⭐ Nyhet

Chemical Management Report 2024

Vad betyder CSRD för företag i EU?

CSRD

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är ett EU-direktiv som syftar till att säkerställa att företag rapporterar om hur deras sociala och miljömässiga aktiviteter påverkar samhället och miljön. Detta direktiv ersätter det tidigare rapporteringsdirektivet – Non Financial Reporting Directive (NFRD) från 2014. CSRD trädde i kraft den 5 januari 2023 med gradvis implementering av reglerna från och med räkenskapsåret 2024.

Innehåll

Syftet med hållbarhetsrapporteringen

CSRD ska bidra till att uppnå målen i EU:s gröna giv och höja standarden för företagens hållbarhetsinformation till samma nivå som finansiell rapportering. Företag som omfattas ska rapportera i enlighet med nya detaljerade krav enligt en uppsättning standarder; de så kallade ESRS (European Sustainability Reporting Standards) som nyligen har publicerats i en delegerad förordning (2023/2772) som kompletterar CSRD. Standarderna är indelade i E (Miljö), S (Social) och G (Governance).

I förhållande till NFRD skärper CSRD avsevärt kraven på datakvalitet och transparens. Dessutom kommer krav på en revisors påskrift av årsredovisningens hållbarhetsdel på lika villkor som den ekonomiska delen. Årsredovisningen ska således kunna bidra till förståelsen av finansiella risker relaterade till t.ex. förändringar i arbetsmiljön, klimatförändringar och miljöföroreningar genom hela värdekedjan.

Vilka företag ska rapportera enligt CSRD och när?

Kraven i direktivet kommer att implementeras löpande och kommer inledningsvis att omfatta stora företag inom EU. Små och medelstora företag bör dock vara medvetna om vad direktivet innebär och vad de måste förbereda sig för. När implementeringsperioden är över kommer ett stort antal börsnoterade företag inom EU (utom mikroföretag) att omfattas av rapporteringskraven.

Redovisningen för små och medelstora företag är dock mindre omfattande, eftersom de har möjlighet att skjuta upp ett antal krav från de nämnda standarderna.
Till övriga täckta företag räknas vidare de utanför EU som har filialer eller dotterbolag inom EU, samt vissa försäkringsbolag och andra typer av företag.

När ska anmälan göras?

I tabellen nedan hittar du direktivets kriterier för att utse omfattade företag och första redovisningsåret. Det finns ett krav på hållbarhetsredovisning när 2 av 3 kriterier som minimikriterier är uppfyllda:

   

Två av tre kriterier måste uppfyllas

Första räkenskapsåret

Är företaget i fråga av allmänt intresse?*

Genomsnittligt antal anställda vid balansräkningen:

Balansräkning

Nettoomsättning

2024

Ja

Mer än 500

Över 25 miljoner euro

Över 50 miljoner euro

2025

Nej

Mer än 250

Över 25 miljoner euro

Över 50 miljoner euro

2026

Ja

Mer än 50

Över 5 miljoner euro

Över 10 miljoner euro

*Med allmänt intresse avses företag som är noterade på börs, banker, kreditinstitut eller försäkringsbolag. 

Sammanfattningsvis:

2024 – Stora europeiska företag av allmänt intresse.

2025 – Stora europeiska företag.

2026 – Små och medelstora företag av allmänt intresse.

Har du några frågor?

Våra EHS-konsulter har bred erfarenhet kring arbete med kemikaliehantering och finns här för att hjälpa er öka säkerheten och följa lagkrav. Vi erbjuder även utbildningar inom miljö- och arbetsplatslagstiftning, REACH, kemikaliehantering och riskbedömning.

Undrar du något? Tveka inte, kontakta oss genom att klicka på knappen nedan eller mejla oss direkt på consulting@intersolia.com

Intersolia team