⭐ Nyhet

Chemical Management Report 2024

Allt om restriktionslistor och hur du använder dem för en säker och hållbar arbetsplats

Allt om restriktionslistor och hur du använder dem

Användning av kemikalier kan innebära risker för oss människor eller miljön. Därför finns det förbud och restriktioner för vilka kemikalier som får användas och hur. För att enkelt hålla koll på vilka kemikalier som berörs har vi samlat olika restriktions- och förbudslistor i vårt system för att hjälpa dig i ditt kemikaliearbete. I denna artikel kommer vi att hjälpa dig reda ut vad restriktionslistor egentligen är, samt hur du kan använda dem i ditt arbete.

Innehåll

Vad är en restriktionslista?

Restriktionslistor är ett samlingsbegrepp över ämneslistor, innehållande ämnen som omfattas av någon typ av krav, begränsning eller förbud. Ofta handlar det om ämnen som är farliga för hälsa eller miljö. 

Genom att hålla koll på listorna ser du enkelt om du behöver vidta särskilda åtgärder i ditt arbete med kemikalier. I iChemistry samlar vi våra restriktionslistor under överblicken så att du enkelt kan hålla koll på dina kemikalier och ämnen i din verksamhet. Du kan även skapa egna kundspecifika restriktionslistor vid behov.

Vi matchar ämnen i de olika restriktionslistorna mot ämnen i era produkter så att ni snabbt ser om det finns några begränsningar eller krav på ett ämne i produkten. Redan när du tar in en ny produkt i inventeringen kan du se om produkten matchas mot en lista, så att du smidigt kan välja mellan olika produkter.

Vem bestämmer över restriktionslistorna?

I första hand är det på EU-nivå som kemikalielagstiftningen regleras. ECHA ansvarar för EU-lagstiftningen REACH, där många restriktionslistor härstammar från. Vissa listor härstammar från EU-direktiv som medlemsländerna sedan har anammat i sina egna lagar. I Sverige är det Arbetsmiljöverket som reglerar användningen av kemikalier. Vi på Intersolia har även skapat egna listor utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter, för att hjälpa våra kunder få koll på särskilda krav.

Du som tillverkar, importerar, använder eller släpper ut kemiska produkter ansvarar för att kontrollera ifall dina produkter och din användning omfattas av någon begränsning.

Vilket syfte har restriktionslistor?

Syftet med restriktions- och förbudslistor är att från EU-myndigheter och andra organisationers håll begränsa användning av farliga ämnen. Vi har samlat dessa i vårt system så att ni i er verksamhet lättare kan hålla koll och ha allt samlat på en plats.

Restriktionslistorna hjälper er att hålla koll på följande delar av er verksamhet:

 • Kontroll på lagkrav kopplat till era kemiska produkter, bland annat:
  • Utbildningskrav
  • Läkarundersökningskrav
  • Arbetstagarregister/substitutonsutredning
  • Tillståndskrav
  • Förbudsämnen
 • Vilka produkter behöver ni ta bort eller byta ut från verksamheten eller minska användandet av?  
 • Hjälper er se över hanteringen och riskbedömningen för särskilt farliga produkter.
Automatisk matchning med restriktions- och förbudslistor

I vårt kemikaliehanteringssystem iChemistry markeras dina produkter automatiskt om användning innebär särskilda krav, till exempel utbildningskrav och tillståndsansökan.

När uppdateras listorna med nya ämnen?

Myndigheter på EU-nivå som ECHA, på nationell nivå som KEMI och organisationer som Chemsec utför regelbundet utredningar och kontroller på ämnen för att se om det finns fler ämnen som behöver begränsas. Därför sker uppdateringar från utgivarna med nya ämnen regelbundet.

Uppdateringen av listorna i iChemistry sker i samband med utgivarens uppdateringar minst fyra gånger per år. Varje natt genomförs en matchning mot alla dina produkters säkerhetsdatablad så att du alltid kan känna dig trygg i systemet.

Antalet produkter som matchas på dessa listor varierar över tid, och det är vanligt att produkter och ämnen finnas på flera listor, då kriterierna många gånger överlappar varandra. 

Webbinarium

Skyldigheter i kemikaliearbetet: Restriktions- och förbudslistor

Vanliga restriktionslistor

Listor som matchas mot CAS/EG-nummer

CAS-nummer (Chemical Abstracts Service number) är ett registreringsnummer för kemikalier. Det fungerar som ett internationellt identifieringsnummer för kemiska ämnen. EG-nummer används för kemiska ämnen på marknaden inom EU. 

I följande listor matchas ämnen endast baserat på deras CAS/EG nummer, utan hänsyn till mängd. Detta betyder att oavsett hur stor eller liten andel av produkten består av ett ämne som berörs av kriterierna så kommer det att flaggas i dessa listor.

Föreskrifterna om hygieniska gränsvärden gäller i alla verksamheter där luftföroreningar förekommer. Luftföroreningar kan vara allt från kvartsdamm till gaser. Gränsvärden finns för drygt 500 farliga olika ämnen. I praktiken säger denna lista hur mycket av dessa ämnen som får finnas i inandningsluften i er verksamhet. 

Bra att veta! Efter januari 2025 heter motsvarande föreskrift för dessa ämnen AFS 2023:14 Gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön.

Läs mer om restriktionslistan i vår kunskapsbank.

Det är förbjudet att hantera cancerframkallande kemiska ämnen i grupp A där halten är >=0,1% av blandningen. I vissa undantagsfall vid forskning och utveckling av analysmetoder får du hantera dessa ämnen om du söker tillstånd hos Arbetsmiljöverket.

Du behöver ha tillstånd för att få hantera vissa cancerframkallande, sensibiliserande, allergiframkallande eller reproduktionsstörande ämnen om halten är >=1%. Detta tillstånd söker du hos Arbetsmiljöverket. Du behöver dock inte tillstånd för lagerhållning, försäljning eller transport av obrutna originalförpackningar av dessa ämnen.

Läs mer om restriktionslistorna Grupp A och B i vår kunskapsbank.

restriktionslistor

Kandidatförteckningen är en lista med drygt 200 särskilt farliga ämnen. Den är en del av REACH, den europeiska kemikalielagstiftningen.

Den som tillverkar, importerar eller distribuerar kemiska produkter eller varor inom EU och ESS måste ha koll på om produkterna innehåller något ämne på kandidatförteckningen, eftersom det kan innebära särskilda krav.

De ämnen som finns på kandidatförteckningen har egenskaper som kan orsaka allvarliga och permanenta effekter på människors hälsa och på miljön.

Exempel på egenskaper som dessa ämnen har är:

 • Cancerframkallande
 • Skadar arvsmassan
 • Stör fortplantningsförmågan
 • Långlivade, bioackumulerande och toxiska (s.k. PBT-ämnen)
 • Mycket långlivade och mycket bioackumulerande (s.k. vPvB-ämnen)
 • Andra särskilt farliga egenskaper som anses vara lika allvarliga som ovan

För att få använda eller släppa ut vissa särskilt farliga ämnen på marknaden behöver du tillstånd enligt REACH-förordningen. Det gäller oavsett i vilken mängd du hanterar dessa ämnen. I vissa fall kan du utnyttja din leverantörs tillstånd. Du behöver inte ansöka om tillstånd om någon aktör längre upp i distributionskedjan har fått tillstånd och din användning av ämnet uppfyller villkoren i leverantörens tillstånd. Du måste då inom 3 månader från första leveransen meddela ECHA om detta.

Kemiska ämnen som enligt Reach har någon begränsning i utsläppandet på marknaden.

De ämnen som begränsas medför en risk för hälsa eller miljö i samband med viss användning av ämnet. Däremot kan det vara möjligt att hantera eller använda ämnet på andra sätt, vilket betyder att ett begränsat ämne inte behöver vara totalförbjudet. Det är därför tillåtet att använda ämnet på de sätt som inte omfattas av begränsningen.

Läs mer om restriktionslistan i vår kunskapsbank.

SIN-listan är en lista över farliga kemikalier som används i en mängd olika artiklar, produkter och tillverkningsprocesser runt om i världen. SIN-förkortningen – Substitute It Now – innebär att dessa kemikalier bör avlägsnas så snart som möjligt eftersom de utgör ett hot mot människors hälsa och miljön.

SIN-listan är utvecklad av den ideella ChemSec i nära samarbete med forskare och tekniska experter, samt en rådgivande kommitté av ledande miljö-, hälso-, konsumentorganisationer. Listan är baserad på trovärdig, allmänt tillgänglig information från befintliga databaser och vetenskapliga studier.

Listan innehåller prioriterade ämnen med negativ påverkan på vattenmiljön.  I direktivet fastställs regler för att stoppa försämringen av EU:s vattenförekomster. Syftet är att vi ska ta hand om våra vattenresurser så att kommande generationer ska få tillgång till vatten av bra kvalitet i tillräcklig mängd.

Läs mer om restriktionslistan i vår kunskapsbank.

Du vet väl om att vi har flera tillval av restriktionslistor du kan välja till i ditt iChemistry baserat på era behov? Kontakta din kundansvariga för mer information eller fyll i formuläret på kontakta oss.

Listor som matchas mot H-fraser

H-fraser (Hazard statements – faroangivelser) utgör en del av ett globalt harmoniserat system för klassifikation och märkning av kemikalier (GHS). De är avsedda att bilda en uppsättning standardiserade fraser om farorna med kemiska ämnen och blandningar som kan översättas till olika språk.

I följande restriktionslistor matchas ämnen baserat på deras H-fraser.

Allergener - Intersolia

Allergener – Intersolia är vår egen restriktionslista som matchar kemiska produkter som är klassificerade som allergiframkallande till exempel H317, H334. Med hjälp av denna lista kan du undvika att ta in produkter som är allergiframkallande i din verksamhet.

CMR - Intersolia

Även denna lista är en av våra egna restriktionslistor. CMR-Intersolia innehåller ämnen som är klassade som cancerogena, mutagena och reproduktionsstörande (CMR). H-fraser som har denna klassificering är exempelvis H340, H350 eller H360. För produkter på listan kan det gälla krav på utredning, dokumentation och i vissa fall register över exponerade anställda.

Gravida och ammande

Kriterierna för denna lista är kopplade till lagstiftning om gravida och ammande arbetstagare.

En arbetsgivare som har fått besked om att den anställde är gravid eller ammar ska informera arbetstagaren och se till att hon inte utsätts för farlig exponering för produkter som klassificeras som exempelvis H340,  H350,  H360och H370 .

Läs mer om restriktionslistan i vår kunskapsbank.

Grundläggande genomgång av restriktionslistor

Webbinarium

Grundläggande genomgång av restriktionslistor

KEMI PRIO:s listor x3

PRIO är Kemikalieinspektionens verktyg för att hitta och möjligtvis byta ut farliga ämnen i varor eller kemiska produkter. Om ett ämne har vissa miljö- och hälsoskadliga egenskaper enligt fastställda kriterier så är det ett Prioriterat riskminskningsämne eller ett Utfasningsämne (med de allvarligaste egenskaperna). Dessa listor är inte restriktionslistor i sig, men de är bra att hålla koll på ändå.

Prioriterade riskreducerande ämnen är ämnen som klassificeras med följande egenskaper: Mycket hög akut toxicitet, allergiframkallande, mutagen (kategori 2), hög kronisk toxicitet, potentiell PBT/ vPvB (persistent, bioackumulerande och giftig/mycket långlivad och mycket bioackumulerande ), miljöfarlig och långsiktiga effekter.

Utfasningsämnen är ämnen som klassificeras med följande egenskaper: CMR (cancerframkallande, mutagena eller reproduktionsstörningar, kategori 1A eller 1B), PBT/ vPvB (persistent, bioackumulerande och giftig/mycket långlivad och mycket bioackumulerande ), särskilt farliga metaller (kvicksilver, kadmium, kadmiumbly och dess föreningar), hormonstörande ämnen och ozonnedbrytande.

Komplexa kolväten kan innehålla cancerframkallande ämnen i mindre rena fraktioner och kraven på utfasning av produkter kanske inte alltid gäller. Om du vet att du huvudsakligen har produkter med renare kolväten, (baserat på information i deras säkerhetsdatablad), kan du helst använda denna lista som utesluter komplexa kolväten. Även butan och isobutan är exkluderade från den här listan, då användningen i de flesta fall inte omfattas av utfasningskriterierna.

Läs mer om KEMI PRIO:s restriktionslistor i vår kunskapsbank.

Ny restriktionslista i iChemistry - PFAS

Med hjälp av vår nya restriktionslista, PFAS, kan ni enkelt hålla koll på vilka av era produkter som innehåller PFAS, så att ni redan nu kan börja fasa ut dessa produkter och substituera där det är möjligt.

Hur kan jag använda restriktionslistor i mitt substitutions- och hållbarhetsarbete?

Restriktionslistor spelar en viktig roll i arbetet med substitution och utfasning av kemikalier. Restriktionslistorna fungerar som en guide och ger dig information om specifika begränsningar och förbud så du kan göra säkrare val och välja alternativa ämnen som är mindre farliga. Genom att aktivt hålla koll på listorna i ditt kemikaliehanteringssystem kan du vara snabb på bollen när det kommer till nya begränsningar och substitution av farliga ämnen.

I iChemistry får du de viktigaste listorna gratis när du har systemet, och du kan även välja till listor som är viktiga för just er verksamhet. Du hittar dina valda listor direkt i överblicken när du loggar in så att du enkelt kan följa med hur era produkter matchar listorna, och när det kanske är dags att byta ut den mot en snällare produkt.

Du har även användning av listorna i inventeringsmodulen, där ser du direkt när du funderar på att ta in en ny produkt om den innehåller något ämne som finns med på någon av restriktionslistorna, och kan då enkelt välja en annan produkt att ta in i stället.

Genom att följa restriktionslistornas riktlinjer kan du arbeta mot att minska er negativa påverkan och främja en mer hållbar och säker hantering av kemikalier i hela verksamheten. Det mår både dina medarbetare och miljön bättre av!

Lär dig mer om substitution:
Substitution - Utfasning av farliga kemiska produkter

Webbinarium

Substitution - Utfasning av farliga kemiska produkter
Substitution kemikalier

Webbinarium

Substitution i praktiken - med Sisource