🎥 Webbinarie

Substitution av kemikalier ur en leverantörs perspektiv

CLP-förordningen – Så märker ni era kemiska produkter

Märkning av kemiska produkter enligt clp-förordningen

Du ansvarar för att märkningen på dina kemiska produkter är korrekt

Många kemiska produkter som säljs idag har farliga egenskaper som produktanvändaren behöver känna till. På grund av detta måste du som släpper ut kemiska produkter på marknaden informera produktanvändarna om farorna och hur de bäst kan skydda sig själva och miljön.

Oavsett om du är tillverkare, importör, nedströmsanvändare eller distributör så har du ansvar för att märkningen på dina kemiska produkter är korrekt. Men det kan vara krångligt att veta exakt vilken information som ska stå på kemikalieetiketten och hur den ska utformas.

För att hjälpa er göra rätt från början erbjuder vi hjälp från konsulter med lång erfarenhet av att arbeta med säkerhetsdatablad och märkning av kemiska produkter. Vi hjälper helt enkelt er med att granska, översätta och sammanställa nya säkerhetsdatablad samt granska märkningen av era kemiska produkter.

Du är varmt välkommen att boka tid med någon av våra erfarna EHS-konsulter här på Intersolia.

Innehåll

Varför ska vi märka våra kemiska produkter?

Centralt i arbetet med att hantera kemiska produkter är att ha korrekt dokumentation, information och instruktioner för att säkerställa att kemikalierna hanteras på ett säkert sätt. Både Miljöbalken (1998:808) och REACH (EU:s gemensamma lagstiftning avseende kemikalier) ställer krav på att verksamhetsutövare ska ha säkerhetsdatablad för alla kemiska produkter som används i verksamheten samt att dessa uppfyller gällande lagar och regler.

Om du släpper ut produkter som innehåller kemikalier på marknaden måste du därför informera produktanvändarna om risker och hur de kan skydda sig själva och miljön. Informationen ska alltid lämnas genom en märkning på förpackningen, hur denna märkning ska utformas regleras av CLP-förordningen, (EG) 1272/2008. Alla leverantörer, tillverkare, importörer, distributörer och återförsäljare ansvarar för att märkningen av produkten är korrekt både vad gäller innehåll och utseende.

Vilka kemiska produkter ska vara märkta?

Alla förpackningar, behållare och rörledningar som innehåller kemiska riskkällor ska vara märkta med korrekta uppgifter. Produktanvändaren ska både kunna identifiera innehållet samt de faror som är förknippade med användning och förvaring av den kemiska produkten.
Vilka kemiska produkter ska vara märkta?

Vad ska din märkning innehålla?

Märkningen på etiketten finns där för att skydda produktanvändaren. Det ska tydligt visas vad produkten innehåller, vilka risker som finns med produkten, hur användaren ska skydda sig och vart denne ska vända sig vid olycksfall. Det är därför viktigt att personen som arbetar med den kemiska produkten kan läsa och tolka vad märkningen betyder, detta regleras av CLP-förordningen.

Märkning av kemiska produkter ska uppfylla följande tre riktlinjer:

  • Språket ska överensstämma med det språk som talas där produkten ska användas
  • Märkningen ska var avskild från annan text
  • Texten ska vara lättläst och tydlig

Vilken information ska den kemiska produkten märkas med?

Märkningen på produktetiketten ska innehålla standardiserade symboler och fraser som tillsammans informerar användaren om produktens farliga egenskaper, samt hur produkten bör hanteras på säkrast möjliga sätt. Enligt huvudregeln ska produktens märkning överensstämma med den information som finns i produktens säkerhetsdatablad under avsnittet ”Märkningsuppgifter”.

Märkningsuppgifter kan bland annat bestå av faropiktogram, signalord samt faro- och skyddsangivelser. Men beroende på vilket användningsområde produkten är avsedd för kan även ytterligare märkningsuppgifter krävas.

Som grundregel krävs följande uppgifter vid märkning av kemiska produkter:

  • Produktens namn eller beteckning
  • Faro- och skyddsangivelser (text som beskriver risker och skyddsåtgärder)
  • Signalord och faropiktogram enligt CLP-förordningen
  • Leverantörens, importörens eller distributörens kontaktuppgifter
  • Ett EG-nummer, om produkten består av endast ett kemiskt ämne
Om du önskar ytterligare förtydligande så erbjuder bland annat ECHA (den europeiska kemikaliemyndigheten) mer information på sin hemsida om märkning och förpackning enligt CLP-förordningen, både vad gäller utformning och innehåll.

Varningsmarkering och faropiktogram

Kemiska produkter som bedömts farliga kan behöva märkas med farosymboler (faropiktogram), samt faro- och skyddsangivelser. Denna märkning ska informera användare om de faror som användning kan medföra. Även faropiktogrammen och angivelserna ska följa de tre riktlinjerna som nämndes tidigare. Informationen ska presenteras på det officiella språket, samt vara lättläst och tydligt.

De farosymbolerna som används idag är följande. Symbolerna får ej framställas i svartvitt då den röda kantlinjen ska vara framträdande.

Faropiktogram enligt CLP

Undantag från märkningsriktlinjerna

Vilken information som ingår i märkningen av den kemiska produkten beror på vilka ämnen som ingår och hur produkten klassificeras. Dock finns där ett antal undantag, både för produkter som kräver mer och mindre utförlig information.

Märkning som berörs av ytterligare lagstiftning

För vissa kemiska produktgrupper ska CLP-förordningen kompletteras med ytterligare uppgifter från annan lagstiftning, exempelvis produktgrupper som biocider och rengöringsmedel. Biocider omfattas också (beroende på ämnesinnehåll) av till exempel Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter.

Märkning av kemisk produkt med liten förpackning

Om förpackningen till den kemiska produkten är väldigt liten kan du antingen använda en etikett som exempelvis är utvikbar, eller så kan du i vissa fall utelämna delar av informationen från innerförpackningen och i stället lämna den kompletta informationen på ytterförpackningen. Där finns även andra undantag från märkningskraven i CLP-förordningen. Exempelvis kan i vissa fall några faro- och skyddsangivelser bortses från i märkningen av mindre förpackningar (vanligtvis förpackningar mindre än 125 milliliter).

Vilka kemiska produkter kräver inte märkning enligt CLP?

I de fall där den kemiska produkten inte klassificerats som farlig, och ej omfattas av kompletterande faroangivelse, behövs oftast ingen märkning enligt CLP. Dock kan den kemiska produkten omfattas av andra regelverk, vilket innebär att produkten ändå måste märkas.
kemiska produkter

Vilka lagar och förordningar reglerar märkning av kemiska produkter?

Som tillverkare, importör, distributör och leverantör ansvarar du för att klassificera, märka och förpacka de kemiska produkterna korrekt innan du släpper ut dem på marknaden. CLP-förordningen (Classification, Labelling and Packaging) innehåller reglerna för hur du ska klassificera, märka och förpacka produkterna i Sverige och inom EU. För yrkesmässiga användare ska även fördjupad information förmedlas i säkerhetsdatabladet. Regler som gäller säkerhetsdatablad går att finna i Reach-förordningen.

Utöver att följa CLP-förordningen kan du även behöva anmäla uppgifter om ämnenas klassificering och märkning till ECHA (den europeiska kemikaliemyndigheten). ECHA samlar uppgifterna i en databas, det så kallade klassificerings- och märkningsregistret. Anmälan om de kemiska ämnena du vill släppa på marknaden måste göras senast en månad innan planerat produktsläpp.

Som nämnt under rubriken ” Märkning som berörs av ytterligare lagstiftning” kan märkning av kemiska produkter även beröras av ytterligare lagstiftning. Därav bör du alltid ta reda på vad som gäller just ditt specifika ämne/blandning.

Vilken information som ingår i märkningen av den kemiska produkten beror på vilka ämnen som ingår och hur produkten klassificeras. Dock finns där ett antal undantag, både för produkter som kräver mer och mindre utförlig information.

Fortsatt vägledning och stöd för märkning av kemiska produkter

Som vi nämnde tidigare kan märkning av kemiska produkter vara krångligt, och för att hjälpa er göra rätt från början erbjuder vi stöttning från våra EHS-konsulter som besitter lång erfarenhet av att arbeta med säkerhetsdatablad och märkning av kemikalier. Vi erbjuder hjälp med ert säkerhetsdatabladsarbete, samt kan granska märkningen av era kemiska produkter.

Vi ser alltid till att era produkter följer gällande lagar och förordningar, och du är varmt välkommen att boka tid med någon av våra professionella EHS-konsulter redan idag.

Om ni vill gräva i ytterligare information följer här några länkar till fördjupat material

Märkning av kemiska produkter enligt clp-förordningen

Vanliga frågor och svar

1. Kan märkningsinformationen lämnas på en lös bipacksedel?

Nej, enligt CLP-förordningen ska märkningsinformationen fästas på den kemiska produktens förpackning.

2. Vilket typsnitt och vilken teckenstorlek ska jag ha på märkning av min kemiska produkt?

Detta är upp till leverantören, där finns inget regelverk som reglerar textens typsnitt eller storlek. Det enda viktiga är att texten är tydlig och lättläst.

3. Hur gör jag om märkningsuppgifterna inte får plats på min produktförpackning?

Om förpackningen till den kemiska produkten är väldigt liten kan du exempelvis använda en utvikbar etikett, eller så kan du i vissa fall utelämna delar av informationen på innerförpackningen och i stället lämna informationen på ytterförpackningen.

4. Finns det något jag inte får skriva på etiketten för min kemiska produkt?

Ja, det får inte finnas motstridiga påståenden. Om produktens märkningsuppgifter anger att produkten är reproduktionsstörande får inte termer som exempelvis ”kan användas av gravida” användas.

5. Kan jag ha engelsk text på märkningen av kemiska produkter för den svenska marknaden?

Nej, informationen som anges vid märkning av kemiska produkter ska ges på det officiella språket som talas där produkten ska användas. Alltså ska märkningen av kemiska produkter för den svenska marknaden utformas på svenska.

Intersolia team

Har du en fråga om märkning av kemikalier? Vi hjälper dig!

Vid frågor, funderingar eller bokning av konsultation, kontakta oss via länken nedan. Vi hjälper er med både klassificering och märkning av kemiska ämnen och blandningar, samt anmälan till klassificerings- och märkningsregistret.