⭐ Nyhet

Chemical Management Report 2024

Sprängämnesprekursorer: Ny lagstiftning om saluföring och användning

För att förhindra kriminell användning av hemgjorda sprängämnen har sprängämnesprekursorer reglerats inom SFS 2014:880. Från och med den 1 februari 2021 gäller även förordningen (EU) 2019/1148 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer.

Om du säljer sprängämnesprekursorer i ren form eller i en blandning är det krav på att du besitter rätt information och tillstånd innan försäljning – samt att du rapporterar in misstänkta transaktioner till Polisen. Om du medvetet, eller omedvetet, bryter mot förbudet i EU:s förordning om sprängämnesprekursorer genom att tillhandahålla, förvärva, inneha eller använda sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner, utan tillstånd, kan du dömas till böter eller fängelse.

Om du känner dig osäker på vad som gäller dina kemiska produkter och önskar vägledning, kontakta våra konsulter redan idag så hjälper vi dig.

Innehåll

Vad är en sprängämnesprekursor?

Sprängämnesprekursorer är kemiska föreningar som kan användas för att tillverka sprängmedel, de är därför klassificerade under lagen om sprängämnesprekursorer (2014:799) och förordningen om sprängämnesprekursorer SFS 2014:880. Dessa kemiska ämnen förekommer bland annat i olika produkter inom detaljhandeln, lagen och förordningen är därför till för att minska möjligheten för privatpersoner att kunna tillverka sprängämnen.

EU-förordningen om Saluföring och användning av sprängämnesprekursorer

Den nya förordningen (EU) 2019/1148 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer omfattar bland annat ämnena svavelsyra, aceton och väteperoxid, både i form av rena ämnen och i blandningar (kemiska produkter).

I förordningen särskiljs försäljning till ekonomiska aktörer (tillhandahåller produkten men använder den ej), professionella användare (legitim yrkesmässig användning) och till enskild (personer som ej kategoriseras som ekonomisk aktör eller professionell användare). Vissa av de ovan nämnda kemiska ämnena får dock ej säljas till enskild, och vissa av ämnena ställer krav på att enskild innehar tillstånd för att få köpa den kemiska produkten. Detta tillstånd utfärdas av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

Krav vid försäljning till andra företag (ekonomiska aktörer och professionella användare)

Om du som företag säljer produkter som innefattas av restriktionerna är det krav på att du vid varje transaktion begär information från köparen. Denna information ska sparas i 18 månader och kunna visas på begäran vid tillsyn eller polisärende.

 • Företagets organisationsnummer, namn och adress
 • Beskrivning av verksamhet och användningsområde för gällande produkt
 • Identitetsbevis för köparen som företräder företaget

 

Du ska även upplysa köparen om gällande restriktioner och kunna ge ut ett uppdaterat säkerhetsdatablad.

Krav vid försäljning till enskilda

Då försäljning till privatpersoner och andra enskilda omfattas av ytterligare restriktioner ska du som säljare alltid begära tillstånd och giltigt identitetsbevis. Du ska även spara följande uppgifter i 18 månader:

 • Namn och person- eller passnummer
 • Tillståndsnummer (MSB:s ärendenummer)
 • Datum för försäljning
 • Produktnamn och mängd
Sprängämnesprekursorer: Ny lagstiftning om saluföring och användning

Miljö- och byggförvaltningens tillsyn av sprängämnesprekursorer

Alla försäljare av produkter med sprängämnesprekursorer omfattas av miljö- och byggförvaltningens tillsyn. Kommunen där produkten säljs, förvaras eller används är sedan ansvarig för att tillsynen äger rum. Med tillsyn innebär att inspektörer på miljö-och byggförvaltningen genomför kontroller för att granska och se så att regelverken efterlevs. Kommunen ansvarar även för att enskilda har de tillstånd som krävs, och att villkoren för tillstånden hålls uppfyllda.

Miljö- och byggförvaltningen tar också ut en tillsynsavgift, denna avgift bestäms av kommunen och varierar beroende på verksamhetens storlek.

Rapporteringskrav

Du som säljare ska veta om din produkt omfattas av rapporteringskravet. Om en produkt innefattas av rapporteringskravet gäller det oavsett halt. Vid försäljning av produkten vidare till annat företag ska du även informera om gällande rapporteringskrav.

Rapporteringskravet innebär att du som säljare ska rapportera misstänkta transaktioner eller stölder inom 24 timmar, vare sig transaktionen genomfördes eller ej. Om en kund beter sig misstänksamt har du alltid rätt att neka transaktionen. Misstänkt beteende kan innebära (men ej begränsas till):

 • Ovilja att styrka identitet eller andra begärda uppgifter
 • Ovanliga betalningsmetoder
 • Otydlig beskrivning av vad produkten ska användas till
 • Ovanlig kombination av produkter
 • Avvikande mängder eller halter
Vid rapportering av misstänkt transaktion bör du kunna beskriva köpare och transaktion så utförligt som möjligt.
Rapportera misstänk transaktion genom att mejla polisen på prekursor@polisen.se, alternativt ring polisen på 114 14 eller besök polisens webbplats.

Vill ni ha vägledning i hanteringen av era produkter med sprängämnesprekursorer?

Våra kunniga HSE-konsulter finns här för att effektivisera och underlätta er hantering av kemiska produkter. Om ni har sprängämnesprekursorer och du är osäker på hur ni bäst ska efterleva gällande lag, kontakta oss idag så hjälper vi dig. Tveka inte, utan mejla oss direkt på consulting@intersolia.com
Intersolia team

Fördjupad information om sprängämnesprekursorer: