🎥 Webbinarie

Substitution av kemikalier ur en leverantörs perspektiv

SAM-hjulet: hur du identifierar och hanterar risker i arbetsmiljön

SAM-hjulet

Vad är SAM-hjulet?

SAM-hjulet är en modell som används för att beskriva de olika stegen i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Hjulet visar hur SAM-processen kan delas in i olika steg eller faser, och hur de olika stegen hänger samman, nämligen Undersöka – Riskbedöma – Åtgärda – Kontrollera.

Utbildning

Systematiskt arbetsmiljöarbete i teori och praktik

Vi erbjuder en heldagsutbildning där vi går igenom såväl vilka krav föreskrifterna ställer som konkreta råd kring hur man kan arbeta med frågorna i praktiken.

Undersöka

I det första steget planerar arbetsgivaren hur SAM-arbetet ska genomföras. Detta kan inkludera att utse ansvarig person(er), att sätta upp mål och tidsramar för arbetet, och att utarbeta rutiner för hur riskbedömningar och åtgärder ska genomföras.

Riskbedöma

I det andra steget genomförs riskbedömningar och åtgärder för att minska eller eliminera risker och faror. Detta kan inkludera att utbilda anställda om hur man arbetar på ett säkert sätt, att införa nya arbetsmetoder eller att införskaffa skyddsutrustning.

Åtgärda

I det tredje steget genomför arbetsgivaren de åtgärder man bedömt nödvändiga genom riskbedömningarna och ser till att riskerna minskas eller elimineras.

Kontrollera

I det fjärde steget utvärderar och kontrollerar arbetsgivaren SAM-processen och dess resultat. Detta kan inkludera att mäta effekten av åtgärderna som har genomförts, att identifiera områden där förbättringar behövs och att justera rutiner och metoder för att förbättra SAM-processen.
systematiskt med arbetsmiljöfrågor

Varför ska man jobba systematiskt med arbetsmiljöfrågor?

SAM är en kontinuerlig process och arbetsgivaren måste regelbundet utvärdera och förbättra arbetsmiljön för att se till att den är säker och hälsosam för alla anställda. Genom att arbeta systematiskt med arbetsmiljö kan arbetsgivaren minska risken för arbetsrelaterade skador och sjukdomar och skapa en trygg och säker arbetsplats för alla.

5 vanliga frågor om systematiskt arbetsmiljöarbete

Webbinarium

5 vanliga frågor om systematiskt arbetsmiljöarbete