Experter inom Riskbedömning

Behöver ni stöd i ert riskbedömningsarbete? Vi hjälper er skapa en helhetsbild över era kemiska riskkällor och hjälper er att bedöma dessa utifrån aspekterna hälsa, säkerhet och miljö.

Intersolia konsult
ANLITADE AV FÖRETAG I FLERA BRANSCHER OCH STORLEKAR
Intersolia customers

Effektivisera ert säkerhetsarbete

För att uppfylla lagkraven behöver varje verksamhet identifiera och riskbedöma sina kemiska riskkällor. Ett arbete som kan stöttas upp av iChemistry. Lagenlig riskbedömning innebär minskad risk för sanktionsavgifter, ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen – för era medarbetare och för miljöns skull.

Intersolias erfarna konsulter hjälper er i riskbedömningsarbetet, bland annat genom rådgivning, granskning och verksamhetsspecifik utbildning samt framtagande av rutiner och instruktioner.

Tjänster inom Riskbedömning
ÖVERSIKT

Exempel på våra tjänster
inom riskbedömning

Vi genomför och granskar era riskbedömningar

Utifrån arbetsmiljö och miljö riskbedömer vi era kemiska riskkällor enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2011:19. Bedömningen görs utifrån information från kund samt Säkerhetsdatablad (SDB).

Bedömning av hygieniska gränsvärden

Utifrån arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2018:1. Baserat på information i SDB, angiven exponering och hantering. Dessutom kan vi vara behjälpliga med exponeringsmätningar i de fall detta skulle behövas.

Tolkning av exponeringscenarier

Vi identifierar era användningsområden utifrån olika användningsdeskriptorer, exempelvis utifrån användningssektor och processkategori.

Utbildning och workshop inom riskbedömning

Vi erbjuder verksamhetsspecifika och generella utbildningar. Genomgång av relevant lagstiftning, riskbedömning i iChemistry steg för steg, deltagarna erbjuds att arbeta aktivt i systemet.

Löpande riskbedömningsuppdrag

Erfarna konsulter riskbedömer era befintliga kemiska produkter, skapar skyddsblad, tipsar om åtgärder och erbjuder även granskning och bedömning av era nya produkter vid inköp.

Intersolia experts
VÅRT TEAM HJÄLPER ER

Kemisk hållbarhet och fortsatt lönsamhet går hand i hand

Vi hjälper er att få kunskap om aktuell miljö- och arbetsmiljölagstiftning både i Sverige och inom EU (exempelvis REACH, CLP, RoHS, bekämpningsmedel, livsmedel, läkemedel och kosmetika) samt att efterleva dessa lagkrav.