⭐ Nyhet

Chemical Management Report 2024

Ansöka om Tillstånd från Länsstyrelsen för överlåtelse av Farliga kemiska produkter

Tillstånd från Länsstyrelsen för Privat och Yrkesmässig Överlåtelse

Tillstånd från Länsstyrelsen för privat och yrkesmässig överlåtelse

Alla företag som säljer, eller på annat sätt överlåter, särskilt farliga kemiska produkter ska ansöka om tillstånd för privat eller yrkesmässig överlåtelse. Detta tillstånd gäller i upp till fem år. Du är själv ansvarig för att ansöka om tillståndet, samt hålla reda på när tillståndet behöver förnyas.

För att Länsstyrelsen ska godkänna din ansökan krävs att du har goda kunskaper om hur produkterna ska hanteras, samt att lokalen där produkterna ska hanteras och förvaras är korrekt utformad. Om detta ej uppfylls godkänns inte tillståndet, och om kraven ej upprätthålls så kan Länsstyrelsen återkalla beslutet.

Att gräva fram kunskap om sina kemiska produkter och sedan ansöka om ett tillstånd från Länsstyrelsen kan vara krångligt. På grund av detta har vi samlat matnyttig information här nedan för att hjälpa dig på vägen.

Om du även behöver hjälp med tillståndsansökan, eller vill ha mer information, är du alltid varmt välkommen att kontakta våra kunniga HSE-konsulter här nedan.

Innehåll

Klassificering: Vad räknas som farliga kemiska produkter?

Kemiska produkter räknas som särskilt farliga om de i CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008, klassificeras och märks med någon av faroklasserna och farokategorierna. Du bör hålla koll på om din kemiska produkt faller under någon av följande farokategorier:

 • Akut toxicitet, farokategori 1, 2 och 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331).
 • Cancerogenitet, mutagenitet i könsceller eller reproduktionstoxicitet, farokategori 1A och 1B (H340, H350, H360).
 • Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, farokategori 1 (H370).
 • Frätande på huden, farokategori 1A (inkluderad i H314).

Hur ansöker jag om tillstånd från Länsstyrelsen?

Du ansöker om tillstånd hos Länsstyrelsen i det län där du bedriver verksamheten. Vid ansökan om yrkesmässig överlåtelse ska säkerhetsdatabladet bifogas, och vid ansökan om privat hantering bör det bifogas ett intyg som styrker din kunskap kring den kemiska produkten.

På Länsstyrelsens webbplats kan du hitta mer information om ansökan för tillståndet för yrkesmässig överlåtelse och privat hantering av särskilt farliga kemiska produkter. På Länsstyrelsens hemsida kan du även göra din ansökan.

Här ansöker du om tillstånd från Länsstyrelsen 

Ansökningsavgift för privat hantering och yrkesmässig överlåtelse

För att ansökningen ska prövas tas en prövningsavgift ut vid ansökan. Ansökan prövas alltså inte förrän denna avgift har betalats. Inbetalning sker till gällande länsstyrelses konto.

Om du skickat in ansökan via internet finner du betalningsuppgifter i mottagningsbekräftelsen. Om du i stället valt att skriva ut ansökan hittar du uppgifterna på utskriften.

Yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter: 2 900 kr

Privat hantering av särskilt farliga kemiska produkter: 870 kr

Tillstånd från Länsstyrelsen för Privat och Yrkesmässig Överlåtelse

Undantag från Länsstyrelsens tillståndskrav

Där finns dock flertalet undantag för farliga kemiska produkter där tillstånd från Länsstyrelsen ej krävs. Dessa undantag gäller exempelvis:

 • Läkemedel till konsument (enligt 2 kap 1 § lagen (2009:366)
 • Produkter som omfattas av Läkemedelslagen (2015:315), Livsmedelslagen (2006:804) samt Lagen om foder och animaliska produkter (2006:805)
 • Natrium- och kaliumhydroxid (som ämnen eller ingående i blandningar), explosiva varor och eldningsoljor
 • Bränslen avsedda för motordrift. Metanolprodukter som används som bränsle för motordrift kräver dock tillstånd för yrkesmässig överlåtelse, men inte för privat hantering.
 • Frätande produkter i farokategori 1A, dock krävs tillstånd för privat hantering av dessa produkter.

Vi hjälper dig!

Om du vill att allt går snabbt och smidigt är du därför alltid välkommen att kontakta oss så att våra HSE-konsulter kan hjälpa dig få rätt på alla ansökningar.
Ansöka om Tillstånd från Länsstyrelsen för överlåtelse av Farliga kemiska produkter

Anteckningsskyldighet vid överlåtelse av farliga kemiska produkter

Du som säljare av tillståndspliktiga produkter har även anteckningsskyldighet. Där bör följande information noteras:
 • Datum för försäljningen
 • Produktens namn och volym
 • Produktköparen och dennes adress
 • Om köparen var privat eller yrkesmässig

Vi hjälper dig med tillstånd från Länsstyrelsen

Som tillverkare, distributör eller försäljare av kemiska produkter blir det lätt förvirrande med alla blanketter och ansökningar för olika tillstånd. Om du vill att allt går snabbt och smidigt är du därför alltid välkommen att kontakta oss så att våra HSE-konsulter kan hjälpa dig få rätt på alla ansökningar.

Kontakta oss nedan så ser vi till att ditt beviljade tillstånd från Länsstyrelsen snart är på väg. Kemikaliehantering har aldrig varit enklare.