⭐ Nyhet

Chemical Management Report 2024

Ordlista

SCIP

Vad är SCIP?

SCIP är en databas framtagen av den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA. I databasen samlas information om särskilt farliga ämnen (s k SVHC-ämnen) i varor. SCIP är en förkortning för Substances of Concern In articles, as such or in complex objects (Products). Reglerna kring SCIP finns i EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG).

Vad är syftet med SCIP?

Syftet med SCIP är att främja EU:s mål om ett giftfritt materialkretslopp. Innehållet av farliga ämnen i varor kan nämligen göra avfallet olämpligt för återvinning och därför är det viktigt att hålla koll på var någonstans de farliga ämnena finns. I SCIP-databasen finns informationen om en varas innehåll av SVHC-ämnen tillgängligt under hela varans livscykel. Även som konsument har man tillgång till informationen i databasen och man kan därmed välja bort de varor som innehåller särskilt farliga ämnen.

Vad ska anmälas och av vem?

De tillverkare, distributörer och importörer som släpper ut en vara på marknaden ska anmäla information till SCIP-databasen om varan innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett SVHC-ämne. Sedan januari 2021 är det krav på att anmäla dessa varor till SCIP-databasen.