🎥 Webinarer

CSRD & ESRS pt. 2: Nye krav til rapportering om bæredygtighed

Hvad betyder CSRD for virksomheder i EU?

CSRD

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) er et EU direktiv, der har til formål at sikre, at virksomheder rapporterer om, hvordan deres sociale, miljø- og ledelsesmæssige aktiviteter påvirker samfundet og omgivelserne. Direktivet erstatter det tidligere rapporteringsdirektiv – Non Financial Reporting Directive (NFRD) fra 2014. CSRD trådte i kraft den 5. januar 2023 med gradvis implementering af reglerne startende fra regnskabsåret 2024.

Den danske regering skal udarbejde og vedtage en eller flere nationale bekendtgørelser der understøtter CSRD senest 06-07-2024.

Indhold

Hvorfor ESG bæredygtighedsrapportering?

CSRD skal bidrage til at nå målene i EU’s Green Deal – Den Europæiske grønne pagt – som blev introduceret i 2019. Overordnet skal CSRD løfte standarden for virksomheders bæredygtighedsrapportering til samme niveau som den finansielle rapportering. Omfattede virksomheder skal rapportere i overensstemmelse med nye detaljerede krav i henhold til et sæt af standarder; de såkaldte ESRS (European Sustainability Reporting Standards) som for nyligt er publiceret i en delegeret forordning (2023/2772), der supplerer CSRD. Standarderne er inddelt i E (Environment), S (Social) og G (Governance).

I forhold til NFRD indskærper CSRD kravene til datakvalitet og gennemsigtighed betydeligt. Herunder også krav om revisorpåtegning af årsrapportens bæredygtighedsdel på lige fod med den financielle del.
Årsrapporten skal således kunne bidrage til forståelsen af finansielle risici relateret til f.eks. ændringer i arbejdsmiljø, klimaforandringer og miljøforurening i hele værdikæden.

Hvilke virksomheder skal rapportere og hvornår?

Kravene i direktivet vil blive implementeret løbende og kommer i første omgang til at omfatte store virksomheder indenfor EU. Små og mellemstore virksomheder bør dog være opmærksomme på, hvad direktivet indebærer og hvad de skal forberede sig på. Når implementeringsperioden er slut vil en stor del børsnoterede virksomheder indenfor EU (undtagen mikrovirksomheder) være omfattet af rapporteringskravene.

Rapporteringen for små og mellemstore virksomheder er dog mindre omfattende, da de har mulighed for at udsætte en række kravpunkter fra føromtalte standarder.
Endvidere tæller øvrige omfattede virksomheder dem udenfor EU, der råder over filialer eller datterselskaber indenfor EU, samt visse forsikringsselskaber og andre selskabstyper.

Hvornår skal der rapporteres?

I tabellen nedenfor finder du direktivets kriterier for udpegelse af omfattede virksomheder samt første rapporteringsår. Der er krav om bæredygtighedsrapportering når 2 ud af 3 kriterier som minimum kriterier er opfyldt:

  

To ud af tre kriterier skal være opfyldt

Første regnsskabsår

Er virksomheden af offentlig interesse?*

Gennemsnitligt antal medarbejdere på balancetidspunktet:

Balancesum

Nettoomsætning

2024

Ja

Mere end 500

Over 25 millioner €

Over 50 millioner €

2025

Nej

Mere end 250

Over 25 millioner €

Over 50 millioner €

2026

Ja

Mere end 50

Over 5 millioner €

Over 10 millioner €

*Med offentlig interesse menes virksomheder der er børsnoterede, banker, kreditinstitutter eller forsikringsselskaber. Der er kan også være tale om offentligt interessante virksomheder udpeget af den danske stat.

CSRD kort fortalt:

2024 – Store europæiske virksomheder af interesse for offentligheden.

2025 – Store europæiske virksomheder.

2026 – Små og mellemstore virksomheder af interesse for offentligheden.

Har du yderligere spørgsmål? Vi er her!

Vores EHS-konsulenter har stor erfaring med at arbejde med miljø- og arbejdsmiljøtekniske forhold og vi er her for at hjælpe dig med at øge sikkerheden og overholde lovkrav. Vi tilbyder også undervisning i miljø- og arbejdsmiljølovgivning, REACH, kemikaliehåndtering, ISO14001, ISO45001,  risikovurdering – samt praktisk brug af vores systemer iPublisher, iDistributor, iChemistry og m-navigator®.

Send os en mail på consulting.dk@intersolia.com

Intersolia team
Del