Skip to content

Regulatoriska tjänster och lagstiftningsfrågor

Ett första steg i att skapa en välfungerande organisation ur ett hållbarhetsperspektiv är att ha god kännedom om de lagar och regler som verksamheten berörs av, samt att se till att verksamheten efterlever dessa krav.

Annika Consulting
ANLITADE AV FÖRETAG I FLERA BRANSCHER OCH STORLEKAR
Intersolia customers

Experter inom regulatoriska tjänster och lagstiftningsfrågor

Ett första steg i att skapa en välfungerande organisation ur ett hållbarhetsperspektiv är att ha god kännedom om de lagar och regler som verksamheten berörs av samt att tillse att verksamhet efterlever dessa krav.

Intersolia hjälper er att identifiera, tolka, implementera och efterleva lagkrav inom hälsa, miljö och säkerhet. Med våra tjänster kan vi hjälpa er med både nationell, europeisk och global lagstiftning. Vi erbjuder både specifika lagutredningar, lagbevakningstjänster och revisionsuppdrag.

Regulatoriska tjänster och lagstiftningsfrågor
ÖVERSIKT

Exempel på områden och lagkrav vi kan hjälpa er med

Miljöbalken

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

REACH-förordningen

CLP-förordningen

RoHS

Kosmetiska produkter

Livsmedel

Bekämpningsmedel

Medicinteknik

Farligt gods

SEVESO

POP-förordningen

Intersolia experts
VÅRT TEAM HJÄLPER ER

Kemisk hållbarhet och fortsatt lönsamhet går hand i hand

Vi hjälper er att få kunskap om aktuell miljö- och arbetsmiljölagstiftning både i Sverige och inom EU (exempelvis REACH, CLP, RoHS, bekämpningsmedel, livsmedel, läkemedel och kosmetika) samt att efterleva dessa lagkrav.