⭐ Nyhet

Chemical Management Report 2024

Ordlista

Biocider

Vad är Biocider?

Biocider

En biocidprodukt är ett bekämpningsmedel avsett för att förhindra skadliga verkningar på egendom eller människors eller djurs hälsa orsakade av skadliga organismer (djur, växter eller mikroorganismer). Vanliga biocidprodukter är t ex handsprit, båtbottenfärg, insektsmedel (myggmedel) och råttgift.

Biocidprodukter delas in i så kallade produkttyper. Det finns totalt 22 produkttyper fördelat på fyra huvudgrupper. De fyra huvudgrupperna är desinfektionsmedel, konserveringsmedel, bekämpning av skadedjur samt övriga biocidprodukter.

Verksamma ämnen i Biocider

Alla biocidprodukter innehåller ett eller flera verksamma ämnen. Ett verksamt ämne är det ämne som har egenskapen att förhindra en skadlig organism från att orsaka skada. Ett verksamt ämne måste antingen vara under utredning eller vara godkänt för att få användas i en biocidprodukt. Dessutom måste det verksamma ämnet vara godkänt för avsedd produkttyp. Verksamma ämnen utvärderas i ett granskningsprogram på EU-nivå.

Även själva biocidprodukten måste vara godkänd (med några få undantag). Beroende på om det verksamma ämnet är under utredning eller inte gäller olika regler för godkännande. Om alla verksamma ämnen i produkten är godkända så godkänns produkten på EU-nivå enligt biocidförordningen, EU 528/2012. Om något ämne i produkten däremot är under utredning för godkännande så gäller svenska regler.

Godkännande av Biocidprodukter

En biocidprodukt måste vara godkänd för att den ska få importeras, säljas, överlåtas eller användas. Ansökan om godkännande av biocidprodukter görs hos Kemikalieinspektionen.