🎥 Webinarer

CSRD & ESRS pt. 2: Nye krav til rapportering om bæredygtighed

Alt om restriktionslister og hvordan du anvender dem for en sikker arbejdsplads

Restriktionslister

Brug af kemikalier kan udgøre risici for mennesker og miljøet. Derfor findes der forbuds- og restriktionslister, der angiver hvilke kemikalier der må anvendes og hvordan. For nemt at kunne holde styr på hvilke kemikalier der er omfattet, findes der forskellige restriktionslister der kan anvendes i kemikaliearbejdet. I denne artikel, hjælper vi dig med at finde ud af hvad restrikstionslister er, og hvordan du kan anvende dem i dit arbejde.

Indhold

Hvad er en restriktionsliste?

Restriktionslister er en fællesbetegnelse for lister over stoffer og/eller blandinger, der er underlagt krav, begrænsning eller forbud. Det drejer sig ofte om stoffer, der er farlige for menneskers sundhed eller miljøet.

Ved at holde styr på restriktionslisterne kan du nemt se, om du skal tage særlige forholdsregler i dit arbejde med forskellige kemikalier. I iChemistry er alle nødvendige restriktionslister samlet i oversigten, så du nemt kan holde styr på dine kemikalier i virksomheden. Det er også muligt at få oprettet kundespecifikke restriktionslister, hvis I er omfattet af særlige regler eller har andre behov.

I iChemistry bliver de relevante klassificeringer eller stoffer på de forskellige restriktionslister sammenlignet med indholdsstofferne i dine kemikalier. På den måde kan du hurtigt se, om der er begrænsninger eller krav til et stof i kemikaliet. Så snart et nyt produkt tilføjes, kan du se om produktet er omfattet af en restriktionsliste og herved lettere tage stilling til om I ønsker at anvende kemikaliet.

Hvem styrer restriktionslisterne?

Kemikalielovgivningen regulerer først og fremmest på EU-niveau. ECHA er ansvarlig for EU-lovgivningen REACH, som medlemslandene siden har indført i deres egne love. I Danmark reguleres arbejde med kemikalier af Arbejdstilsynet.

Hvis du fremstiller, importerer, anvender eller eksporterer kemikalier, er du ansvarlig for at kontrollere, om dine produkter og din brug af disse er underlagt eventuelle restriktioner.

Hvad er formålet med restriktionslister?

Restriktionslister hjælper dig med at holde styr på følgende:

 • Lovkrav knyttet til dine kemikalier, herunder:
  • Uddannelseskrav
  • Opbevaringskrav
  • Arbejdsmedicinske undersøgelser
  • Anvendelsesbegrænsninger
  • Krav om godkendelse
 • Hvilke produkter du skal fjerne eller erstatte i virksomheden eller som du bør reducere brugen af.
 • Risikoen og håndteringen af særligt farlige produkter.
Automatisk sammenligning med restriktionslister

I iChemistry markeres dine kemikalier automatisk, hvis de er omfattet af en restriktionsliste f.eks. ved særlige uddannelseskrav eller godkendelse før brug.

Hvornår opdateres listerne?

ECHA og andre myndigheder udfører løbende undersøgelser for at se, om der er flere stoffer der skal være omfattet af en restriktion. Derfor kommer der kontinuerligt opdateringer fra myndighederne med nye krav, restriktioner og forbud.

Restriktionslisterne i iChemistry opdateres når myndighederne udgiver nye opdateringer – og derudover kontrolleres de også mindst 4 gange årligt. Hver nat sammenligner systemet de gældende restriktionslisterne og dine kemikaliers sikkerhedsblade, så du altid kan være sikker på at data i systemet er korrekte.

Antallet af kemikalier der er omfattet af listerne, ændres over tid, og det er almindeligt at kemikalierne og stofferne står på flere lister, da kriterierne ofte overlapper.

Gængse restriktionslister

Lister som sammenligner CAS/EF-numre

CAS-nummeret (Chemical Abstracts Service number) er et registreringsnummer for stoffer og fungerer som et internationalt identifikationsnummer. EF-numre bruges derimod kun for kemiske stoffer på det europæiske marked.

I de følgende lister sammenlignes stoffets CAS/EF-nummer uden at tage hensyn til mængden. Det betyder at uanset hvor stor eller lille en procentdel af kemikaliet, der består af det specifikke stof, vil dette blive markeret som omfattet af den gældende restriktionsliste.

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljøet omfatter arbejde med stoffer og materialer, herunder fremstilling, anvendelse og håndtering, samt enhver risiko for udsættelse på arbejdspladsen.

Stofferne, der er omfattet af denne restriktionsliste, har en grænseværdi der angiver grænsen for stoffets tidsvægtede gennemsnitskoncentration i luften i en ansats indåndingszone, der kan accepteres i luften på en arbejdsplads over en arbejdsdag eller som en korttidsgrænseværdi.

Læs mere her

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer oplyser om reglerne for arbejde med eller udsættelse for kræftrisikable stoffer og materialer, herunder fremstilling, anvendelse og håndtering af disse stoffer og materialer. I bekendtgørelsen er de stoffer, blandinger og materialer samt arbejdsprocesser der giver anledning til kræftrisiko angivet. Bekendtgørelsen angiver de generelle regler, men også de specifikke foranstaltninger for de konkrete stoffer og materialer.

Læs mere her

Liste over Uønskede Stoffer (LOUS) var miljøstyrelsens liste, som skal vejlede virksomheder i hvilke stoffer er problematiske og herved burde reduceres eller udfases. Listen er sidst opdateret i 2009 og opdateres ikke længere.

I Danmark har vi siden 1978 haft krav om uddannelse ved arbejde med epoxy og isocyanater, før medarbejderen må arbejde med det kemiske produkt. Denne restriktionsliste angiver hvilke kemikalier, der indeholder en epoxy- eller isocyanatforbindelse.

Säkerhetsdatablad: Allt för er med Kemiska produkter

REACH-kandidatlisten indeholder stoffer, der har egenskaber, som kan forårsage alvorlige og varige virkninger på menneskers sundhed og miljøet. Det Europæiske Kemikalieagenturs (ECHA) optagelse af et stof på listen over særligt problematiske stoffer såkaldt SVHC-stoffer (Substances of Very High Concern) kan medføre at stoffet opføres på REACH Godkendelseslisten, bilag XIV, hvilket medføre at producenten eller importøren i EU- og EØS skal have en særlig godkendelse for at markedsføre og anvende det kemiske stof.

Læs mere her

Godkendelseslisten er en liste over stoffer, der kræver en særlig godkendelse før de må produceres, distribueres og anvendes. Godkendelsesprocessen har til formål at sikre, at særligt problematiske stoffer (SVHC-stoffer) gradvist erstattes af mindre farlige stoffer eller teknologier, når der er teknisk og økonomisk mulige alternativer til rådighed.

Læs mere her

Liste over stoffer, der er begrænset iht. REACH. De stoffer, der er underlagt begrænsninger (alene, i en blanding eller i en artikel), er stoffer, for hvilke fremstilling, markedsføring eller anvendelse er begrænset eller forbudt i EU.

Læs mere her

Liste over stoffer, der er begrænset i henhold til REACH, men her har Intersolia kun medtaget stoffer, der er begrænset til såkaldt professionel brug. De fjernede stoffer er kun begrænset i henhold til forbruger anvendelser og derfor ikke er relevante for professionel brug.

Som følge af en begrænsning under EU’s kemikalieforordning REACH gælder der pr. 24. august 2023 uddannelseskrav for personer, der udfører og overvåger arbejde med gruppen af farlige stoffer kaldet diisocyanater.

Læs mere her

Hormonforstyrrende stoffer (Endocrine Disruptors (ED)) er kemikalier, der kan interferere med hormonsystemet og som et resultat af det producere skadelige effekter på både mennesker og dyreliv. Denne restriktionsliste er opgjort fra ECHA’s liste over hormonforstyrrende stoffer og omfatter stoffer, der gennemgår en ED-vurdering og som er blevet drøftet med ECHA’s ED-ekspertgruppe.

SIN-List (Substitue it Now!) er en global kemikaliedatabase med stoffer, der sandsynligvis vil blive forbudt eller begrænset inden for en nær fremtid. De kemiske stoffer på listen er identificeret af non-profit-organisationen ChemSec som SVHC-stoffer (Substances of Very High Concern) baseret på kriterierne iht. REACH.

Restriktionsliste med prioriterede stoffer, der har en negativ effekt på vandmiljøet. Direktivet tilstræber en langsigtet bæredygtig styring af vores vandressourcer og opstiller regler, der skal stoppe forringelsen af ​​EU’s vandområder. Målet er, at vi skal passe på vores vandressourcer, så fremtidige generationer får adgang til vand af god kvalitet i tilstrækkelig mængde.

Du er vel klar over, at vi har flere valgmuligheder af restriktionslister, som du kan tilføje til din iChemistry efter behov? Kontakt din kundeansvarlige for mere information.

Lister som sammenligner H-sætninger

H-sætninger (faresætninger) er en del af det globalt harmoniserede system for klassificering og mærkning af kemikalier (GHS). De er beregnet til at danne et sæt standardiserede sætninger om farerne ved kemiske stoffer og blandinger, der kan oversættes til forskellige sprog.

For de følgende er kemikaliernes indholdsstoffers klassificering eller den samlede klassificering sammenlignet med restriktionslistens angivne H-sætninger.

Listen over Giftige stoffer er baseret på dansk lovgivning og indeholder stoffer, der er defineret som giftige og derfor skal overholde specifikke krav. Der er bl.a. krav om sikker opbevaring og pligt til at anmelde tyveri af giftige stoffer og blandinger samt stoffer og blandinger med alvorlige langtidseffekter. Formålet er at forebygge ulykker og øge sikkerheden hos virksomheder og institutioner, der opbevarer og håndterer giftige kemikalier.

Læs mere her

Allergener - Intersolia

Listen over allergener er udarbejdet af Intersolia og dækker over kemiske produkter, der er klassificeret som allergene/sensibiliserende (H317, H334) eller indeholder EUH-sætningerne EUH202, EUH 203, EUH204, EUH205 eller EUH208. Ved hjælp af denne liste kan du undgå at bringe allergifremkaldende produkter ind i din virksomhed.

CMR produkter - Intersolia

CMR-listen indeholder kemiske produkter, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene og skadelige for reproduktion. For produkterne på listen gælder der krav relateret til undersøgelse, dokumentation og i visse tilfælde registre med eksponerede medarbejdere. Listen følger kriterier og er baseret på følgende fare- og risikosætninger: H340, H350, H350i, H360, H360D, H360Df, H360F, H360FD og/eller H360Fd.

Dansk vejledning for kemikalier gravide og ammende skal undgå. Arbejdsgiveren skal sikre, at gravide og ammende ikke bliver udsat for farlige kemiske påvirkninger der kan skade fosteret eller det nyfødte barn. Listen er baseret på de faresætninger det danske Arbejdstilsyn anbefaler, at gravide og ammende skal undgå, men listen er ikke begrænset til disse.

Ny restriktionsliste i iChemistry - PFAS

Ved hjælp af Intersolia’s nye restriktionsliste, PFAS, kan du nemt holde styr på, hvilke af dine kemikalier der indeholder PFAS, så du allerede nu kan begynde at substituere til sundere alternativer.

Hvordan kan jeg bruge restriktionslisterne i mit arbejde med kemikaliestyring?

Restriktionslister spiller en vigtig rolle i arbejdet med substitution og udfasning af kemikalier. Restriktionslisterne fungerer vejledende og giver dig information om specifikke begrænsninger og forbud, så du kan vælge alternativer, der er mindre farlige. Ved aktivt at overvåge listerne i dit kemikaliestyringssystem er du opdateret, når det kommer til nye restriktioner for dine kemikalier.

I iChemistry får du automatisk de gængse lister fra relevant lovgivning. Derudover er det muligt at vælge yderligere lister, hvis de er vigtige for netop din virksomhed. Du finder dine lister i systemets Oversigt, så du nemt kan følge med i, hvilke af dine produkter der er omfattet af hvilke restriktionslister og om det måske er på tide at erstatte dem med et mildere produkt.

Inden du tilføjer et nyt kemikalie til din portefølje, kan du også se i Lagerbeholdningsmodulet om kemikaliet er omfattet af eller indeholder stoffer der er omfattet af restriktioner. På den måde kan du tage højde for eventuelle begrænsninger eller ligefrem overveje et andet kemisk produkt i stedet.

Ved at følge retningslinjerne i restriktionslisterne kan jeres virksomhed arbejde hen mod at reducere den negative påvirkning og fremme en mere bæredygtig og sikker håndtering af kemikalier i hele virksomheden. 

Lær mere om substitution:
Del