ADR-Konvention 2019

Frimængdetransport

Den samlede beregnede transportmængde må fortsat ikke overstige “1.000”, når der transporteres varer fra forskellige transportkategorier. Som noget nyt skal den samlede mængde og den beregnede værdi af farligt gods for hver transportkategori anføres i transportdokumentet.

Lithiumbatterier

Særlig bestemmelse 188 om lempelser i forhold til transport af lithiumbatterier er ændret. Der er begrænsninger på indholdet i hver celle og den samlede lithium mængde i batteriet. Alle transporter af kolli med lithiumbatterier skal mærkes jf. afsnit 5.2.1.9.2 i konventionen. Faresedlen for lithiumceller er ligeledes ændret fra 9 til 9A jf. afsnit 5.2.2.2.2.  Der er også nye krav til formuleringen af lithiumceller, som er indeholdt i udstyr jf. afsnit 2.2.9.1.7.

Nye UN-numre på farligt gods

En række nye UN-numre omfatter genstande, der indeholder farligt gods (UN 3363 og 3535->48). Det kan fx være en maskine, hvor det farlige gods er en integreret del, som ikke kan fjernes. Lithiumbatterier i elektronik er et godt eksempel her på. En række reviderede og nye særbestemmelser og emballeringsforskrifter er kommet i spil for at dække de nye UN numre.

Ætsende stoffer

Transportklassifikationen af ætsende stoffer læner sig nu i højere grad op ad CLP kriterierne for klassifikation af sundhedsfare. Man kan således regne med at ætsende sundhedsmæssigt svarer til ætsende transportmæssigt.

Temperaturkontrol

Gods, som kræver transport under særlige temperaturer, er anført i tabel A, kolonne 2. Ordene “MED TEMPERATURKONTROL” skal tilføjes den officielle godsbetegnelse.

Bestemmelser for forsendelse

Ved transport af eksplosivt materiale (klasse 1) skal godsbetegelsen på kolli være gengivet på enten fransk, tysk eller engelsk. En kolli med farligt gods (UN 3363 og 3535->48) skal også være forsynet med faresedler og evt. retningspile, selvom det farlige gods er skjult.
Kravene til faresedlernes uformning er ændret. Ved bestilling af nye klistermærker skal man være opmærksom på, at de overholder ADR 2019. Selvom udformningen er ændret, kan målene stadig reduceres proportionalt, hvis det er nødvendigt af hensyn til kolliets størrelse. Faresedler monteret på containere og tanke skal nu være vejr- og temperaturbestandige under hele transporten.

Peroxider (klasse 5.2)

Der er nu specifikke krav til organiske peroxider samt selvnedbrydende- og polymeriserende stoffer, som bl.a. skal beskyttes mod direkte sollys, diverse varmekilder, og som fremover skal placeres i tilstrækkeligt ventilerede områder. Organiske peroxider omfatter bl.a. hærder til spartelmasse.

Hent ADR-konventionen 2019 her

Intersolia Denmark nyheter Q3