intersolia_konsult

Kemisk hållbarhet och fortsatt lönsamhet går hand i hand
– vi hjälper er på vägen

Aldrig tidigare har det omsatts så många kemiska ämnen i de produkter och processer vi omger oss med idag. Samtidigt ökar medvetenheten kring dessa frågor hos såväl lagstiftare som beställare och konsumenter. Kemikalieområdet är komplext och lagkraven blir allt fler, vilket innebär att kraven ökar på företag att ha kunskap om kemiska ämnens egenskaper och hur dessa påverkar människa och miljö.

Som verksamhetsutövare ansvarar ni själva för de produkter ni använder och sätter på marknaden. Som en del av en leverantörskedja behöver ni därför ha koll på de produkter som era leverantörer tillhandahåller samt ha kunskap om hur era kunder använder de produkter som ni säljer. Att ha koll på vilken lagstiftning som ni måste uppfylla på den marknad som ni verkar på samt efterleva dessa lagkrav är en bra början för att uppnå kemisk hållbarhet.

Vi på Intersolia hjälper er att få kunskap om aktuell miljö-och arbetsmiljölagstiftning både i Sverige och inom EU (exempelvis REACH, CLP, RoHS, bekämpningsmedel, livsmedel, läkemedel och kosmetika) samt att efterleva dessa lagkrav. Vi förespråkar att ni som verksamhetsutövare arbetar proaktivt på kemikalieområdet för att ligga steget före då det kan vara en kostsam strategi förenad med stora risker att vara reaktiv. Vår kunskap hjälper er att hantera risker, göra säkra val och därmed uppnå det vi kallar för Chemical Responsibility.

Våra konsulttjänster

strategitjänster

Strategitjänster

Behöver ni stöd för att förankra kemisk hållbarhet internt och utveckla ett proaktivt arbete inför framtida förändringar av lagstiftning och marknadskrav eller för att skapa en säkrare miljö för arbetstagare?

lagstiftning

Regulatoriska tjänster och lagstiftningsfrågor

Behöver ni hjälp med att identifiera vilka lagkrav ni berörs av samt att tolka och efterleva dessa lagkrav? Intersolias konsulter hjälper er med såväl nationell lagstiftning som EU-lagstiftning eller global lagstiftning inom hälsa, miljö och säkerhet.

kemikalieadministrativa tjänster

Kemikalieadministrativa tjänster

Behöver ni stöd i ert interna kemikaliearbete med att t.ex. inventera och strukturera upp ert kemikaliearbete, genomföra riskbedömningar och substitutionsarbete samt utveckla er kemikaliehantering?

säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatabladstjänster

Behöver ni hjälp med granskning, översättning eller skapande av säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier?

utbildningstjänster

Utbildningstjänster

Behöver er personal vidareutbildas? Intersolia erbjuder utbildningar anpassade efter just er verksamhet.

Lagbevakning och lagefterlevnad

Lagbevakning & lagefterlevnad

Vi hjälper dig att hålla dig uppdaterad på lagstiftning inom miljö- och arbetsmiljö- eller kemikalieområdet.