrueres om uddannelsekravet ved arbejde med denne type kemikalier.  

I Danmark, er der udover EU’s regler indført forbud mod sprøjtepåføring uden for lukkede systemer, samt sat rammer for specifikke velfærdsforanstaltninger, når der arbejdes med isocyanat- og epoxyprodukter.

De nye skærpede EU-regler træder i kraft den 24. august 2023, så det er i skrivende stund meget aktuelt at få justeret praksis på virksomheden.

Har du spørgsmål vedrørende allergifremkaldende kemiske produkter? Vi er her!

Vores EHS-konsulenter har stor erfaring med at arbejde med kemiske produkter og er her for at hjælpe dig med at øge sikkerheden og overholde lovkrav. Vi tilbyder også undervisning i miljø- og arbejdspladslovgivning, REACH, kemikaliehåndtering og risikovurdering – samt praktisk brug af vores systemer iPublisher, iDistributor, iChemistry og M-navigator.

Send os en mail på consulting.dk@intersolia.com

Intersolia team
lagstiftningen gällande diisocyanater

Webinar

Nye uddannelseskrav: diisocyanater

Del