🎥 Webbinarie

Substitution av kemikalier ur en leverantörs perspektiv

Ordlista

Miljöbalken

Vad är miljöbalken?

Miljöbalken är en svensk ramlag, vilket innebär att den innehåller grundläggande bestämmelser. Miljöbalken trädde i kraft den 1:a januari 1999 och innehåller 7 avdelningar, 33 kapitel och cirka 500 paragrafer. EU-direktiv som berör miljöområdet införlivas i miljöbalken. Många av våra svenska förordningar kopplade till kemikalier har meddelats med stöd i miljöbalken, bland annat Förordning om kemiska produkter och biotekniska organismer (2008:245) och Förordning om bekämpningsmedel (2014:425).

Vad är syftet med miljöbalken?​

Att främja en hållbar utveckling är miljöbalkens främsta syfte. Tack vare miljöbalken så ska nuvarande och kommande generationer kunna leva i en god och hälsosam miljö.

Vad är hänsynsreglerna?​

I miljöbalken finns de fyra så kallade hänsynsreglerna, som ligger till grund för mycket av det kemikaliearbete som genomförs i verksamheter idag, t ex riskbedömningar och substitution.

De fyra hänsynsreglerna säger följande:

För att skydda människors hälsa och miljön så ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd …

… skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning (kunskapskravet)

… utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skador eller olägenheter samt använda bästa möjliga teknik (försiktighetsprincipen)

… undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga (produktvalsprincipen)

… hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna att

  1. minska mängden avfall
  2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter
  3. minska de negativa effekterna av avfall
  4. återvinna avfall (hushållningsprincipen)