Våra konsulter ger dig stöd – när och där det behövs

Våra erfarna konsulter kan snabbt hjälpa till med samtliga uppgifter som rör ditt företags kemikaliearbete. Oavsett om det behövs en punktinsats för att t.ex. ta fram säkerhetsdatablad eller ett mer omfattande åtagande, exempelvis som inhyrd miljö- eller arbetsmiljökonsult. Vi anpassar oss efter behov och kan stötta inom alla områden som berör kemikalier, från strategisk nivå och ut i organisationen.

Inköp
Vi kan hjälpa till med att skapa korrekta inköpsrutiner för att säkerställa att rätt produkter köps in från början. Rutinerna leder till bättre val av produkter med hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet. Följden av detta blir även att produktsortimentet kan begränsas, kemikalieadministrationen minskar och kostnaden för avfallshantering minimeras.

Fysisk inventering
Vi bistår vid inventeringen av kemiska produkter för att skapa en god överblick samt underlätta utfasningen av produkter som inte längre används. Vi hjälper även till att ta fram aktuella och korrekta förteckningar över era produkter.

Information
Saknar ni rutiner och processer för att nå ut med relevant information till alla berörda i verksamheten? Det löser vi genom att göra informationen mer lättillgänglig så att alla anställda lätt kan hitta specifik information om exempelvis hantering, skyddsutrustning och agerande om något händer.

Riskbedömning
Vi kan identifiera risker i er verksamhet och hjälpa till att ta fram åtgärder för att begränsa och eliminera dessa. Med vår kompetens fungerar vi som en brygga mellan risker avseende både kemikalier och arbetsmiljö. Genom en bra riskbedömning blir arbetsvardagen säkrare för personalen.

Avfall/förvaring 
Vi avlastar i alla led från uppmärkning till ventilation och säkerställer att era produkter hanteras på ett regelrätt sätt från inköp till avfall. Vi ser över hur och var kemikalierna förvaras, kontrollerar om de får samförvaras och säkerställer att de förvaras säkert. Vi tar även fram en avfallsinstruktion så att avfallet förvaras på rätt sätt. Med full koll på förvaring och avfall ökar tryggheten för alla anställda samtidigt som hanteringen blir mindre kostsam.

Substitution
Inom detta område kan vi hjälpa till med allt från att ta fram kriterier för substitution och rutiner till att stötta hela substitutionsarbetet i verksamheten. Därmed kommer ni snabbt kunna börja använda produkter som är bättre ur ett miljö- och hälsoperspektiv.

Lagbevakningstjänster
Att läsa och tolka lagstiftning kan vara svårt för den oinvigde. Vi hjälper er med tolkning av hur er verksamhet berörs av lagkraven inom kemikalieområdet och håller er uppdaterade vid förändringar. Vi kan även stötta er i arbetet med att uppdatera rutiner och styrdokument samt ta fram åtgärdsplaner. Snabbt och korrekt.

Omvärldsbevakning
Vi hjälper till med att ta fram rapporter och stöttar med expertis för att möta leverantörers och kunders krav och förväntningar på ert kemikaliearbete. Vi kan även ta fram åtgärdsplaner för att säkerställa att företaget fortsätter vara en trovärdig aktör – och därmed en valbar leverantör.

Finns det något område där du och dina kollegor behöver avlastning? Kontakta oss så är hjälpen nära.