🎥 Webbinarie

Substitution av kemikalier ur en leverantörs perspektiv

Ordlista

Kemiska arbetsmiljörisker

Vad är kemiska arbetsmiljörisker?

Kemiska arbetsmiljörisker är kemiska riskkällor som kan förekomma på en arbetsplats. En kemisk riskkälla är i sin tur en kemisk produkt eller ett eller flera kemiskt ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall, bland annat genom sina hälsofarliga egenskaper eller sin temperatur.

 

Vad finns det för lagkrav för kemiska arbetsmiljörisker?

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) finns regler om just detta. Syftet med föreskrifterna är att fastställa hur ohälsa och olycksfall orsakade av kemiska riskkällor i arbetet ska förebyggas. Föreskrifterna gäller alla verksamheter där kemiska riskkällor kan förekomma.

Vad gäller?

Risken för att kemiska riskkällor kan orsaka ohälsa eller olycksfall i verksamheten ska undersökas och bedömas. De kemiska riskkällor som kan förväntas förekomma i verksamheten ska identifieras och förtecknas.

En bedömning ska göras om och när åtgärder behövs för att begränsa risken för att en kemisk riskkälla orsakar ohälsa eller olycksfall i en verksamhet genom till exempel skadlig exponering via inandning eller hudkontakt, stänk i ögonen eller bildning av antändbar luftblandning eller om brandrisk föreligger. Resultatet av riskbedömningen ska sedan dokumenteras.

Ytterligare regler omfattar bland annat särskilda krav för allergiframkallande produkter samt produkter som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), samt skyldigheten att informera arbetstagare om de hälso- och olycksrisker som förekommer.