⭐ Nyhet

Chemical Management Report 2024

När krävs ett säkerhetsdatablad (SDB)?

Säkerhetsdatablad

Att hantera kemiska ämnen och blandningar på ett säkert sätt är avgörande för att skydda både människor och miljö. En central del i detta arbete för leverantörer är att tillhandahålla säkerhetsdatablad (SDB), som innehåller viktig information om farorna och säkerhetsåtgärderna för de produkter som används. Men när krävs egentligen ett SDB, vilka språkkrav gäller och vilket ansvar har leverantörer?

I denna artikel går vi igenom de grundläggande kraven enligt artikel 31 i REACH-förordningen (1907/2006) och förklarar vad du som leverantör behöver tänka på för att uppfylla lagstiftningen och säkerställa att de produkter du sätter på marknaden hanteras på ett säkert och korrekt sätt.

Innehåll

När krävs ett säkerhetsdatablad?

Som leverantör av ett ämne eller en blandning är det viktigt att känna till när ett säkerhetsdatablad (SDB) måste tillhandahållas. Enligt bilaga II i REACH-förordningen (1907/2006) ska ett SDB levereras till mottagaren om något av följande kriterier uppfylls:

  1. Klassificering som farligt: Om ett ämne eller en blandning uppfyller kriterierna för att klassificeras som farligt enligt förordning (EG) nr 1272/2008.

  2. PBT eller vPvB: Om ett ämne klassificeras som långlivat, bioackumulerande och giftigt (PBT) eller mycket långlivat och mycket bioackumulerande (vPvB) enligt bilaga XIII:s kriterier.

  3. Förteckning enligt artikel 59.1: Om ett ämne placeras på förteckningen enligt artikel 59.1 av andra skäl än de som nämns ovan.

  4. Blandningar som inte klassificeras som farliga: Om en blandning inte klassificeras som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008, ska leverantören på begäran förse mottagaren med ett SDB enligt bilaga II om följande uppfylls:

    • Innehåller minst en substans som innebär en risk för hälsa eller miljö vid koncentrationer på minst 1 viktprocent för icke-gasformiga blandningar och minst 0,2 volymprocent för gasformiga blandningar.
    • Innehåller minst ett ämne med koncentrationer på minst 0,1 viktprocent för icke-gasformiga blandningar som är cancerogent i kategori 2, reproduktionstoxiskt i kategori 1A, 1B eller 2, hudsensibiliserande kategori 1, luftvägssensibiliserande kategori 1, eller har effekter genom laktation. Detta gäller också om den klassas som PBT eller vPvB eller om den av andra skäl än de som anges i 1) har lagts till i listan enligt artikel 59.1.
    • Innehåller ett ämne med ett gemenskapsgränsvärde (EU-gränsvärde).
Alles, was Sie über Sicherheitsdatenblätter (SDB) wissen müssen

Språkkrav

Om inget annat anges av det berörda landet, ska SDB tillhandahållas på det officiella språket i de länder där ämnet eller blandningen distribueras. Exempelvis i Sverige ska säkerhetsdatabladen vara på svenska. Om en EU/EES-leverantör sätter en kemisk produkt för yrkesmässigt bruk med krav på SDB på den svenska marknaden, måste de tillhandahålla mottagaren ett SDB på svenska. Om du som mottagare inte får ett svenskt SDB, är du ansvarig för att översätta det till svenska innan vidare försäljning i Sverige.

Språkkravet gäller inte när ett företag tillverkar eller importerar en produkt för eget bruk och inte heller om produkten inte har krav på SDB enligt kraven ovan. Arbetsmiljöverket har dock regler som omfattar arbetstagares rätt till information, vilket kan påverka valet av språk för SDB.

Undantag

Ett SDB behövs inte lämnas ut för farliga ämnen eller blandningar som säljs till allmänheten. Dock krävs det att tillräckligt med information tillhandahålls för att användarna ska kunna skydda hälsa, säkerhet och miljö. Du måste däremot kunna lämna ut ett SDB om en yrkesmässig användare av produkten begär det.

Vissa produkter, som läkemedel och kosmetiska produkter som används av slutanvändaren, är undantagna från kravet på SDB. Varor omfattas inte heller av kravet på SDB.

Utbildning

Säkerhetsdatablad och märkning

Under utbildningen går vi igenom relevant lagstiftning och hur ett säkerhetsdatablad byggs upp. Vi tittar på vanliga fel i säkerhetsdatablad och på hur man klassificerar en blandning.

Ansvar vid import utanför EU/EES

Om du importerar från en leverantör utanför EU/EES och säljer produkten vidare, är det ditt ansvar att upprätta och tillhandahålla ett SDB som överensstämmer med REACH-förordningens krav.

Har du några frågor?

Våra EHS-konsulter har bred erfarenhet kring arbete med säkerhetsdatablad och finns här för att hjälpa er att öka säkerheten och följa lagkrav. Vi erbjuder även utbildningar inom miljö- och arbetsplatslagstiftning, REACH, kemikaliehantering och riskbedömning.

Tveka inte, utan mejla oss direkt på consulting@intersolia.com eller kontakta oss via knappen nedan. 

Intersolia team

Lär dig mer: