⭐ Nyhet

Chemical Management Report 2024

Ordlista

Hygieniska gränsvärden

Vad är ett hygieniskt gränsvärde?

Ett hygieniskt gränsvärde anger den maximala koncentrationen av en luftförorening som är godtagbar i luften på en arbetsplats. Dessa värden syftar till att förebygga ohälsa hos arbetstagare och är bindande enligt lag, utom några gränsvärden för korttidsexponering som endast är vägledande.

Krav på bedömning av halten luftföroreningar

På alla arbetsplatser där luftföroreningar förekommer är arbetsgivaren skyldig att göra en bedömning av om halten luftföroreningar är godtagbar i förhållande till det hygieniska gränsvärdet. Hänsyn ska då även tas till hur fysiskt påfrestande arbetet är samt om luftföroreningarna kan tas upp genom huden. Mätningar av luftföroreningar kan vara aktuellt om man inte kan klargöra vilka åtgärder som krävs för att halten i luften ska vara godtagbar.

Både i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) och Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) finns bestämmelser kring hygieniska gränsvärden.

AFS 2011:19 & AFS 2018:1

Både i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) och Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) finns bestämmelser kring hygieniska gränsvärden.