🎥 Webbinarie

Substitution av kemikalier ur en leverantörs perspektiv

Allergiframkallande kemiska produkter och härdplastutbildningar

allergiframkallande kemiska produkter

Arbeta säkert och lagenligt med era allergiframkallande kemiska produkter

Om du arbetar med allergiframkallande kemiska produkter är det viktigt att du är medveten om hälsoriskerna och hur din kropp kan påverkas. Vissa produkter kan vid kontakt leda till astma, eksem, nässelutslag samt allvarliga ögon – och nervskador. En del härdplaster är även cancerframkallande. Därför är det viktigt att veta hur du bäst skyddar dig själv för att minska risken för ohälsa.

Arbetar du eller dina anställda med allergiframkallande produkter? Då har du kommit rätt. I denna artikel lär vid dig enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift 2011:19 37 a-37 g §§ om vilka specifika krav som gäller vid arbete med allergiframkallande kemiska produkter och ämnen.

Om du redan nu har verksamhetsspecifika frågor, kontakta gärna våra erfarna HSE-konsulter här direkt.  Tillsammans gör vi ert kemikaliearbete säkert, lagenligt och okomplicerat.

Innehåll

Vad är en allergiframkallande produkt?

En allergi uppstår genom att du blir exponerad för ett allergiframkallande ämne. Efter detta första tillfälle räcker det sedan med mycket små mängder av ämnet för att du som blivit allergisk (sensibiliserad) ska få symtom. Det finns ett stort antal ämnen som är allergiframkallande, både naturligt förekommande och i kemiska produkter.

Allergiframkallande produkter är produkter som innehåller ämnen som kan orsaka allergiska reaktioner. Vi kan exponeras för allergener både via inandning och hudkontakt vilket kan leda till kontakteksem samt allergi- eller astmasymtom i andningsorganen.

Många konsumentprodukter så som smycken, kosmetika, hygienartiklar, rengöringsmedel, kläder och elektronik innehåller kemikalier som kan orsaka allergi och eksem vid hudkontakt. Även metaller, konserveringsmedel, parfymämnen, plast- och gummikemikalier samt hår- och tatueringsfärgämnen är exempel på ämnen som kan orsaka, bidra till eller förvärra eksem, allergi eller annan överkänslighet.

Utbildning

Lär dig mer om vår härdplast-utbildning!

För att få hantera vissa härdplaster och allergiframkallande kemiska produkter måste du ha ett giltigt utbildningsintyg. Låt oss hjälpa dig skaffa ett för en säkrare arbetsmiljö!

Arbete med härdplast

Många av ämnena som används vid tillverkning av produkter med härdplast är allergiframkallande och skadliga för hälsan. Det gäller även härdplaster som inte härdat färdigt eller som värmts upp. Om du arbetar med härdplast är det därför viktigt att du utbildas och får information om hälsorisker och hur din kropp kan påverkas samt att du går på läkarundersökning i de fall där det krävs.

Härdplast är ett material som är uppbyggt av tvärbundna molekyler som är så starkt sammanhållna att plasten inte går att smälta ner eller återvinna. Härdplastmaterial finns i både fast och flytande form samt kan användas som utfyllnads- eller förstärkningsmaterial genom att malas ner till flis eller pulver. Exmpel på produkter som kan innehålla härdplast är färg, lim och fogskum.

Arbete med härdplast kan leda till astma, allergi, eksem, nässelutslag samt allvarliga ögon – och nervskador. En del härdplaster är även cancerframkallande. På grund av det är det viktigt att veta hur du bäst skyddar dig själv för att minska risken för skador. Detta gör du bäst med hjälp av regelbundna härdplastutbildningar samt passande skyddsåtgärder.

diisocyanater

Arbetsmiljöverket: Kemiska arbetsmiljörisker

Arbetsmiljöverkets föreskrift 2011:19 specificeras kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete för arbetsplatser med kemiska risker. Syftet med föreskriften är att hjälpa företag förebygga olycksfall och ohälsa genom att, exempelvis, undersöka och bedöma risker, vidta åtgärder samt märka behållare och rörledningar.

Under ”Särskilda krav för allergiframkallande kemiska produkter och vissa processer”, 37 a-37 g §§, specificeras särskilda krav som gäller vid arbete med allergiframkallande kemiska produkter och ämnen. Paragraferna tar upp de produkter, ämnen och processer som omfattas av kraven samt hur och varför du ska dokumentera riskbedömningen, skylta, informera, utbilda och genomföra medicinska kontroller.

Särskilda krav för allergiframkallande kemiska produkter och vissa processer

Nedan följer samtliga paragrafer i Arbetsmiljöverkets föreskrift 2011:19, 37 a-37 g §§.

37 a §: Kraven i 37 b-37 g §§ gäller vid exponering för följande allergiframkallande kemiska ämnen:

 1. Farliga kemiska produkter som uppfyller kriterierna i förordning (EG) 1272/2008 (CLP-förordningen) för att märkas med faroangivelserna:
  a) H317 kan orsaka allergisk hudreaktion, eller
  b) H334 kan orsaka allergi-eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.

 2. Kemiska produkter som innehåller:
  a) etyl-2-cyanoakrylat, eller
  b) metyl-2-cyanoakrylat.

 3. Isocyanater som frisätts vid termisk nedbrytning.

 4. Processer som frisätter formaldehyd.

Försumbar exponeringen för allergiframkallande ämnen

Om riskbedömningen visar att exponeringen för det allergiframkallande ämnet är försumbar, och att skyddsåtgärder därför inte behövs, gäller dock inte kraven i 37 b-37 g §§. Skälen till att exponeringen bedömts som försumbar måste alltid dokumenteras skriftligt (AFS 2019:9).

Det är dock få situationer där exponeringen räknas som försumbar. Vi på Intersolia rekommenderar därför att du utbildar dig om du är osäker.

Dokumentation av riskbedömning

37 b §: När resultatet av undersökningen och riskbedömningen dokumenteras enligt 10 §, för arbeten som avses i 37 a §, ska följande uppgifter anges med särskild tydlighet:

 1. Beskriv inom vilka platser och utrymmen som de farliga kemiska produkterna hanteras samt var isocyanater och formaldehyd kan frisättas.
 2. Beskriv vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att exponeringen är så låg som praktiskt möjligt.
 3. Beskriv i vilka situationer personlig skyddsutrustning krävs samt vilken skyddsutrustning som ska användas.
 4. Beskriv hur funktionen hos gällande arbetsutrustning samt ventilation ska kontrolleras och underhållas för att förebygga att allergiframkallande ämnen orsakar ohälsa (AFS 2014:43).

Skyltning & Information

37 c §: Skyltar som anger att öppen hantering av sådana farliga kemiska produkter som avses i 37 a § pågår, ska sättas upp i anslutning till arbetsplatsen. De ska anslås på dörrar till lokalen eller utrymmet för att upplysa andra arbetstagare än de som hanterar de kemiska produkterna. Om riskbedömningen visat att arbetet inte innebär någon risk för exponering av andra arbetstagare kan skylten utelämnas (AFS 2014:43).

37 d §: Arbetsgivaren ska se till att de som leder eller sysselsätts med arbete som avses i 37 a § har kunskap om hur arbetet ska ske på ett säkert sätt. Arbetsledare och arbetstagare ska åtminstone ha fått information om riskerna vid hanteringen och de åtgärder som ska vidtas enligt riskbedömningen i 37 b § (AFS 2014:43).

Utbildning

37 e §: Utbildning krävs för att leda eller aktivt sysselsättas i ett arbete med farliga kemiska produkter som innehåller:

 1. diisocyanater,
 2. epoxiplastkomponenter,
 3. organiska syraanhydrider,
 4. formaldehydhartser,
 5. metakrylater som ska vara märkta med H317 eller H334 eller
 6. akrylater som ska vara märkta med H317 eller H334samt vid arbete som innebär termisk nedbrytning som frisätter isocyanater eller processer som frisätter formaldehyd. samt för arbete med kemiska produkter som innehåller etyl-2-cyanoakrylat eller metyl-2-cyanoakrylat om arbetet sammanlagt pågår mer än 30 minuter per vecka.
Utbildningen ska minst innehålla information om de risker som arbetet innebär och vilka skyddsåtgärder som kan behöva vidtas för att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt. Utbildningen för de som leder eller aktivt sysselsätts i arbetet enligt första stycket ska kunna styrkas genom ett högst fem år gammalt utbildningsintyg. Utbildningsintyget ska beskriva de moment som ingått i utbildningen. Den arbetsgivare som låter någon utan utbildningsintyg leda eller utföra arbete i strid med fjärde stycket ska betala sanktionsavgift om 10 000 kr för varje sådan person, se 52 § (AFS 2018:2).

Automatisk matchning med Restriktions- och Förbudslistor

I vårt kemikaliehanteringssystem iChemistry markeras dina produkter automatiskt om användning kräver utbildning, medicinska kontroller eller tjänstbarhetsintyg.

Medicinska kontroller

37 f § och 37 g § beskriver de kemiska ämnen samt processer som kräver medicinsk kontroll av arbetstagare som sysselsatts eller ska sysselsättas i arbete som innebär exponering för farliga kemiska produkter. Skillnaden mellan dessa två paragrafer är att 37 g § mynnar ut i ett tjänstbarhetsintyg där arbetstagaren antingen blir godkänd eller inte godkänd att utföra sitt arbete.

37 f §: I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet finns krav på att arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller för de arbetstagare som kommer att sysselsättas eller sysselsätts i arbete som innebär exponering för farliga kemiska produkter som klassificeras som H317 eller H334 på grund av att de innehåller

 1. epoxiplastkomponenter,
 2. formaldehydhartser,
 3. metakrylater, eller
 4. akrylater.

37 g §: I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet finns krav på att arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller med bedömning för tjänstbarhetsintyg för de arbetstagare som kommer att sysselsättas eller sysselsätts i arbete som innebär exponering för:

 1. farliga kemiska produkter som klassificeras som H334 på grund av sitt innehåll av:
  a) diisocyanater,
  b) organiska syraanhydrider,
 2. kemiska produkter som innehåller:
  a) etyl-2-cyanoakrylat, om arbetet pågår sammanlagt mer än 30 minuter per vecka,
  b) metyl-2-cyanoakrylat, om arbetet pågår sammanlagt mer än 30 minuter per vecka, eller
 3. isocyanater som bildas när ett ämne bryts ned i mindre beståndsdelar vid uppvärmning, det vill säga termisk nedbrytning.
härdplastutbildningar

Vad är en härdplastutbildning?

För att hantera vissa härdplaster och allergiframkallande kemikalier måste du gå en härdplatsutbildning där du får ett giltigt utbildningsintyg (AFS 2011:19), vilket sedan ska förnyas var femte år.

Utbildningen ger rätt att bedriva arbete som innefattar exponering för härdplaster och allergiframkallande kemikalier. Under utbildningen beskrivs exempelvis gällande lagstiftning, olika typer härdplaster, riskerna som förekommer samt hur exponeringen kan begränsas.

Varför behövs en härdplastutbildning?

En härdplastutbildning behövs för att många av ämnena som används vid tillverkning av produkter med härdplast är skadliga för hälsan och kan leda till astma, allergi, eksem samt ögon – och nervskador. Exponering för viss härdplast kan även vara cancerframkallande.

Om du arbetar med härdplast är det därför viktigt att du informeras om hälsorisker för att veta hur du bäst skyddar dig själv och din omgivning. Detta bör du göra med hjälp av regelbundna härdplastutbildningar samt passande skyddsutrustning.

Boka en härdplastutbildning hos oss!

Arbetar du eller dina anställda med allergiframkallande produkter innehållande härdplast? Då har du kommit rätt. Vi på Intersolia har erfarna HSE-konsulter som erbjuder härdplastutbildningar anpassade till er verksamhet. 

Vi vill att ert kemikaliearbete ska vara säkert, lagenligt och okomplicerat.

Efter genomförd utbildning få du ett giltigt utbildningsintyg.​

Skicka in en intresseanmälan

Vi kontaktar dig och berättar mer, tillsammans väljer vi sedan en dag och en tid efter era önskemål. Intresseanmälan är inte bindande. 

allergiframkallande kemiska produkter

Har du några frågor gällande allergiframkallande kemiska produkter? Vi finns här!

Våra EHS-konsulter har lång erfarenhet av arbete med kemiska produkter och finns här för att hjälpa er öka säkerheten och följa lagkrav.

Vi erbjuder även utbildningar inom miljö- och arbetsplatslagstiftning, REACH, kemikaliehantering och riskbedömning – samt praktisk användning av våra system iPublisher, iDistributor och iChemistry.

Undrar du något? Tveka inte, mejla oss direkt på consulting@intersolia.com

Intersolia team