🎥 Webinarer

CSRD & ESRS pt. 2: Nye krav til rapportering om bæredygtighed

Udgangsstoffer til eksplosivstoffer

Sprängämnesprekursorer: Ny lagstiftning om saluföring och användning

For at forhindre ulovlig fremstilling af eksplosivstoffer fører Sikkerhedsstyrelsen i Danmark kontrol med salg af udgangsstoffer til eksplosivstoffer. Eksplosivstoffer er underlagt den danske Våbenlov (LBK nr 1736/2021), mens markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer er reguleret i EU-forordningen 2019/1148. EU-forordningen stiller krav til de informationer der skal indhentes ved salg af udgangsstoffer til erhverv og privatpersoner samt indberetning ved mistanke om tyveri.

Hvis der næres tvivl om virksomhedens kemikalier i forhold til indehold af udgangsstoffer eller om kravene for salg heraf, så kontakt vores konsulenter i dag – vi er altid klar til at hjælpe dig.

Indhold

Hvad er udgangsstoffer til eksplosivstoffer?

Udgangsstoffer til eksplosive forbindelser er i EU-forordningen oplistet i bilag I ”Udgangsstoffer til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger” og bilag II ”Indberetningspligtige udgangsstoffer til eksplosivstoffer”.

Bilag I oplister en række stoffer og deres grænseværdier, hvori de hverken rene eller i blandinger må sælges til private. Stofferne i både bilag I og II skal anmeldes ved mistanke om tyveri indenfor 24 timer.  

Forordningen omfatter velkendte kemiske stoffer som hyppigt indgår i detailprodukter herunder svovlsyre, acetone og hydrogenperoxid, både i ren form og i blandinger.

EU-forordning om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer

Forordningen (2019/1148) trådte i kraft den 1. februar 2021 og blev implementeret for at begrænse adgangen til, og anvendelsen af, udgangsstoffer til eksplosiver for almindelige borgere. Tidligere var adgangen til udgangsstoffer ikke harmoniseret for medlemsstaterne i EU. Forordningen blev derfor indført for at sikre fælles regulering og herved forebygge ulovlig fremstilling af eksplosiver.

Forordningen skelner mellem salg til erhvervsdrivende (som gør stofferne tilgængelige på markedet), professionelle brugere (som har et påviseligt behov knyttet til erhverv, forretning eller profession) og almindelige borgere (som er personer, hvis handlinger ikke knytter sig til vedkommendes erhverv, forretning eller profession).

Forordningen gælder både for salg i fysiske butikker og online.

Betingelser for erhvervsdrivende og professionelle brugere

Hvis du er en virksomhed, der sælger kemikalier, som er omfattet af begrænsningerne, er du forpligtet til at anmode om nedenstående oplysninger fra køberen for hver transaktion. Disse oplysninger skal opbevares i 18 måneder og skal på forlangende fremvises til tilsyns- eller politimyndigheder.

 

  • Identitetsbevis for den person, der er bemyndiget til at repræsentere den potentielle kunde.
  • Påtænkt anvendelse af udgangsstofferne.
  • En beskrivelse af den potentielle kundes handel, forretning eller professionelle aktivitet og navnet på virksomheden.
  • Virksomhedens navn, adresse og momsregistreringsnummer eller ethvert andet relevant virksomhedsregistreringsnummer, hvis det foreligger.
  • Produktets navn, mængden, salgsstedet og sælgers oplysninger samt dato for salget.

 

Som erhvervsdrivende skal du underrette om de gældende restriktioner videre ned i leverandørkæden til andre erhvervsdrivende. Du skal sørge for at professionelle brugere bliver gjort bekendt med hvilke produkter der indeholder udgangsstoffer og hvilke forpligtelser det kan medføre.

Krav ved salg til privatpersoner

Salg til almindelige borgere er omfattet af yderligere begrænsninger og det er derfor essentielt at erhvervsdrivende, der tilgængeliggøre udgangsstofferne er opmærksomme på udgangsstofferne og de relevante grænseværdier.

Grænseværdierne fastsætter om salg af udgangsstofferne må ske til private med eller uden licens. Ved salg af udgangsstoffer over de relevante grænseværdier kan salg være betinget af påkrævet licens eller være helt forbudt. Hav derfor overblik over udgangsstofferne hvis du er erhvervsdrivende og kend begrænsningerne.

Ved salg til private med licens, skal den almindelig borgers legitimationsbevis og licens kontrolleres og oplysningerne opbevares i 18 måneder. Registrér også købsmængden på en kopi af licensen.

Sprängämnesprekursorer: Ny lagstiftning om saluföring och användning

Indberetning ved mistanke om tyveri

Som erhvervsdrivende er du forpligtet til at indberette mistænkelige transaktioner eller bortkomst af udgangsstofferne, både ved fysisk og online salg. Erhvervsdrivende skal indberette mistænkelige transaktioner inden for 24 timer, uanset om transaktionen er gennemført eller ej.

Hvis en kunde opfører sig mistænkeligt, har du altid ret til at afvise transaktionen. Mistænkelig adfærd kan omfatte (men er ikke begrænset til):

  • Modvilje mod at fremlægge bevis for identitet eller andre ønskede oplysninger
  • Usædvanlige betalingsmetoder – herunder store kontantbetalinger
  • Uklar beskrivelse af, hvad produktet skal bruges til
  • Usædvanlig kombination af produkter
  • Varierende mængder eller koncentrationer

Når du indberetter en mistænkelig transaktion, skal du være i stand til at beskrive køberen og transaktionen så detaljeret som muligt.

Almindelige borgere, der har erhvervet udgangsstoffer til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger, er ligeledes forpligtet til at indberette væsentlig bortkomst og tyveri inden for 24 timer.

Vil du have vejledning i håndtering af dine produkter, som indeholder udgangsstoffer til eksplosivstoffer?

Vores dygtige EHS-konsulenter er klar til at hjælpe dig, med at tilpasse og lette din håndtering af kemikalier. Hvis du har udgangsstoffer til eksplosivstoffer og er usikker på, hvordan du bedst overholder den gældende lovgivning, så kontakt os i dag.

Skriv direkte til os på consulting.dk@intersolia.com

Intersolia team
Del