🎥 Webbinarie

Substitution av kemikalier ur en leverantörs perspektiv

Förstå kemikalieindustrins språk: vanliga förkortningar och akronymer

kemikalieindustrins förkortningar

I kemikalieindustrin möts vi ofta av en överflöd av förkortningar och akronymer som kan verka komplexa och svåra att komma ihåg. För att underlätta för dig har vi därför tagit fram en lista på de vanligaste av kemikalieindustrins förkortningar du mest troligen kommer att stöta på i ditt arbete. Denna artikel hjälper dig att tyda kemikalieindustrins språk och få en klarare bild av vad dessa förkortningar och akronymer egentligen betyder och när de används.

Kemikalieindustrins förkortningar

A | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W

A

ADI - Acceptabelt dagligt intag

ADI står för Acceptabelt Dagligt Intag, och är en uppskattning på hur mycket av ett ämne i livsmedel eller dricksvatten som kan konsumeras under en livstid innan man kan få negativa hälsorisker.

ADN

ADN är den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar. Överenskommelsen syftar till att säkerställa en hög säkerhetsnivå vid internationell transport av farligt gods, bidra till skyddet av miljön genom att förhindra all förorening till följd av olyckor samt underlätta transporter och främja internationell handel med farligt gods.

ADR

ADR är den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg. ADR ska tillämpas vid transporter mellan stater som är fördragsparter till överenskommelsen samt mellan och inom EU- och EES-medlemsstaterna. Du kan även stöta på varianten ADR-S där S betyder att bilagan innehåller specifika bestämmelser som endast gäller i Sverige.

AFS - Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS står för Arbetsmiljöverkets författningssamling, och innehåller de författningar och allmänna råd som har beslutats av Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket.

AML - Arbetsmiljölagen

AML står för arbetsmiljölagen, vars syfte är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att skapa en god arbetsmiljö.

ATE - Acute Toxicity Estimate

ATE står för uppskattad akut toxicitet, och används bland annat i CLP-förordningen.

ATL - Arbetstidslagen

ATL står för Arbetstidslagen som bland annat reglerar hur mycket du får arbeta per dygn, per vecka och per år, och i vilken utsträckning du har rätt till pauser, raster eller måltidsuppehåll.

AV - Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket är en förvaltningsmyndighet som ansvarar för arbetsmiljö- och arbetstidsfrågor i Sverige. Arbetsmiljöverket ser till att arbetsgivare tillsammans med sina anställda arbetar aktivt med arbetsmiljön så att ingen skadas eller blir sjuk till följd av förhållandena i arbetet.

Webbinarium

Vad händer när Arbetsmiljöverket knackar på?

C

CARACAL

CARACAL står för Competent Authorities for REACH and CLP, och är en expertgrupp som ger råd till Europeiska kommissionen och den Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA i frågor som rör Reach- och CLP-förordningarna.

CAS-nummer

CAS-nummer (Chemical Abstracts Service number) är ett registreringsnummer för kemikalier. Det fungerar som ett internationellt identifieringsnummer för kemiska ämnen. 

CE-märkning

CE kommer från Conformité Européenne (’i europeisk överensstämmelse’). En märkningssymbol som innebär att tillverkaren intygar att en produkt uppfyller hälso-, miljö- och säkerhetskrav i vissa EU-lagstiftningar.

Celex

Celex är ett dokumentnummer som varje rättsligt EU-dokument tilldelas, och förkortningen kommer från Communitatis Europeae Lex.

CLEEN

CLEEN är EU:s tillsynsnätverk för inspektionsinsatser och står för Chemical Legislation European Enforcement Network. 

CLP-förordningen

CLP står för Classification, Labelling and Packaging (klassificering, märkning och förpackning). Kemiska produkter ska vara klassificerade, märkta och förpackade enligt kraven i CLP-förordningen när de släpps ut på marknaden i EU eller i EES-länderna Island, Liechtenstein och Norge.

Lagstiftning

CLP-förordningen - Så märker ni era kemiska produkter

CMR

CMR står för cancerogena, mutagena och reproduktionsstörande ämnen, och innefattar ämnen som kan vara skadliga för oss även i liten mängd.

COD - Chemical Oxygen Demand

COD är ett mått på den mängd syre som förbrukas vid fullständig kemisk nedbrytning av organiska ämnen i vatten.

CSR - Chemical Safety Report

CSR används för kemikaliesäkerhetsrapport, vilket är något nedströmsanvändare kan behöva göra i de fall ett ämne används på ett sätt som inte omfattas av leverantörens rekommendationer.

D

DNEL - Derived no-effect level

DNEL, alltså den härledda nolleffektnivån är den nivå av exponering för ett ämne över vilken människor inte bör exponeras. REACH-förordningen definierar dem som exponeringsnivåer under vilka ett ämne inte skadar människors hälsa.

E

ECHA - European Chemicals Agency

ECHA är den europeiska kemikaliemyndigheten, ett EU-organ. De genomför EU:s kemikalielagstiftning för att skydda hälsa och miljö. ECHA har sitt huvudkontor i Helsingfors, Finland.

ED - Endocrinedisrupting properties

ED står för Endocrinedisrupting properties, alltså hormonstörande egenskaper hos ett ämne.

EEA - European Environment Agency

EEA är EU:s miljömyndighet som har sitt säte i Köpenhamn.

EFSA - European Food Safety Authority

EFSA är den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och ger oberoende vetenskapliga råd om livsmedelsrisker. Råden ligger till grund för EU:s lagar, regler och beslutsfattande och bidrar till att skydda konsumenterna.

EG

EG står för Europeiska gemenskaperna. Samarbetet inom EG inleddes på 1950-talet mellan sex länder, och ingår idag i EU.

EG-nummer

EG-nummer används för kemiska ämnen på marknaden inom EU. Det är ett ämnes nummer i antingen Einecs, Elincs eller i No-Longer Polymers List. 

EHS

EHS står för Environment, Health and Safety. Som namnet antyder omfattar EHS ett brett spektrum av frågor som rör skyddet av både människor och miljö. Vanliga mål är att minimera eller eliminera risker förknippade med exponering för farliga material, arbetsrelaterade skador och miljöolyckor.

F

FAO - Food and Agriculture Organization of the UN

FAO är FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation. 

G

GHS - Globally Harmonized System of Classification and Labelling of chemicals.

GHS är ett globalt system för harmoniserad klassificering och märkning av kemiska produkter.

GLP - Good Laboratory Practice

Står för god laboratoriesed och är ett standardiserat sätt att planera, arbeta och rapportera laborationsbaserade studier för att säkerställa hög kvalitet och pålitlighet.

H

HELCOM

HELCOM är Helsingforskommissionen för skydd av Östersjöområdets marina miljö.

H-fras

H-fras (Hazard statement) utgör en del av ett globalt system för klassifikation och märkning av kemikalier.

HSE

HSE är den engelska förkortningen för Health, Safety and Environment. Se även EHS.

I

ICCA - International Council of Chemical Associations

ICCA är en förening som representerar den globala kemikalieindustrin.

IKEM

IKEM är branschföreningen Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige.

IMDG

IMDG är den internationella koden för sjötransport av farligt gods.

ISO - International Organization for Standardization

ISO är en organisation som utarbetar standarder för framförallt näringslivet med syftet att underlätta tillverkning, utveckling och handel med produkter och tjänster. För att ens verksamhet ska bli ISO-certifierad krävs det att verksamheten uppfyller de krav som finns för den aktuella ISO-standarden.

IUCLID - International Uniform Chemical Information Database

IUCLID är ett databasverktyg som tillhandahålls gratis av ECHA. IUCLID används bland annat för att sammanställa uppgifter om giftinformation för kemiska produkter som sedan lämnas via ECHA submission portal och skickas vidare till respektive lands giftinformationscentraler.

K

KIFS

KIFS står för Kemikalieinspektionens föreskrifter.

L

LoW - List of Wastes

LoW andvänds när man pratar om en avfallsförteckning.

M

M-faktor

Multiplikationsfaktor som används vid miljöfaroklassificering av blandningar i enlighet med CLP-förordningen.

N

NOAEL - No-observed-adverse-effect level

NOAEL kommer från den engelska förkortningen av nivå där ingen skadlig effekt observeras, och är den högsta dosen av ett ämne som inte ger en ökad negativ effekt i en exponerad grupp.

O

OEL - Occupational Exposure Limit

OEL står för yrkeshygieniskt gränsvärde och är lagstadgade värden som anger de exponeringsnivåer som anses vara säkra för hälsan för ett kemiskt ämne i luften på en arbetsplats.

OSPAR

OSPAR är Oslo-Paris-konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten.

P

PACT-listan

PACT står för ”The Public Activities Coordination Tool” och syftar till att på ett tidigt stadium ge en överblick över vilka ämnen som kan komma att utvärderas, antingen av ett enskilt EU-medlemsland eller av Echa.

PAH - Polycyclic Aromatic Hydrocarbons

PAH är Polycykliska aromatiska kolväten som tillhör en grupp ämnen där många har cancerframkallande egenskaper.

PBT - Persistent, Bioaccumulative, Toxic

Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne. Ämnen med PBT-egenskaper är svårnedbrytbara, kan lagras i levande vävnad och är giftiga. Se även vPvB.

PCN-portalen

PCN-portalen (Poison Center Notification) är ett verktyg som gör det möjligt att lämna in uppgifter om farliga blandningar centralt via den europeiska kemikaliemyndigheten Echa. Uppgifterna används av giftinformationscentralen för medicinsk rådgivning.

PFAS

PFAS står för per- och polyfluorerade alkylsubstanser eller högfluorerade ämnen, och är ett samlingsnamn för en grupp organiska ämnen som består av en kolkedja där väteatomerna helt eller delvis är utbytta mot fluoratomer. 

PIC-förordningen

Förkortningen PIC står för Prior Informed Consent. PIC-förordningen är en förordning om förhandsgodkännande som reglerar import och export av vissa farliga kemikalier till länder utanför EU.

PMT - Persistent, Mobile, Toxic

PMT är en förkortning som används när man pratar om ämnens egenskaper. Ämnen med PMT-egenskaper är svårnedbrytbara, rörliga i miljön och giftiga.

POP - Persistent Organic Pollutant

POP står för långlivade organiska föroreningar. De är miljögifter som är skadliga i låga koncentrationer, som är svåra att bryta ner och som dessutom sprids långt från utsläppsplatsen.

PRIO

PRIO är ett hjälpmedel för att hitta och byta ut farliga ämnen i varor eller kemiska produkter. Du hittar PRIO på Kemikalieinspektionens webbplats.

Q

QSAR - Quantitative structure-activity relationship

QSAR är matematiska modeller som används för att förutsäga kemikaliers kemiska, fysikaliska och biologiska egenskaper samt deras spridning i miljön utifrån deras kemiska struktur.

R

RAC - Risk Assessment Committee

RAC är riskbedömningskommittén hos den europeiska kemikaliemyndigheten Echa .

REACH

REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals, och är en EU-förordning (EG 1907/2006) gällande produktionen och säkert användande av kemikalier. På svenska står REACH för registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Reach har tagits fram för att stärka skyddet av människors hälsa och miljön mot de risker som kemikalier kan utgöra och för att öka kemikalieindustrins konkurrenskraft i EU-länderna. 

RID

RID står för bestämmelserna om internationella järnvägstransporter av farligt gods. Du kan även stöta på varianten RID-S, där bokstaven S betecknar att bilagan innehåller specifika bestämmelser som endast gäller i Sverige.

RoHS - Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment

RoHS-direktivet syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta och begränsa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. 

S

SAICM - Strategic Approach to International Chemicals Management

Den globala kemikaliestrategin SAICM är en strategi för det internationella kemikaliemålet att nå en säker hantering av kemikalier under hela deras livscykel. Det innebär att kemikalier ska produceras och användas på ett sätt som minimerar deras negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete, eller SAM, är en av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1). Att arbeta med SAM innebär att man genom ett antal aktiviteter ska kunna bedriva och genomföra arbetsmiljöarbetet på bästa sätt.

Du kan även stöta på SAM i samband med SAM-hjulet, en modell som används för att beskriva de olika stegen i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Läs mer om SAM-hjulet.

Utbildning

Systematiskt arbetsmiljöarbete i teori och praktik

Vi erbjuder en heldagsutbildning där vi går igenom såväl vilka krav föreskrifterna ställer som konkreta råd kring hur man kan arbeta med frågorna i praktiken.

SCIP

SCIP är en förkortning av ”Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)”. SCIP är en databas som samlar information om varor som innehåller särskilt farliga ämnen. Informationen i databasen är framför allt användbar för företag som hanterar avfall och återvinning men kan även vara viktig för myndigheter för att få kunskap om vilka typer av varor och material som kan innehålla farliga ämnen

Webbinarium

Vad är SCIP och på vilket sätt berörs du?

SDB/SDS

SDB står för säkerhetsdatablad. Det kan även hända att du stöter på förkortningen SDS, som är den engelska förkortningen som kommer från Safety Data Sheet. Ett säkerhetsdatablad innehåller information om faror och riskhanteringsåtgärder för en kemisk produkt som ska göra det möjligt för en yrkesmässig användare att använda produkten på ett säkert sätt.

Läs mer om säkerhetsdatablad här.

Webbinarium

Hur läser man ett säkerhetsdatablad (SDB)?

SIN-listan

SIN står för Substitute It Now och är en lista över farliga kemikalier som används i en mängd olika artiklar, produkter och tillverkningsprocesser runt om i världen. Dessa kemikalier bör avlägsnas så snart som möjligt eftersom de utgör ett hot mot människors hälsa och miljön.

SIN-listan är utvecklad av den ideella ChemSec i nära samarbete med forskare och tekniska experter, samt en rådgivande kommitté av ledande miljö-, hälso-, konsumentorganisationer.

SMP - Svenska Miljörapporteringsportalen

SMP är en förkortning av Svenska Miljörapporteringsportalen, en portal där svenska företag som bedriver tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet varje år lämnar in en miljörapport. Miljörapporterna är en viktig informationskälla för allmänheten, beslutsfattare, forskare och andra aktörer med intresse för miljöfrågor på internationell, nationell, regional och lokal nivå.

SPIN - Substances in Preparations in the Nordic countries

SPIN är en databas över hur kemiska produkter används på den nordiska marknaden.

SVHC - Substances of Very High Concern

SVHC används för ämnen som har egenskaper som kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och på miljön och som finns på Kandidatförteckningen.

T

TDI - Tolerabelt dagligt intag

En uppskattning av mängden ämne i mat eller dricksvatten som inte tillsätts avsiktligt (till exempel föroreningar) och som kan konsumeras under en livstid utan att det ger några negativa hälsoeffekter.

U

UFI-kod

UFI, Unik formuleringsidentifierare, är en kod på 16 tecken som kan finnas i märkningen på farliga blandningar. Koden kopplar information om en specifik blandning till information som finns hos Giftinformationscentralen.

V

vPvB - Very persistent and very bioaccumulating

Ett ämne som är mycket svårnedbrytbart (persistent) och som i hög grad lagras i vävnader (bioackumulerande).

W

WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment

Direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning. I Sverige är det Naturvårdsverket som är ansvarig myndighet för WEEE-direktivet.

Har du några frågor gällande kemiska produkter eller lagstiftning? Vi finns här!

Våra EHS-konsulter har lång erfarenhet av arbete med kemiska produkter och finns här för att hjälpa er öka säkerheten och följa lagkrav. Vi erbjuder även utbildningar inom miljö- och arbetsplatslagstiftning, REACH, kemikaliehantering och riskbedömning – samt praktisk användning av våra system iPublisher, iDistributor och iChemistry.

Undrar du något? Tveka inte, mejla oss direkt på consulting@intersolia.com

Intersolia team