🎥 Webbinarie

Substitution av kemikalier ur en leverantörs perspektiv

Systematiskt arbetsmiljöarbete: Vad är det och varför är det viktigt?

systematiskt arbetsmiljöarbete

Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete?

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är en modell för hur arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen ska vara uppbyggt och beskrivs i arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1. Målet är att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla anställda på en arbetsplats. Det innebär att arbetsgivaren systematiskt och regelbundet utvärderar och förbättrar arbetsmiljön. 

Innehåll

Viktiga hörnstenar i systematiskt arbetsmiljöarbete

Det finns flera viktiga delar för att bedriva ett lyckat systematiskt arbetsmiljöarbete. Dessa lyder som följande:

Samverkan

Arbetet ska ske i samverkan, d.v.s. arbetsgivaren ska ge skyddsombud och medarbetare möjlighet att vara delaktiga i alla delar av arbetsmiljöarbetet.

Fastställda rutiner

Arbetet ska ske enligt fastställda rutiner. Det ska finnas tydliga rutiner på arbetsplatsen som beskriver hur de olika delarna av systematiskt arbetsmiljöarbete ska bedrivas, till exempel hur man undersöker och riskbedömer arbetsmiljön, hur man utreder tillbud och olycksfall, samt hur man följer upp arbetsmiljöarbetet.

Tydlig uppgiftsfördelning

Det ska finnas en tydlig uppgiftsfördelning. Det ska vara tydligt vilka personer (chefer eller arbetsledare) som har ansvar för att bedriva arbetsmiljöarbetet inom olika delar av verksamheten. Dessa personer ska också ha tillräcklig kunskap och kompetens om arbetsmiljö, olika risker på arbetsplatsen, lämpliga åtgärder och om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Likadant ska de personer som har uppgifter i arbetsmiljöarbetet ha tillgång till nödvändiga resurser i form av så väl tid till att arbeta med arbetsmiljöfrågor som ekonomiska medel för att finansiera samt mandat att besluta om åtgärder i arbetsmiljön.

Regelbundna undersökningar

Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka förhållandena i arbetsmiljön för att kartlägga vilka risker som finns samt bedöma hur allvarliga riskerna är. Utifrån resultatet av riskbedömningen ska arbetsgivaren också vidta lämpliga åtgärder för att eliminera/minska riskerna.

Om åtgärderna inte kan vidtas omedelbart ska de föras in i en skriftlig handlingsplan där det tydligt ska framgå vad som ska göras, vem som ansvarar och när det ska vara klart. Arbetsgivaren ska också följa upp att åtgärderna vidtagits och haft avsedd effekt.

Utredning

Arbetsgivaren ska utreda olycksfall och allvarliga tillbud som inträffat i verksamheten. Syftet med utredningen är att undersöka om det finns förhållanden i arbetsmiljön som bidragit till att händelsen inträffat samt identifiera lämpliga åtgärder för att komma till rätta med dessa förhållanden.

Uppföljning

Systematiskt arbetsmiljöarbete ska regelbundet följas upp. En gång om året ska arbetsgivaren göra en genomgång av SAM för att se att det fungerar som det ska. Om uppföljningen visar att arbetsmiljöarbetet inte fungerar som tänkt ska man vidta åtgärder för att förbättra det.

systematiskt arbetsmiljöarbete

Chefens roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Som chef har man ofta många olika ansvarsområden varav arbetsmiljön bara är ett. Det kan därmed vara svårt att ha kunskap inom alla delar av arbetsmiljöområdet. Systematiskt arbetsmiljöarbete föreskriver därför vidare att i de fall man inte har tillräcklig kunskap som arbetsgivare så ska man också ta extern hjälp.

Det kan handla om att anlita företagshälsovård, konsult eller annan expertis för att exempelvis hålla utbildningar, genomföra undersökningar eller riskbedömningar, utarbeta rutiner. Men det kan även vara för att exempelvis få råd rörande hur arbetsmiljölagstiftningen ser ut kring en viss fråga och vilka regler man har att förhålla sig till som arbetsgivare.

Vi hjälper er med ert systematiska arbetsmiljöarbete!

Vi hjälper er skapa en trygg och produktiv arbetsmiljö med våra specialanpassade tjänster. Vi erbjuder bland annat lagrevision och anpassade utbildningar.

Intersolia team

Hur bedriver man systematiskt arbetsmiljöarbete?

Att arbeta praktiskt med SAM innebär alltså att man dels behöver känna till vad man ska göra, dels också hur det kan utföras.

För att åstadkomma välfungerande samverkan är det värdefullt att etablera en god relation och dialog mellan chefer och skyddsombud. Ofta vill man åt samma håll och har samma mål, nämligen att åstadkomma en god och produktiv arbetsmiljö, och båda parter har därför allt att tjäna på att se varandra som samarbetspartners och inte som motparter. Detta underlättas också om man har förståelse för och kunskap om varandras roller och förutsättningar.

Något som visat sig vara värdefullt är att chefer och skyddsombud går arbetsmiljöutbildningar tillsammans. Dels ger själva utbildningen ofta upphov till intressanta diskussioner, dels underlättas samverkan när båda parter har samma kunskaper och referensramar.

Tips för en framgångsrik riskbedömning

Systematiskt arbetsmiljöarbete är på många sätt att betrakta som ett hantverk. För att genomföra en framgångsrik riskbedömning finns det till exempel några aspekter att beakta.

Konkretion är en sådan, alltså att tydligt ange såväl själva risken som de planerade åtgärderna. Eftersom det övergripande syftet med arbetsmiljöarbetet är att förebygga ohälsa och olycksfall är ett tips att ange den hälsomässiga konsekvensen för respektive risk. Detta kan vara exempelvis ”Stress p.g.a. hög arbetsbelastning”, ”Kroppsskada p.g.a. påkörning” och så vidare. Genom att vara tydlig med vilken form av ohälsa risken är förknippad med blir det också lättare att identifiera rätt åtgärder.

När det gäller själva åtgärderna är en bra tumregel att det ska vara enkelt i samband med uppföljningen att avgöra huruvida åtgärden är genomförd eller ej. Alltför generella formuleringar av typen ”Pelle kollar upp vad som gäller” bör därför undvikas. Det är också viktigt att vara uppmärksam på att åtgärden i sig inte medför nya risker i arbetsmiljön. I så fall behöver dessa också hanteras alternativt behöver man hitta en annan åtgärd.

Utredning av olycksfall och allvarliga tillbud

Enligt föreskrifterna ska arbetsgivaren också utreda olycksfall och allvarliga tillbud. Viktigt att ha i åtanke här är att syftet inte är att utreda skuldfrågan utan att undersöka om det finns faktorer i arbetsmiljön som bidrog till att händelsen inträffade och i så fall vidta lämpliga åtgärder för att hantera dessa.

Det är därför viktigt att medarbetarna känner sig trygga med att rapportera incidenter och att vara ärliga kring vad som egentligen skedde. Kanske följde man inte instruktionerna till punkt och pricka och i så fall är det värdefullt att hitta grundorsaken till varför. Var det så att medarbetaren avvek från instruktionerna på grund av tidspress och fanns det i så fall bakomliggande organisatoriska orsaker till denna? Genom att gräva lite djupare går det ofta att hitta och åtgärda själva grundorsaken till det inträffade. 

En annan viktig aspekt att ha i åtanke är att tillbud och olycksfall inte enbart omfattar situationer där någon skadade sig fysiskt eller kunde ha gjort det utan även situationer som kan medföra psykisk ohälsa. En situation där en arbetsgrupp haft en väldigt hög arbetsbelastning under en period och där medarbetare därför riskerat att drabbas av utmattning är också ett tillbud. Likadant är en händelse där en medarbetare drabbats av ohälsa efter att ha utsatts för hot om våld ett olycksfall även om hotet aldrig sattes i verket.

Utbildning

Vill du lära dig mer om SAM och arbetsmiljöarbete?

Vi erbjuder flera utbildningar inom SAM och arbetsmiljö, bland annat Systematiskt arbetsmiljöarbete i teori och praktik, OSA och BAM.

Kontinuerligt arbete

Föreskrifterna säger även att SAM ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det betyder att när man planerar sin verksamhet så ska det vara lika naturligt att fråga sig hur arbetsmiljön påverkas av olika beslut som det är att fråga sig hur t.ex. ekonomi eller kvalitet påverkas.

Eftersom arbetsmiljön är i ständig förändring behöver arbetsmiljöarbetet också ske kontinuerligt. Man blir med andra ord aldrig ”färdig”. Detta illustreras på ett bra sätt av SAM-hjulet och dess fyra delar: Undersöka, Riskbedöma, Åtgärda och Följa upp. 

SAM-hjulet
  • I det första steget planerar och genomför man undersökningar av hur arbetsförhållandena ser ut på arbetsplatsen och vilka risker som finns.
  • I det andra steget bedömer man hur allvarliga riskerna är och om de behöver åtgärdas.
  • I det tredje steget identifierar man och genomför lämpliga åtgärder. 
  • I det fjärde steget följer man upp om åtgärderna haft avsedd effekt.

 

Läs mer om SAM-hjulet.

 

Sedan är det dags att starta om med en ny vända i hjulet genom att genomföra nya undersökningar. Genom att arbeta kontinuerligt med SAM på detta sätt kan man också driva arbetsmiljöarbetet mot ständiga förbättringar. Hela det underliggande syftet med systematiskt arbetsmiljöarbete är ju slutligen att skapa en god arbetsmiljö där medarbetare trivs och kan vara produktiva och inte drabbas av ohälsa eller olycksfall.

Har du några frågor gällande systematiskt arbetsmiljöarbete?

Våra EHS-konsulter har bred erfarenhet kring arbete med arbetsmiljöfrågor ur olika aspekter och finns här för att hjälpa er öka säkerheten och följa lagkrav. Vi erbjuder även utbildningar inom miljö- och arbetsplatslagstiftning, REACH, kemikaliehantering och riskbedömning.

Undrar du något? Tveka inte, mejla oss direkt på consulting@intersolia.com

Intersolia team

Lär dig mer om systematiskt arbetsmiljöarbete:

5 vanliga frågor om systematiskt arbetsmiljöarbete

Webbinarium

5 vanliga frågor om systematiskt arbetsmiljöarbete