🎥 Webbinarie

Substitution av kemikalier ur en leverantörs perspektiv

Ny struktur för Arbetsmiljöverkets föreskrifter

arbetsmiljöverkets föreskrifter

Arbetsmiljöverkets föreskrifter genomgår en omvälvande förändring med en ny struktur som träder i kraft den 1 januari 2025. Bakom detta ligger en strävan att göra föreskrifterna mer tillgängliga och enhetliga för alla aktörer inom arbetsmiljöområdet.

I denna artikel går vi på djupet med dessa förändringar och hur de påverkar olika branscher och aktörer, särskilt i samband med kemikaliehantering. Dessutom får du insikt i de specifika ändringarna kring kemikaliehantering och hur du som arbetsgivare kan förbereda dig för den nya regelstrukturen. 

Innehåll

Arbetsmiljöverkets föreskrifter - bakgrund

Arbetsmiljölagstiftningen består av olika delar där Arbetsmiljölagen sätter de generella ramarna för hur arbetsmiljön ska vara, vem som ansvarar för vad och hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. Mer detaljerade bestämmelser för olika delar av arbetsmiljön återfinns sedan i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS:ar).

Under årens lopp har Arbetsmiljöverket utarbetat och publicerat ett stort antal föreskrifter och på senare år har de identifierat en del problem:

  • Det finns väldigt många AFS:ar vilket gör dem svåra att navigera bland.
  • Det är svårt att enkelt avgöra vilka AFS:ar man omfattas av om man har en specifik roll, ex. byggherre eller tillverkare av produkter så som stegar eller tryckkärl.
  • Det förekommer dubbelregleringar, d.v.s. samma fråga regleras i flera olika AFS:ar.
  • Språket i en del AFS:ar kan upplevas som ålderdomligt.
  • Olika AFS:ar har olika struktur, i en del fall benämns kompletterande information allmänna råd och i en del fall kommentarer och i vissa AFS:ar anges de efter respektive paragraf medan de i andra föreskrifter är samlade allra sist.

 

Utöver detta finns Arbetsmiljöverkets föreskrifter idag enbart publicerade som pdf-filer, vilket innebär att texten inte är sökbar direkt på Arbetsmiljöverkets webbplats och det är inte heller möjligt att klicka sig vidare direkt till ett specifikt avsnitt.

Med anledning av detta har Arbetsmiljöverket under de senaste åren bedrivit ett arbete med att se över föreskrifterna. Syftet har varit att minska antalet AFS:ar genom att slå samman flera av dem, att ta bort dubbelregleringar, ge alla AFS:ar en enhetlig struktur, uppdatera språket och tydliggöra vilka föreskrifter som berör olika aktörer på arbetsmiljöområdet.

Utbildning

Grundutbildning OSA

I denna utbildning går vi igenom de krav som Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2015:4 ställer kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Ny struktur, men samma regler

Avsikten har dock inte varit att förändra själva regelverket. Grundprincipen är alltså att själva bestämmelserna ska vara desamma. Ett undantag är reglerna kring byggnads- och anläggningsarbete där det också skett förändringar i själva sakinnehållet. Ett annat, som har relevans just för kemikaliehantering, är att kraven kring andningsskydd skärps.

Resultatet är att det nu finns nya, beslutade AFS:ar som kommer att börja gälla från och med den 1 januari 2025. De nya AFS:arna är totalt 15 till antalet jämfört med de 64 som finns idag. Detta betyder att många bestämmelser som tidigare funnits i en egen AFS nu istället blivit kapitel i de nya AFS:arna. De har också en enhetlig struktur där respektive paragraf, i förekommande fall, direkt åtföljs av allmänna råd.

De är indelade i tre olika områden:

  • Grundläggande regler som gäller för alla verksamheter.
  • Produktregler som gäller för de importerar, tillverkar eller distribuerar vissa produkter.
  • Övriga regler som gäller för de verksamheter som har vissa specifika risker i arbetsmiljön, t.ex. kemiska faktorer.

 

De nya föreskrifterna är också digitaliserade vilket betyder att regeltexten finns publicerad direkt på Arbetsmiljöverkets webbplats och är sökbar och utrustad med en klickbar innehållsförteckning som gör att man snabbt kan ta sig till det kapitel man är intresserad av. För den som önskar är det fortfarande också möjligt att ladda ner Arbetsmiljöverkets föreskrifter i pdf-format.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter ladda ner

Hur påverkas bestämmelserna kring kemikalier?

Även om bestämmelserna i stort sett är desamma kommer de att återfinnas på andra ställen vilket betyder att man behöver lära om sig i hur man navigerar i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Nedan finns en liten sammanfattning kring var dagens bestämmelser kring kemikalier återfinns i de nya AFS:arna:

Vilka regler gäller nu?

Till och med den 31 december 2024 gäller de nuvarande AFS:arna. Därefter träder de nya AFS:arna i kraft den 1 januari 2025. De finns dock redan nu publicerade på Arbetsmiljöverkets webbplats så att det finns möjlighet att titta på och bekanta sig med dem. I nuläget finns alltså både gällande och kommande föreskrifter publicerade parallellt på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Vad behöver jag som arbetsgivare göra?

Det är en god idé att redan nu gå in på Arbetsmiljöverkets webbplats för att bekanta sig med de nya AFS:arna och lära sig navigera i dessa. I de fall ni har interna rutiner och dokument som hänvisar till bestämmelser i de gällande AFS:arna behöver dessa också uppdateras så att de är aktuella när de nya föreskrifterna träder i kraft vid årsskiftet.

Även om bestämmelserna i stort är desamma har formuleringarna i en del fall uppdaterats så det kan också vara en bra idé att titta igenom de nya föreskrifterna för att ser hur de nya lydelserna ser ut och ifall dessa föranleder några frågor som behöver klarläggas innan bestämmelserna träder i kraft. På Intersolia genomför vi just nu ett sådant analysarbete för att se om det finns formuleringar som vi bedömer föranleder behov av klargörande från Arbetsmiljöverket eller att man på något sätt behöver förändra sitt arbetssätt i kemikaliearbete. Detta för att på bästa sätt kunna stötta våra kunder. Vi arbetar också med att uppdatera iChemistry så att de laghänvisningar som finns i systemet är aktuella även efter årsskiftet.

Även nya regler kring andningsskydd träder i kraft i samband med lanseringen av de nya AFS:arna. Dessa återfinns i AFS 2023:11 (Arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning – säker användning), 15 kap., 9 § och säger att arbetsgivaren ska se till att andningsskydd är individuellt utprovade. Om man väljer tätsittande andningsskydd ska tätheten också provas individuellt med en lämplig kvantitativ eller kvalitativ metod för att säkerställa att andningsskyddet har den förväntade skyddseffekten. Som arbetsgivare behöver man därför även säkerställa att ha rutiner på plats för detta före årsskiftet och att anlita rätt kompetens för att göra utprovningarna om man inte har denna i sin egen organisation. 

Har du några frågor kring Arbetsmiljöverkets föreskrifter?

Våra EHS-konsulter har bred erfarenhet kring arbete med kemikaliehantering och finns här för att hjälpa er öka säkerheten och följa lagkrav. Vi erbjuder även utbildningar inom miljö- och arbetsplatslagstiftning, REACH, kemikaliehantering och riskbedömning.

Undrar du något? Tveka inte, kontakta oss genom att klicka på knappen nedan eller mejla oss direkt på consulting@intersolia.com

Intersolia team