🎥 Webbinarie

Substitution av kemikalier ur en leverantörs perspektiv

Ordlista

Faropiktogram (farosymboler)

Vad är ett faropiktogram?

Faropiktogram, eller farosymboler, används för att visa på vilket sätt en kemisk produkt är farlig. Man kan alltså säga att ett faropiktogram är en slags varningssymbol som ska varna användaren för de faror som produkten kan medföra. Det finns nio olika symboler, vilka antingen visar fysikalisk fara, hälsofara eller miljöfara. En kemisk produkt kan ha flera olika farosymboler på samma gång, beroende på hur produkten är klassificerad.
Faropiktogram enligt CLP

Tillhörande texter

I faromärkningen, dvs den märkning som en kemisk produkt ska ha beroende på klassificeringen, ingår, utöver faropiktogrammen, även en text som bland annat kan innefatta hur man ska skydda sig, vad man ska göra i händelse av olycksfall samt hur man avfallshanterar överbliven produkt.

Regler gällande faropiktogram

I faromärkningen, dvs den märkning som en kemisk produkt ska ha beroende på klassificeringen, ingår, utöver faropiktogrammen, även en text som bland annat kan innefatta hur man ska skydda sig, vad man ska göra i händelse av olycksfall samt hur man avfallshanterar överbliven produkt.

Regler kring faropiktogram och märkning finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning, de så kallade CLP-förordningen. 

Läs mer om hur ni märker era kemiska produkter enligt CLP-förordningen.