🎥 Webbinarie

Substitution av kemikalier ur en leverantörs perspektiv

Exponering för CMR-ämnen på arbetsplatsen

exponering av CMR-ämnen

Arbetsplatser som hanterar kemikalier är skyldiga att vara medvetna om och hantera risken för exponering av CMR-ämnen. I denna artikel går vi igenom vad du bör tänka på och ger dig tips på hur du kan minska riskerna vid användning av CMR-ämnen på arbetsplatsen.

Innehåll

Vad är CMR?

CMR står för Cancerogena, Mutagena och Reproduktionsstörande, och innefattar kemiska ämnen som kan orsaka allvarliga skador på människors hälsa, som cancer, genetiska skador och reproduktionsstörningar. För CMR-ämnen saknas ofta gränser för en säker exponering, vilket innebär att även små exponeringar kan öka risken för sjukdom. Vanliga CMR-ämnen inkluderar vissa lösningsmedel, tungmetaller och läkemedel. Dessa ämnen används inom olika branscher och kan förekomma i olika arbetsmiljöer, vilket gör det viktigt att vara medveten om deras potentiella risker och hur man hanterar dem på ett säkert sätt.

cmr-ämnen

Vad säger lagstiftningen om CMR?

Eftersom redan små exponeringar av CMR-ämnen kan vara skadande, regleras användningen och hanteringen i flera olika lagstiftningar för att minimera riskerna för arbetstagare. Dessa inkluderar REACH, CLP och föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Detta inkluderar krav på korrekt märkning, riskbedömning och användning av lämpliga skyddsåtgärder. För CMR-ämnen gäller strängare regler än de allmänna reglerna för kemiska ämnen och produkter.

Om det är tekniskt möjligt att ersätta CMR-klassade kemiska produkter får de inte användas. Du måste visa att ersättning inte är möjlig genom en utredning. 

Hanteringen ska övervakas så att man tidigt upptäcker avvikelser som innebär ökad risk. Följande uppgifter ska beskrivas extra tydligt:

  • Inom vilka platser och utrymmen de cancerframkallande, mutagena eller reproduktionsstörande ämnena kan förekomma och vilka åtgärder som ska vidtas så att endast personer som behövs för arbetet vistas där. 
  • Vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att exponeringen är minimal. 
  • I vilka situationer personlig skyddsutrustning krävs. 
  • Hur hantering av och funktionen hos utrustning, processer eller ventilation ska övervakas så att man tidigt kan upptäcka avvikelser som kan innebära ökad risk.

Personer som exponerats för CMR-ämnen ska registreras. Registret ska innehålla uppgifter om arbetstagarens namn, arbetsuppgifter, vilken kemisk riskkälla arbetstagaren utsatts för, och uppmätt eller uppskattad grad av exponering. För de kemiska produkter som märks med H360 ska registret sparas i minst 5 år efter att exponeringen upphört. För andra kemiska produkter följer 3 § i arbetsmiljöförordningen (1977:1166) att arbetsgivaren ska spara register under minst 40 år efter att exponeringen har upphört (AFS 2022:4).

CMR-klassade kemiska produkter ska hanteras i ett slutet system om det är tekniskt möjligt. Där det inte är tekniskt möjligt behöver följande åtgärder vidtas:

  • Utrustning och metoder ska väljas och utformas så att minsta möjliga mängd luftföroreningar bildas, och så att sprut eller stänk undviks.
  • Förorenad luft ska omhändertas genom processventilation vid den plats där luftföroreningen uppkommer.
  • Skyddskläder och skyddshandskar ska användas om det finns risk för kontakt med den kemiska produkten. De ska bytas vid övergång till annat arbete.
  • Spill ska samlas upp så snabbt och säkert som möjligt.
  • Ytor som kan ha förorenats ska rengöras dagligen och när en arbetsuppgift slutförts.
  • Den kemiska produkten och avfallet från hanteringen ska förvaras och transporteras i stötsäkra, förslutna och tydligt märkta behållare.

Skriftliga hanterings- och skyddsinstruktioner ska finnas för hela hanteringskedjan.

Ta hjälp av våra konsulter!

Kemikalieadministrativa tjänster - CMR

Våra EHS-konsulter kan hjälpa er ta fram planer och rutiner. Vi hjälper er genomföra utredningar och ger er råd och stöd i arbetet. Ni beställer – vi utför!

Vad kan göras för att minska riskerna vid arbete med CMR-ämnen?

En noggrann riskbedömning är avgörande för att identifiera och hantera riskerna med CMR-ämnen och produkter. Detta innebär att utvärdera exponeringsvägar, kvantiteter och potentiella hälsorisker för att implementera lämpliga kontrollåtgärder och säkerhetsföreskrifter. 

För att minska risken vid arbete med CMR-ämnen är användningen av personlig skyddsutrustning, såsom andningsskydd och handskar, avgörande för att minska exponeringen. Utbildning och medvetenhet är också viktigt för att säkerställa att alla anställda som hanterar dessa ämnen är väl informerade om riskerna och vet hur de ska hanteras på ett säkert sätt. Dessutom är implementering av kontrollåtgärder vid källan för att minska exponeringen av CMR-ämnen en central strategi. 

Vi har tagit fram en rutin för hantering av CMR-produkter för att hjälpa dig på vägen:

Rutin för hantering av CMR-ämnen

1. Syfte

Klargör syftet med rutinen. Ett förslag på ett tydligt syfte ni kan använda i er verksamhet:

Syftet med rutinen är att beskriva hur hantering, förvaring och dokumentation ska ske för att uppfylla lagstiftningskrav samt minimera riskerna för människa och miljö som kan uppstå i samband med arbete med cancerframkallande, mutagena eller reproduktionsstörande (CMR) kemiska ämnen och produkter.

2. Omfattning

För vilken eller vilka delar av organisationen gäller den här rutinen?

3. Ansvar

Definiera vem som har ansvar över vad. Anställda ansvarar t.ex för att följa de rutiner och de skriftliga skydds- och hanteringsinstruktioner som finns. De ska även rapportera eventuella exponeringar. Chefer/arbetsledare med delegerat arbetsmiljöansvar ansvarar för att nedanstående krav uppfylls.

4. Genomförande

Som vi har pratat om så finns det specifika krav (utöver de allmänna reglerna för kemikalier) som gäller i samband med hantering av CMR-klassificerade kemiska produkter. Se sammanfattning av kraven enligt AFS 2011:19 i 38-44 § nedan:

 1. CMR-klassade kemiska produkter får inte användas om det är tekniskt möjligt att ersätta dem. En utredning ska visa att ersättning inte är möjlig.
 2. CMR-klassade kemiska produkter ska hanteras i ett slutet system om det är möjligt.
 3. Skriftliga skydds- och hanteringsinstruktioner ska finnas för hela hanteringskedjan.
 4. Hanteringen ska riskbedömas och beslutande åtgärder ska övervakas så att man tidigt upptäcker avvikelser som innebär ökad risk.
 5. Personer som exponerats för CMR-produkter ska registreras i ett exponeringsregister.

 

Reglerna i punkt 3, 4 och 5 gäller också vid verksamheter där man kan utsättas för följande cancerframkallande ämnen:

 • Respirabelt kristallint kvartsdamm
 • Asbesthaltigt damm
 • Dieselavgaser
 • Arbete som innebär hudexponering för mineraloljor som tidigare har använts för att smörja och kyla rörliga delar i en förbränningsmotor
4.1 Utredning och dokumentering​

En dokumenterad utredning ska göras som visar om det är tekniskt möjligt eller inte att ersätta CMR-produkten med annan kemisk produkt som utgör en mindre risk för ohälsa eller olycksfall. 

Att tänka på vid utredningen:

 • Den som köper in och använder en kemisk produkt avsedd för ett visst ändamål behöver ta reda på vilka alternativ som finns för att nå det resultat som behövs. Kan tex innebära att ersättaren inte har exakt samma funktioner, men att de väsentliga funktionskraven är uppfyllda.
 • Kemikalieanvändare förväntas endast söka bland kommersiellt tillgängliga produkter, men utredningen ska inte begränsas till enbart en leverantörs utbud utan behöver täcka flertalet av de alternativ som finns tillgängliga.
 • Verksamheter (i till exempel samma bransch), som använder en CMR-klassad kemisk produkt för samma ändamål kan gå samman och utreda om en mindre farlig produkt kan användas.
 • Om en uppdragsgivare begär användning av en CMR-klassad produkt kan det vara lämpligt att begära utredningen av uppdragsgivaren innan man åtar sig uppgiften.
 • Vid utveckling av nya produkter bör man om möjligt eftersträva att CMR-klassade produkter inte blir nödvändiga i kommande produktion.

Där det är tekniskt möjligt ska CMR-klassade kemiska produkter hanteras i ett slutet system, dvs att det inte finns risk att kemikalierna kan komma i kontakt med omgivningen.

Om det inte går hantera i ett slutet system ska:

 • Utrustning och metoder väljas och utformas så att minsta möjliga mängd luftföroreningar bildas och så att sprut eller stänk undviks.
 • Förorenad luft omhändertas genom processventilation vid den plats där luftföroreningen uppkommer.
 • Skyddskläder och skyddshandskar användas om det finns risk för kontakt med den kemiska produkten. De ska bytas vid övergång till annat arbete.
 • Spill samlas upp så snabbt och säkert som möjligt.
 • Ytor som kan ha förorenats ska rengöras dagligen och när en arbetsuppgift slutförts.
 • Den kemiska produkten och avfallet från hanteringen ska förvaras och transporteras i stötsäkra, förslutna och tydligt märkta behållare.

Chef/arbetsledare ansvarar för att det tas fram skriftliga skydds- och hanteringsinstruktioner som gäller alla moment i hanteringen inklusive underhåll, rengöring, bortforslande av avfall, upptagning av spill, kontroller m.m. och som uppfyller alla krav i denna rutin. Chef/arbetsledare ansvarar även för att säkerställa att berörd personal tagit del av och förstått skydds- och hanteringsinstruktionerna.

CMR-ämnen är särskilt farliga om man andas in ämnet, får in det via munnen eller på huden. Det är därför viktigt att riskbedöma hela hanteringskedjan, inklusive rengöring av utrustning och avfallshantering. Tänk på att inte sprida ämnet med till exempel förorenade handskar och kläder! Exponering för CMR-ämnen måste alltid begränsas så mycket som det rimligen går.

De åtgärder som beslutas i samband med riskbedömningen ska dokumenteras i riskbedömningen. Det rör sig både om skyddsåtgärder som den som utför arbetet ska följa och för installationer som ska finnas. Chef/arbetsledare ska besluta om dessa åtgärder så att denne känner att hen kan ta ansvar för att ingen drabbas av ohälsa på grund av arbetet.

Det är viktigt att berörda arbetstagare ges information om de beslutade skyddsåtgärderna, och skyddsåtgärderna ska därför även dokumenteras i de skriftliga hanterings- och skyddsinstruktionerna enligt ovanstående rubrik.

För de åtgärder man bedömer behövs för att exponeringen ska vara säker, ska chef/arbetsledare även ta ställning till och dokumentera hur man ska övervaka att åtgärderna fungerar som avsett. Vad, hur, när och av vem ska kontroller göras?

I den skriftliga skydds- och hanteringsinstruktionen ska det tydligt framgå de kontroller man gör för att arbetsgivaren ska veta att hanteringen är säker.

Kontroll kan ske genom kontinuerlig övervakning med hjälp av detektorer som kan upptäcka tex läckage, eller genom regelbundna kontrollmätningar av lufthalter. Arbetssättet kan ibland kontrolleras genom att mäta hur mycket av ämnet som finns på ytor i omgivningen. När mätning inte går att utföra kan övervakning göras genom att kontrollera att de åtgärder som man tagit beslut om genomförs och fungerar som avsett. Om processventilation behövs ska det finnas ett kontrollsystem som visar om det är fel på ventilationens effektivitet.

Platser där CMR-ämnen hanteras ska identifieras och avgränsas så att personal som inte behövs för arbetet inte heller vistas där.

Om man upptäckt att exponeringen har varit så hög att risk finns för ohälsa ska rapportering ske enligt nedan.

Orsaker till för hög exponering kan vara att:

 • någon arbetat i högre lufthalter än ev. hygieniskt gränsvärde
 • ventilationen inte varit tillfredsställande av någon anledning
 • när en olyckshändelse resulterat i en tillfällig hög exponering
 • personlig skyddsutrustning för arbetet inte använts eller varit otillräcklig
 • hanterings- och skyddsinstruktionerna inte följts
 • Om man inte planerat och övervakat arbetet och inte informerat arbetstagarna om ämnenas farlighet

Vid exponering ska medarbetaren rapportera det som kontakt med skadligt ämne. Chefen ska utreda, åtgärda och följa upp händelsen samt registrera den. Om exponeringen bedöms som allvarlig ska den även anmälas till Arbetsmiljöverket direkt.

Ta hjälp av experter

Det kan vara en god idé att ta hjälp av experter för att komma igång eller för att se till att allt arbete utförs enligt lagstiftning. Vi erbjuder expertis och rådgivning för att hjälpa företag att identifiera, hantera och minska risken för exponering för CMR-ämnen. 

Våra tjänster inkluderar genomförande av riskbedömningar, utbildningar och att säkerställa att företagen följer gällande lagstiftning. Genom att samarbeta med oss kan företag säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö för sina anställda, samtidigt som de uppfyller sina lagliga skyldigheter och minimerar risken för skador och sjukdomar relaterade till CMR-ämnen. Att vara medveten om och aktivt hantera risken för exponering för CMR-ämnen är avgörande för att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla anställda och är en investering i företagets långsiktiga hållbarhet och framgång.

Intersolia team