⭐ Nyhet

Chemical Management Report 2024

Riskbedömning av kemiska produkter – en steg för steg-guide

Hur gör man en riskbedömning

Alla verksamheter som hanterar kemiska riskkällor ska genomföra en undersökning och riskbedömning av kemiska produkter. Riskbedömningen är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och är en viktig del för att förstå och hantera de potentiella farorna/riskerna som är förknippade med verksamheten. I denna artikel går vi igenom hur du gör en riskbedömning av kemiska produkter och vad som är viktigt att tänka på.

Innehåll

Vad säger lagen om riskbedömning av kemiska produkter?

Alla verksamheter är skyldiga att riskbedöma sina kemiska riskkällor för att bibehålla en säker arbetsmiljö och förebygga risker för ohälsa och olyckor. I Arbetsmiljölagen (1977:1160) 3 kap. 2§ står det: Arbetsgivaren ska vidtaga alla de åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.

På Arbetsmiljöverkets hemsida finns ett antal föreskrifter som är viktiga att ha kännedom om för de som arbetar med kemiska arbetsmiljörisker. En av de viktigaste och grundläggande föreskrifterna är föreskriften om kemiska arbetsmiljörisker. En viktig del av riskbedömningsarbetet är att ta reda på vilka bestämmelser som gäller för de olika kemiska riskkällorna man har i sin verksamhet.

Nedan följer föreskrifter i urval som innefattar kemiska ämnen i arbetslivet:

 • Kemiska arbetsmiljörisker
 • Hygieniska gränsvärden
 • Medicinska kontroller i arbetslivet
 • Gravida och ammande arbetstagare
 • Minderårigas arbetsmiljö
 • Arbete i explosionsfarlig miljö
 • Kvarts – stendamm i arbetsmiljön
 • Syntetiska oorganiska fibrer
 • Asbest

Konsulttjänster

Årligt riskbedömningsstöd

Vi erbjuder en riskbedömningstjänst där våra konsulter genomför riskbedömningar på samtliga av era kemikalier, med årlig återkommande uppdatering.

Därför är det viktigt att göra riskbedömningar

Att göra riskbedömningar är viktigt av flera olika anledningar. Riskbedömningar är viktiga när det kommer till att kunna begränsa risken för att en kemisk riskkälla orsakar ohälsa eller olycksfall i den egna verksamheten. De är till stor hjälp när ni behöver prioritera bland åtgärder, så att ni kan åtgärda de främsta riskerna först. Dokumentationen av bedömningarna gör det även möjligt att jämföra över tid och säkerställa ett systematiskt arbete med arbetsmiljön.

Det är viktigt att berörda medarbetare får tillräckligt med information för att kunna jobba i en säker arbetsmiljö. Därför är det riskabelt att inte riskbedöma sina kemiska produkter innan användning. Det är utifrån riskbedömningen man får ett skriftligt underlag där man identifierat de risker som uppkommer vid hantering. Underlaget är viktigt för att kunna vidta nödvändiga åtgärder för att skydda sina medarbetare.

Förbisedda och bristande bedömningar kan i värsta fall resultera i allvarliga hälsoproblem på grund av oönskade exponeringar. Om inte ett aktivt riskbedömningsarbete är på plats kan det öka sannolikheten för både olyckor och/eller sjukdomar, där exempelvis frätskador eller allergiska besvär kan uppkomma.

Slutligen är det även viktigt att kunna visa upp sina riskbedömningar vid tillsyn från myndigheter. Även om riskbedömningar i första hand handlar om att skapa en god arbetsmiljö för arbetstagarna, är detta ytterligare en faktor som understryker vikten av att bedömningarna är gjorda och att de genomförs systematiskt.

Utbildning

Riskbedömning av kemiska produkter

Utbildningen ger grundläggande kunskaper för att genomföra riskbedömningar där kemiska produkter är involverade eller andra kemiska riskkällor finns.

Förberedelser inför en riskbedömning

Innan du börjar din riskbedömning av kemiska produkter är det bra att se till så att du har allt du behöver. Förarbetet inför riskbedömningen handlar om att samla information om arbetsprocesser, utrustning och hur produkterna hanteras. Det är med hjälp av den här informationen som man delar upp de olika riskmomenten som kan tänkas uppstå vid hanteringen.

 • Se till att ha en uppdaterad kemikalieförteckning så att ingen kemikalie missas vid riskbedömningen.
 • Du bör även ha tillgång till produkternas säkerhetsdatablad i senaste upplaga.
 • Identifiera övriga kemiska riskkällor.
 • Ha koll på tillämpliga föreskrifter från Arbetsmiljöverket.
 • Samla in information från medarbetarna, speciellt från dem som arbetar med de moment som ska riskbedömas.

Riskbedömningar görs inte per kemisk produkt utan per aktivitet. Alltså behöver du göra separata bedömningar för samma kemikalie om den används i flera olika scenarion där hantering eller miljö skiljer sig åt.

Riskbedömning av kemiska produkter

Steg för steg - riskbedömning

Nu när du har gjort alla förberedelser och har koll på de kemikalier som hanteras i verksamheten och tillämpliga föreskrifter, är det dags att göra din riskbedömning av kemiska produkter.

Nedan följer en steg för steg-guide:

Steg 1

Vi börjar med att gå igenom de avsnitt i säkerhetsdatabladen som är viktigast vid riskbedömningen.

Dessa är framför allt följande:

 • Farliga egenskaper (avsnitt 2)
 • Åtgärder vid första hjälpen (avsnitt 4)
 • Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp (avsnitt 6)
 • Hantering & lagring (avsnitt 7)
 • Begränsning av exponeringen/personligt skydd (avsnitt 8)
 • Avfallshantering (avsnitt 13)

 

Om du ska utföra en bedömning av ett hygieniskt gränsvärde så kan även avsnitt 3 vara viktigt för att kolla hur mycket produkten innehåller av ämnet med HGV. Om produkten är brandfarlig är även avsnitt 5 viktigt.

Om något skulle vara oklart i säkerhetsdatabladet eller om ytterligare information behövs, finns det kontaktuppgifter i säkerhetsdatabladet, som man kan vända sig till.

Steg 2

I nästa steg är det dags att kika på informationsinsamlingen från medarbetarna som ska dokumenteras i kombination med underlaget för den kemiska produkten från förra steget.

Vid riskbedömningen ska du bland annat gå igenom följande:

 • Hur exponeras man av de farliga ämnena i sin verksamhet? I vilken frekvens och varaktighet?
 • Finns det möjliga reaktioner med material eller andra kemiska riskkällor?
 • Har det skett tidigare olyckor eller tillbud?
 • Särskilda krav som den kemiska produkten omfattas av? (Exempelvis särskilda krav för allergiframkallande kemiska produkter och vissa processer eller för cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande kemiska produkter)
 • En utvärdering över arbetsförhållandena och effekten av skyddsåtgärderna. Är risken stor eller liten att man exponeras för en fara inom hälsa, säkerhet och/eller miljö? Är risken acceptabel eller inte utifrån hanteringsinstruktionerna?
 • Finns det hygieniska gränsvärden för ämnen i den kemiska produkten och finns det en risk att man överskrider man dessa?
  • Man är skyldig att utföra en bedömning och dokumentera om halten på arbetsplatsen är godtagbar med hänsyn till det hygieniska gränsvärdet. Om man inte kan avgöra om exponeringen är under det hygieniska gränsvärdet ska en mätning utföras.
  • Vid riskbedömning av kemiska produkter brukar en av de svåraste delarna vara att kontrollera hygieniska gränsvärden och utvärdera om man riskerar att överskrida dem. Det rekommenderas att man involverar någon med erfarenhet för att göra dessa bedömningar.

Steg 3

Nu när din riskbedömning av kemiska produkter är gjord bör du reflektera över följande:

 • Är riskerna på en acceptabel nivå eller krävs ytterligare åtgärder?
 • Finns det möjligheter att minska eller eliminera risken genom att ha ett förändrat arbetssätt? (Se åtgärdstrappan i Kemiska arbetsmiljörisker)
 • Gör en handlingsplan och fatta beslut om de eventuella åtgärder som ska göras.
 • Följ upp riskbedömningen och se över att riskerna är på en nivå som är acceptabel.

Att tänka på efter att du gjort din riskbedömning

När riskbedömningen är genomförd, dokumenterad och underskriven är det viktigt att den finns lättillgänglig för berörda medarbetare, exempelvis att den förvaras på den plats där risken som har utvärderats finns. I iChemistry kan du ha dina riskbedömningar digitalt tillgängliga, vilket gör att användarna enkelt har tillgång till dem.  

Om ni i er riskbedömning av kemiska produkter kommer fram till att det finns risker för ohälsa i arbetsmiljön ska ni i första hand försöka plocka bort dessa och om det inte går att ta bort risken helt, försöka se till att risken minimeras så gott det går.

Riskbedömningarnas resultat blir en prioriteringslista över vilka risker som behöver åtgärdas och vilka som accepteras. Vilka risker är högst prioriterade och kräver åtgärder genast? Åtgärder kan vara allt från substitution av farliga kemiska produkter, till förbättrad ventilation och/eller ny skyddsutrustning. Se till att kontrollera och följ upp åtgärderna i passande tidsintervall.

Om det sker större förändringar i verksamheten ska ni se till att se över era riskbedömningar, så att det inte uppstår nya risker som inte är godtagbara. Riskbedömning av kemiska produkter bör genomföras regelbundet och uppdateras vid förändringar av produkter, arbetsmetoder eller andra förhållanden på arbetsplatsen.

substitution kemikalier

Kemikaliehantering

7 tips på hur du effektiviserar ditt substitutionsarbete

Vi hjälper er med riskbedömningar

Våra kunniga EHS-konsulter finns här för att ge personlig konsultation där du får stöttning i ditt eget riskbedömningsarbete. Konsulterna kan både hjälpa dig att utföra bedömningen, samt ge dig råd i hur du själv kan utföra den på allra bästa sätt. 

Tveka inte, utan mejla oss direkt på consulting@intersolia.com eller via knappen nedan. 

Intersolia team

Lär dig mer: